Sondagh den laesten Junij ao. 1658.

Wouter Cornelisz mostert van Utrecht jongman ende vrijburger [1] alhier out 23 jaren, sich in trouwbeloffte begeven hebbende met d' eerbare jongedochter Hester Weijers van Lier out 24 jaren in dienst ende onder voogdije staende van den oppercoopman Willem Bastincq bescheyden op 't alhier ter rheede leggende schip Prins Willem, ende versoeckende mits toestaen van den selven oppercoopman metten anderen wettelijcq in den H. echten staet te mogen bevesticht worden: mitsgaders ten dien eijnde te vergunnen dat haer eerste gebodt heden na 't sermoen soude mogen werden afgecundicht door dien bovengemelte schip jegenwoordigh seijlvaerdigh [2] leght om met den eersten goeden wint te vertrecken, Soo is om 't selve schip ter saecke voorsz in sijn te doene voijagie niet te retardeeren offte op te houden &a., bij den Raedt deser fortresse [3] niet anders hebbende cunnen vernemen als dat beyde liber ende vrije persoonen waren welcke met niemandt ter werelt volgens haer als oocq voorsz oppercoopmans eijgen verclaringe yts wes dienaengaende uytstaende hadden verstaen, deselve jongeluyden haer billicq versoecq te consenteren mitsgaders ten dien fine ende om redenen voorsz dese morgen [4] na 't eijndigen des Cristelijcken sermoens haer eerste affcundigen te laten doen, ende alsoo vervolgens alle Sondagen tot de derde incluijs om als dan na de laeste affroepinge geen wettige oorsaecke van verhinderinge voortcomende, door den Secretaris van onsen Raedt (vermits hier geen predicant hebben) de solemnisatie voor allen den volcke in openen raedtcamere wettelijck [5] te laten geschieden ende met de trouw publijckelijck voort te varen.


Aldus gedaen ende geresolveert in 't Fort de Goede Hoope datum uts.
JAN VAN RIEBEECK. 1658.
WILLM. BASTIJNCQ.
ROELOFF DE MAN.
JAN VAN HERWERDEN. 1658.
ABRAHAM GABBEMA, secrets. 1658.

 


Notes.

[1] Die gekursiveerde deel van die woord is deur Van Riebeeck tussen die reëls ingeskryf.

[2] 'n Woord is deurgehaal en die gekursiveerde deel van die woord is in Van Riebeeck se handskrif in plaas daarvan geskryf.

[3] Tussen "fortresse" en "niet" is ongeveer tien woorde deurgehaal wat nie meer gelees kan word nie.

[4] Die gekursiveerde woorde is tussen die reëls in Van Riebeeck se handskrif bygeskryf.

[5] Die gekursiveerde woord is deur Van Riebeeck tussen die reëls bygeskryf.