Dingsdag den 1: Decbr: 1778.

'S voormiddags, alle præsent.

Den Heere Gouverneur van desselfs gedaane zeer moeijelijke Reijze naar de wijdst geleegene Districten, den 26:ste der even afgeweekene Maand November in gewenschte Welstand wederom alhier gereverteerd zijnde, geliefde zijn Edele, alvorens ter verhandeling van Zaaken te treeden, de gezamentlijke Leeden des Raads voor derselver goede Zorge in't waarneemen van 'S Compagnies belangen ten deezen Gouvernemente geduurende zijn Edelens afweezen gedragen, op de vriendelijkste wijze te bedanken: waarop welgem: Edelens Heere Gouverneur door ged:e E: E: Raads Leeden nogmaals met desselfs gelukkig volbragte voijagie, en dat men zijn Edele in volmaakte gezondheijd, wederom aan het Hoofd deezer Vergadering, had mogen zien verschijnen, respectueuselijk is gecomplimenteerd geworden.

Geevende zijn Edele vervolgens te kennen, dat ingevolge het voornaamste Oogmerk van desselfs Reijze, niet alleen de bereijds gestelde Limieten tusschen de resp:ve Districten van Stellenbosch en Swellendam nader opgenomen en vastgesteld, maar insonderheijd ook op alle de voorgekomene Zaaken, de vereijschte ordres tot conservatie der rust en vreede onder de Ingezeetenen in voorsz: wijd geleegene Landerijen gesteld had, dog aan hem Heere Gouverneur ter dier occasie door ged:e Ingezeetenen enige verzoeken waaren gedaan, van dien aard, en dat gewigte, dat zijn Edele, vermeijnde, dezelve deezen Raade te moeten voordragen, ten eijnde daarop gezamentlijk te besoigneeren en vervolgens Sodanige besluijten te neemen, als men ten welweezen van meerm:de Ingezeetenen zoude vinden te behooren, welkenvolgende zijn Edele dan geliefde te communiceeren:

dat gelijk het deezen Raade bekend was, hoe dat d' Ingezeetenen van het Cambdebo's District, de drukkende omstandigheeden, waarin zij zig ter oorzaake der verre afgeleegendheijd hunner Woonplaatsen zoo van de Stellenbosche Drostdije als van de Kerk in't Land van Waveren, reets in den voorl: Jaare bij Request hadden te kennen gegeeven, dog dat men best gedagt had met het neemen van een besluijt op de teffens daarbij gedaane verzoeken, te Supercedeeren, ter tijd toe zijn Edele bij desselfs diestijds voor handen zijnde reijze, alles in persoon, zoude hebben onderzogt; dezelve Ingezeetenen van het gedagte Cambdebo, hem Heere Gouverneur wanneer in dat District was aangekomen, nader en op de nadrukkelijkste wijze, hadden vertoond:

dat hunl: Woonplaatsen ruijm een Maand rijzens van Stellenbosch, waaronder zig Sorteerden komende te Leggen, zij oversulx tot het afdoen der tusschen hun ontstaane geschillen, alleen tot het doen der heen en te rug reijze Twee Maanden op weg moesten zijn; en dus genoodzaakt waaren, haare Vrouwen en kinderen, mitsgaders Have en goed inmiddels aan het grootste gevaar der Stropende Bosjesmans-Hottentotten en ander vagabondeerend' Volk t' exponeeren, van welke ongeleegendheijd zig veele quaadwillige onder hun, quamen te bedienen, om andere goede Ingezeetenen grooten overlast en quellingen aan te doen, en dat dus hieruijt door de dagelijx meer en meer toeneemende Haat en Verbittering onder de voorsz: Ingezeetenen, niet dan de gevaarlijkste gevolgen te dugten waaren:

dat zij Ingezeetenen haare Burgerlijke Militaire Exercitiën Jaarlijx ook aan Stellenbosch moetende verrigten, Sulx aan hun meede tot een Swaar drukkende Last quam te verstrekken, nademaal zijl: ten dien eijnde meede zig niet alleen tusschen de 2: en 3 Maanden van haare Woonplaatsen moesten verwijderen, maar ook door de afweezendheijd der meeste weerbaare Manschap, alles ten prooije der voorsz Moord- en roof-zieke Bosjesmans overlaaten:

