Sondagh den 14en Julij ao. 1658.

Na 't eijndigen des sermoens desen voormiddagh sonder eenige de minste verhinderinge volgens Cristelijcq gebruijcq de derde affroepinge gepasseert sijnde van de ondertroude persoonen, Wouter Cornelisz mostert jongman ende vrijburger alhier, ende Hester Weijers van Lier jongedochter bescheyden geweest op 't schip Prins Willem, Ende ons niet voorgecomen wesende, waerdoor deselve in haer voornemen soude cunnen offte mogen geretardeert offte beleth worden, Soo is bij den Raedt verstaen achtervolgende de resolutie van den laesten Junij passado, de verdere solemnisatie van de trouw in den Name des Heeren te laten voortgaen, Ende ten dien eijnde oocq goetgevonden op dat alles wettelijcq ende met goede ordre (tot Godes meeste eere) mochte toegaen, de gemelte solemnisatie (alsoo geen predicant hebben) door den Secretaris van onsen Raedt, voor deselve, ende allen den volcke in openen raedtcamere te laten bedienen, gelycq sulcx op dato na 't lesen des Cristelijcken sermoens in den Name des Heeren openbaer wettelijcq geschiet ende g'effectueert is.


Aldus gedaen in 't Fort de Goede Hoope datum uts.
JAN VAN RIEBEECK. 1658.
ROELOFF DE MAN.
JAN VAN HERWERDEN. 1658.
ABRAHAM GABBEMA, secrets. 1658.