Dingsdagh den 19e Januarij 1717.

Alle de leden present behalven den coopman d' E. Jacobus Cruse door indispositie.

Verthoonde d' Heer hooftadministrateur Cranendonk de negotieboekke van de jaren 1715 en 1716 met aanwijsinge der af en inschrijvinge en insonderheijd de lastposten onder versoek deselve mogten werden geresumeert, ende gelet of de lasten eenigsints zoude konnen werden verligt ofte vermindert; waar op de nodige reflectie geslagen en gesien zijnde of daar omtrent ook eenige redresse zoude te maken wesen; Zoo is de afschrijvinge voor goed en billijk gehoude, mitsgrs. d' afschrijvinge der lasten en verliesen voor onvermijdelijk en nootsaakelijk bevonden.

Vervolgens dat Sijn E. ook produceerde een memoritje van eenigh laken en halv uurs glasen te kort ende gebrooken bevonden, item van eenige slaven welke van primo September tot ulto. December waren overleden, als mede eenigh verrekt vee in deselve tijd; 't een en ander geverifieert met verklaringen van gecommitteerdens, met versoek alle deselve mogten werden afgeschreeven, te weten 25 el blaauw laken op een stuk van 84 el tekort, 2 ps. halv uurs glasen in een cas gebrooken, 4 mans slaven in 3 maanden overleden, 18 ps. rundervee zoo verrekt als door 't wilt gedierte vernielt, 14 ps. paarden over als boven, en 1 ps. esel.

Waar op de verklaringe naargesien ende zodanigh bevonden wesende de affchrijvinge g'accordeert is.

Naar 't welke de Heer capitain De Chavonnes als commissaris politicus omtrent het doen der arme gelden reeke. van de colonien Stellenbosch en Drakensteijn overleverde schriftelijk berigt ofte bevindinge derselve met aanthooninge van den jaarlijksen ontvangh en uijtgaaf en was volgens dien onder ulto. December laastleden in die arme cassen aan ware contanten en effecten bevonden, namentlijk

tot Stellenboschƒ7475:13
tot Drakensteijnƒ5483:-

Wijders gelet wesende op het versoek van den Eerwaarden predikant en kerkkenrade ter laastgenoemde plaats omme door gemelten commissaris bij ons te errineren nopende hun versoek tot het bouwen van een nieuwe kerk aldaar; item omme bij onse Heeren en Meesters te insteeren dat hen inkoops prijse mogten werden toegesonden eenige teologische boekken in 't Nederduijts gedrukt ten eijnde de goddienst in de Nederduijtsche tale te meerder te doen verstaan ende door te breeken, als 50 Bijbels in quarto, 100 Schetsen van d' Outrijn, 100 Oostrums over de Hijdelbergse Cathigismus.

Zoo is op 't eerste goedgevonden te laten formeeren een plan of platte grond zoodanigh als de supplianten meijnen dat daar wel nodigh zoude zijnde, en dat men het tweede poinct Hun Edele Hoogh Achtbe. de Heeren Zeventhienen onderdanigh voordragen sal.

Voorts door den gerelegeerden burger Pieter Betram oortmans benevens sijne huijsvrouw Maria Hendriksd. [1] gepresenteert zijnde het volgende versoekschrift:

Aan den Wel Edelen Gestrenge Heer Maurits Pasques de Chavonnes - - - nevens den E. Agtbe. Raad van Politie.

Wel Edele Gestrenge Heer en E. Achtbe. Heeren,

Geven met diepe eerbiedigheijt aan Uwe Wel Edele Gestrenge en E. Achtbe. te kennen den gerelegeerden burger Pieter Betram oortmans en desselfs huijsvrouw Maria Hendriksde., geweesene contractanten der visscherij en traan branderije, hoe van haarlieden op het Dassen Eijland nogh berustende sijn eenige vaten met traan en verscheijdene gereetschappen die tot nogh toe niet hebben cunnen magtigh werden, derhalven was de bede der supplianten dat Uwe Wel Edele Gestrenge en E. Achtbe. geliefden te permitteeren dat zij die goederen met haar lieder vaartuijgh mogten afhalen, de supplianten versoeken ook seer instantelijk dat het Uwe Wel Edele Gestrenge en E. Achtbe. behagen mogte haarlieden te accordeeren derselver huijs in de Saldanhabhaij, tot voortsettingh der visscherij gebouwt, te mogen slopen ende de matriaalen nae herwaarts te voeren ofte wel dat Uwe Wel Edele Gestrenge en E. Achtbe. gedagte opstal Comps. wegen tegens een redelijke prijse van de supplianten wilden overnemen, in welker voegen sijn lieden ook haar vaartuijgh benevens alle andere visch en traanbranderij gereetschappen Uwe Wel Edele Gestrenge en E. Achtbe. in alle onderdanigheijd komen aan te praesenteeren met oodmoedigh versoek daar van mogen werden ontlast.

(Onderstont) 't welk doende &a.

Zoo is na resumtie van dien verstaan het opstal zoo even genoemd volgens billijke taxatie voor d' E. Compe. aan te nemen; dan belangende het vaartuijgh en traanbranderijen gereetschappen, dat zij die selfs konnen verkopen na welgevallen, als mede dat hare verdere eijgendommen, zoo op het eijland als in de Saldanhabhaij, van daar konnen laten haalen.


Aldus geresolveert ende g'arresteert in 't Casteel de Goede Hoop ten dage en jaare voorsz
M. DE CHAVONNES.
A. CRANENDONK.
C. v. BEAUMONT.
D. M. PASQUES DE CHAVONNES.
...............................
K. J. SLOTSBOO.
JAN DE LA FONTAINE.
In kennisse van mij, Ho. van der Meer Pietersoon. Rt. en Secrts.

 


Notes.

[1] Sy was eers getroud met Johannes Phijffer en het in 1714 hertrou met oortmans.