Sulx ged:e Ingezeetenen om alle de voorsz: aangehaalde reedenen zeer instantig hadden verzogt, dat in het meerm: Cambdebo's District een Landdrost geplaatst werden mogte, ten eijnde alle ontstane geschillen, aldaar afgedaan, de goede ordre en rust onder de Ingezeetenen gehandhaaft en de Burgerlijke Militaire Exercitiën ook ter dier Plaatse even als aan Stellenbosch en op Swellendam konde verrigte werden:

dat wijders die selfde Swarigheeden door de verre afgeleegendheijd haarer bewooningen van de Kerk in het Land van Waveren quam plaats te hebben, Sulx de geleegendheijd voor hun als afgesneeden was om de Heijlige Bondzeegelen te kunnen gebruijken, Terwijl 'er veeltijds Jaaren agter een verliepen, eer zij hunne kinderen konden laaten doopen, die vervolgens, Sonder in de gronden der Godsdienst te kunnen werden onderweezen, als in't wild moesten opgroeijen, van dewelke dus niet dan alle onheijlen konde werden verwagt, en wesweegen de voorsz: Ingezeetenen ook op het Sterkste hadden aangehouden, dat 'er in het meerm:e Cambdebo's District een Predikant geplaatst, mitsgad:s tot het oeffenen van den Godsdienst een Kerk mogte opgebouwd werden, hebbende daartoe gelijk Sulx ook bereijds bij derselver voorsz Request was geschied, aangebooden, om zo wel tot de Wooning van een Landdrost als tot den opbouw eener Kerk en Predikants Huijs, de daartoe benodigde Materiaalen van Hout en Steen op hunne kosten te leeveren ter Plaatse daar Sulx zoude werden vereijscht, mits haar 'S E: Comp:s weegen, alleen de nodige Ambagts-Lieden, tot het opregten van voorsz: Gebouwen wierden bijgevoegd.

Ten opzigte van welke verzoeken welgemelde Heere Gouverneur verders quam te betuijgen, dat zijn Edele bevonden had, dat vermits door de dagelijks meer en meer toeneemende Inwoonderen, geen bequaame velden ofte Landereijën nader dit heen leggende, meer wierden gevonden, de voorsz: in't Cambdebo woonende Ingezeetenen wel genoodzaakt waaren geweest zig zoo verre heen te begeeven, en dat men om in't voorsz: Distsrict te komen, alvorens verscheijde Landstreeken, hier te Lande Caro-Velden genaamd, moeste passeeren, van dewelke Sommige dermaaten woest waaren, dat 'er in een gantsche Dag-rijsens geen het minste Gras of ander Voedsel voor het vee, nog ook geen Water om het selve te drenken, gevonden wierd, dog dat aan den anderen kant het meerm: Cambdebo's District op zig selven, uijt zeer grasrijke Velden quam te bestaan, Sulx d' aldaar wonende Ingezeetenen, wanneer alles eenmaal in ordre zoude gebragt zijn, niet alleen een goed bestaan voor hun en derselver Familien zouden kunnen vinden, maar ook door het aanfocken van Hoorn-Vee, en het maken van Boter, veel nut aan deeze Colonie in't generaal toebrengen.

Weshalven na hier over gehoudene besoigne goedgevonden en beslooten is, dat het voorsz: aan deeze Regeering gepræsenteerd Request door dikwilsgemelde Ingezeetenen van het Cambdebo's District in Copia authenticq aan de Hoog Gebiedende Heeren en Meesteren in het Vaderland zal werden overgezonden, met Eerbiedig verzoek, dat het Haar Edele Hoog Agtb:s goedgunstig gelieve te behagen, op het selve een favorabel besluijt te neemen, en mitsdien te permitteeren, dat aldaar inselvervoegen als aan Stellenbosch en Swellendam wierde opgeregt een Magistrature, bestaande in een Land-drost, vier Heemraaden en een Secretaris, van dewelke den Landdrost, Secretaris, mitsgad:s een Bode, Dienaaren der E: Comp:ie moetende zijn, de Heemraaden uijt de geschikste Ingezeetenen aldaar, zouden kunnen werden genomen.

Gelijk meede dat tot d' Oeffening van den Godsdienst in't meerm: District, op den voet als Sulx door meerm: Ingezeetenen is aangebooden, een Kerk moge werden opgebouwd, en Haar Edele Hoog Agtb:s teffens van die goedheijd gelieven te zijn, ten dienste dier Gemeijnte, een Predikant herwaards te zenden, mitsgaders deeze Regeering verders te qualificeeren, om tot den opbouw der Kerk, mitsgaders der Wooningen voor den Predikant en Land-drost, d' Ingezeetenen, met de benodigde Ambagts-Lieden der E: Comp:ie te mogen adsisteeren.

