Donderdag den 14 April 1729, voormiddags.

Alle teegenwoordig.

Is geleesen geworden seeker versoekschrift door Christina Eelers [1] in de volgende bewoording gepresenteert:

Aan den Wel Edelen Gestr. Heere Pieter Gijsbert Noodt - - - benevens den E. Agtb. Politicquen Raad.

Wel Edele Gestr. Heer en E. Agtb. Heeren,

Geeft met diep respect te kennen Uwe Wel Edele Gestr. en E. Agtb. seer onderdanige dienaresse, Christina Eelers, hoe sij suppliante op de vendutie door Heeren weesmeesteren deeser steede van den boedel en nalatenschap van wijlen haar overleedene moeder, Barbara Theresia de Savoije, [2] laast wed. Elias Kina, [3] gehouden, [4] voor een zomma van ƒ7,200:- heeft gekogt seeker huijs en erve staande ende geleegen in deese Tafelvalleij; en alsoo die cooppenningen aan haar uijt gedagten boedel in afkortinge haarer erfportie worden aangereekent, soo neemt sij de vrijmoedigheijd Uwe Wel Edele Gestr. en E. Agtb. op 't eerbiedigst te versoeken dat deselve van die goedheijd gelieven te sijn van de suppliante van de betalinge van 't daartoe staande 's heeren regt goedgunstiglijk te ontheffen.

(Onderstont) 't Welk doende &ra. (Was getekent) Christina Eelers.

Over welkens inhoude gedelibereert en aangemerkt sijnde dat het een gantsch oneijgen saak soude sijn dat kinderen, eenige vaste goederen uijt den boedel of nalatenschap van haare ouders inkoopende, waarvan de cooppenningen altijd een gedeelte, en somtijds haare geheele erfportie komen uijt te maken, 's heeren geregtigheijd van haar erfgoed souden moeten betalen, Soo is derhalven goedgevonden en verstaan dat niet alleen het versoek van gemelte Christina Eelers sal werden geaccordeert, maar dat ook voortaan de kinderen die eenige vaste goederen uijt de nalatenschap van haare ouders komen in te mijnen, geen 40sten penning of andere 's heeren geregtigheijd van soodanige goederen te betalen subject sullen sijn.


Aldus geresolveerd ende gearresteert in 't Casteel de Goede Hoop, ten dage en jare voorsz.
.............................
[5]
JAN DE LA FONTAINE.
A. V. KERVEL.
J. T. RHENIUS.
NS. HEIJNING.
HK. SWELLENGREBEL.
CL. BRAND.
R. TULBAGH. Rt. en secrets.

 


Notes.

[1] Sy was die dogter van Christiaan Ehlers en Barbara de Savoye en is in 1703 aan die Kaap gebore. Op 10.12.1730 tree sy in die huwelik met Joachim Nikolaus von Dessin. Hulle het net een dogter gehad. Sy is in 1752 oorlede. Haar oorspronklike versoekskrif kan gevind word in C.235, Requesten en Nominatiën, 1729-1732, pp. 73-74.

[2] Barbara Theresia de Savoye is in 1673 in Gent gebore. In 1688 kom sy saam met haar ouers, die Franse vlugtelinge Jacques de Savoye en Marie Madeleine le Clercq, na die Kaap. Nadat haar eerste man, Christiaan Ehlers, in 1704 oorlede is, hertrou sy in 1706 met Elias Kina van Amsterdam. Uit sowel die eerste as tweede huwelik is vier kinders gebore. Sy is in 1729 oorlede.

[3] Elias Kina is in 1670 in Amsterdam gebore. Hy doen sedert 1701 as assistent diens aan die Kaap en word in 1709 'n vryburger. Kina is in 1719 oorlede.

[4] Sien M.O.O.C. 10/3, Vendurollen, 1726-1731, nr. 81.

[5] Noodt het nie hierdie resolusie onderteken nie.