Dingsdag den 7 Junij 1757:

'S Voormiddags alle Present.

Den Onder Coopman en Secretaris der WeesCamer Joachim Nicolaas Van Dessin, bij Request Seer instantig hebbende Komen te Versoeken, om behoudens den Rang als Oud OnderCoopman uijt S' E: Comp:s dienst, en teffens Van 't gem: Secretariaat te mogen werden ontslagen, en Sulx aan hem geaccordeert geworden Sijnde is in desselfs plaats weederom tot Secretaris Van Weesmeesteren aangesteld, den oud Burgerraad Johannes Henricus Blankenberg, die oversulx Weederom als Boekhouder met een Tractement van Dertig Guldens Maandelijx mitsg:s een Vijf Jaarig Verband in dienst der E: Comp:gn is aangenoomen, in Verwagting wijders dat den Selven het VerEijschte genoegen in het Waarneemen Van dien dienst Sal komen te Geeven.

Sijnde Voorts in Steede van evengem: Blankenberg weederom tot Cap:tn onder de Burger Infanterij alhier aangesteld den oudsten Luijtenant Jan Hassing, en in dies plaats tot Luijtenant bevordert den Vaandrig Hendrik Oostwald Muller, mitsg:s tot Vaandrig den Burger Jacobus Alexander La Febre, ende Sulx insgelijx met dat Vertrouwen, dat deselve de Voorsz: diensten Na behooren Sullen Waarneemen.

Vervolgens door den van 't Ceijlons Retour Schip de drie Papegaaijen hier Verbleevene Cap:tn Militair Gerrit Adolph Grave van Esseren bij Request te kennen gegeeven geworden Sijnde, dat Soo wel hij als desselfs huijsvrouw thans in Soo Verre van hunlieden Indispositie Waaren hersteld geraakt, dat Sig weederom konden t' Scheeps begeeven, met bijgevoegd Versoek wijders, om hunl: Voijagie dierhalven met het in de Baaij fals geankert Leggend' Bengaals Retour Schip Buijtensorg na Neederland te mogen Voort Setten, is goed gevonden, Sulx aan den Selven t' Accordeeren.

Ook is op het diesweegens meede bij Request gedane Versoek door Burgerraaden deeser plaatse, aan haar in Eijgendom gegeeven een Stukje Lands Leggende annex het oude Land van de Wind molen, en Groot drie Morgen Netto, om te dienen tot eenThuijntje Voor de Molenaars in Voorseijde Windmoolen.

Sijnde Laatstelijk goedgedagt, om op den 20. 21. en 22. deeser Lopende Maand Junij weederom te doen eijken, d' Ellen, maten en gewigten der ingeseetenen deeses Gouvernements, ten Welken eijnde den Heer Independent Fiscaal Neevens gecommitteerde Leeden uijt den Raadt van Justitie op Voorsz dagen hier ten Casteele, mitsg:s Landdrost en heem Raaden van Stellenbosch ten huijse van den Landdrost aldaar Sullen Vaceeren, waarvan tot Waarschouwing Voor een ijgelijk, Volgens gebruijk de Noodige Billietten Sullen werden geaffigeert.


Aldus Gerolveert ende Gearresteerd In 't Casteel de Goede Hoop Ten daage en Jaare Voorsz:
R Tulbagh
S Swellengrebel
P: v: Reede van Oudshoorn
I: Meinertzhagen
R S Allemann
C Brand
Corn:s Eelders
D:d D' Aillij
P Hacker
Mij Present O M Bergh Secret:s