Ende ten aanzien, niet alleen alle de in het meerm: Cambdebo en daaromtrent woonende Ingezeetenen, maar ook, die der nader ditheen leggende Districten der Sogen:de Rogge- en Bokke-Velden zeer komen te doleeren dat zijl: ongeagt de in de Berg Rivier Leggende Ponton nooijt quamen te gebruijken, evenwel Jaarlijks ƒ8:- aan den Ponthouder moesten betaalen, dus in dien opzigte eguaal waaren gesteld, met de geene die bij Continuatie van voorsz ponton gebruijk moesten maaken, het welk welgem: Heere Gouverneur vermeijnde, zeer oneijgen te zijn; Soo is best gedagt en dienvolgens beslooten, den Landdrost, neevens Heemraaden van Stellenbosch en Drakensteijn te doen aanschrijven, om met voormelde Ponthouder een nadere Schikking te beraamen, volgens welke alle de geene, wier plaatsen Sodanig geleegen zijn, dat zij meermelde Ponton niet behoeven te gebruijken, van de voorsz: belasting van ƒ8:- ontheft en daarentegens een evenredige Tantum van Penningen wierde betaald, door de geene die 't zij voor haare Persoonen, dan wel met Wagens en Vee, meerm:de Ponton zullen komen te gebruijken.

Waarna welopgemelde Heere Gouverneur nog geliefte te kennen te geeven, dat zijn Edele ten opzigte der Steeds aanhoudende Roverijen der Bosjesmans-Hottentotten, waardoor de Ingezeetenen uijt de Sogenaamde Sneeuwbergen eijndelijk genoodzaakt waaren geworden, alle haare Plaatsen aldaar t' abandonneeren en naar elders de Wijk te neemen; Zig meede g' inquireerd en daaromtrent insonderheijd van de Respective Veld-Wagtmeesters berigt bekomen had, dat zig voorsz: Roovers thans in groote menigte in het Bamboes-Gebergte komende op te houden, uijt deeze hunne Verzamel-plaats ginds en herwaards kleijne Troupen quamen uijt te zenden, die de geleegendheijd van der Ingezeetenen Plaatsen bespied hebbende, vervolgens op het onverwagtste dezelve van hun Vee beroofden, en andere moedwilligheeden bedreeven, Sulks het niet wel doenlijk was, deeze kleijne Troupen, die men zelden in't Oog konde krijgen, door afzonderlijke Detachementen te keer te gaan, en 'er uijt dien hoofde geen ander middel, om dezelve uijt te roeijen over bleeft, dan voorsz: Stropers met een Sterk Commando, in haare voorsz: Schuijlhoek t' attacqueeren; Weshalven men heeft moeten besluijten, bovengenoemde Land-drost neevens den Krijgs-Raad van Stellenbosch en Drakensteijn te gelasten; daaromtrent Sodanige Maatregulen te neemen, en in't werk te Stellen, als ZijLieden tot uijtroeiing van meerm: Roofzieke Natie zullen vinden te behooren:

Sijnde voorts, mits het overlijden van den Ondercoopman Johannes Cornelis van der Spuij, in Steede van denselven, wederom tot Soldij Boekhouder met den Rang van Ondercoopman aangesteld, den Boekhouder en Soldij Overdrager Salomon van Echten, en in desselfs Plaats wederom tot Overdrager bevorderd, den Oudsten Boekhouder op het gedagte Comptoir Johan David Storm, beijde onder hunne thans winnende Gagie, mitsgad:s ter nadere approbatie der Hoog Gebiedende Heeren Meesteren in't Patria.

En dewijl 'er in Steede van wijlen gemelde Ondercoopman Van der Spuij, ook een ander Lidt in den Raad van Justitie alhier werd vereijscht, is dierhalven op het verzoek en voordragte van den Heer Secunde Pieter Hacker als Præsident des gemelden Raads, goedgedagt, voorsz: nieuw aangestelden Soldij Boekhouder Salomon van Echten daartoe te benoem.

En is wijders op het dientwegen bij Request gedaan verzoek van den Lieutenant der Burger-Cavallerij alhier, Barend Jacob Artoijs, besloten, denselven van ged:e Burger-Officie te ontslaan, met verdere Permissie, om onder betalinge van het daartoe staande Transport- en kost-geld, om in de Cajuijt gelogeerd en getracteerd te werden, met een der Retour-Scheepen deezes Jaars naar't Vaderland te vertrekken.

Waarna door den Heer Secunde en Hoofd-Administrateur Pieter Hacker, ingediend zijnde, het kort vertoog der Lasten deezes Gouvernements, geduurende dit Boek-Jaar 1777/8.- neevens die van 'S Jaars bevoorens ofte d' A:o 1776/7. dewelke bedragen als volgd, te weeten.

1777/81776/7
'T Nieuwe Hospitaalƒ28513:09:08:ƒ-:-:-:
Onkosten van Scheepend:o165702:07:08:d:o 142142:18:08:
Randsoenen Ordinair d:o 79865:16:08:d:o 80793:11:-:
Onkosten Ordinair d:o 42381:11:-:d:o 36956:14:-:
Onkosten Extra Ordinair d:o 4550:01:08:d:o 4258:02:-:
Timmeragie en Reparatied:o 20383:02:08:d:o 16677:07:-:
Fortiicatiënd:o 5275:16:08:d:o 13088:12:-:
Onkosten van 'S Comp:s Lijf Eijgenen d:o 28329:17:08:d:o 22109:07:08:
'T Hospitaal d:o 744:15:-:d:o -:-:-:
Reecq: van Condemnatie & Confiscatied:o 4287:09:08:d:o 3959:03:08:
Onkosten van Chaloupen en mindere Vaart:d:o13217:10:-:d:o 10549:04:-:
Scheeps-Soldijend:o 10162:19:-:d:o 10136:11:08:
Soldijen aan Landd:o 123239:10:-:d:o 113424:15:-:
Sommaƒ 526654:06:-:ƒ454096:06:-:

Is wijders uijt dies te Samentrekkinge komen te consteeren, dat de Lasten in't generaal deezen Jaare ƒ72558:-:- meerder als A:o pass:o bedragende, ijder Last-post in't bijzonder het volgende meerder of minder heeft komen te rendeeren; als.

meerderminder
'T Nieuwe Hospitaal, welkers opbouw als nu komt te kosten Een Somma van ƒ161764:9:-: onder welk montant meede werd begreepen, het bedragen der Bouwstoffen, die daartoe in dit Jaar zijn verbruijkt, ten beloope van ƒ42946:4:8:, Sulx naar aftrek van ƒ14432:15:- ofte het geen in den Voorleeden Jaare, op dat Huijs te voren is geweest, thans ten agteren komt te staanƒ28513:09:08:ƒ-:-:-:
Onkosten van Scheepen, in dit Jaar meerder als in't gepasseerde bedragende, is Sulx veroorzaakte, door de gedaane Extra ordinaire verstreckingen van Provisiën, dranken &:a aan't Fluijt Schip de Hoop die tot transport der Militairen van hier na Batavia is vertrocken, als ook door de buijten gewoone verstrekking van Swaare Touwen aan diversse uijt en t'huijsvarende Scheepend:o 23559:09:-:d:o -:-:-:
Randsoenen Ordinair, daarentegen minder beloopende, door dien het getal der alhier Guarnisoen houdende Militairen, mitsg:s aan de Steen Ovens en prov:l bij de klippenbreekers dienst gedaan hebbende Arbeijders, nevens de Reconvalescenten aan de Linie, Zoo groot niet als in den voorl: Jaare geweest zijnde, dierhalven door dezelve dan ook minder provisiën verorberd, en weijniger kostpenn: aan hun verstrekt geworden Zijn -:-:-:d:o 927:14:08:
Onkosten ordinair, nu meerder als in't vorige Boek-Jaar monteerende, komt voornamentlijk voort, door de ten Laste deeser conto gebragte Inkoop van Meubilen, tot meubileeren des Raad-Zaals, gelijk meede de verstrekte noodwendigheeden, ten dienste van de in dit Jaar aangelegde nieuwe Hout Cappers-Post in't Oute-Niqualand, en door de meerdere consumptie van Bussekruijt, tot het doen der Wagt- en dank-schooten van't Fort, zo bij't arrivement als op't vertrek van verscheijde aangeweest zijnde Scheepen der vreemde Mogendheedend:o 5424:17:-:-:-:-:
Onkosten Extra Ordinair ook meerder Sommeerende, is Sulx gecauseerd, dat op deeze Reecq: is ten Laste gebragt, de verstrekte Vivres en andere behoeftens tot gebruijk op de Land-Togten van den Wel Edelen Gestr: Heere Gouverneur in Loco; als meede der gecommitteerde Heemraaden en Landmeeter; Waar entegen egter in dit Jaar geen Expeditie tegens de Hottentotten is gedaan, nog geen menagie penn:gen door het overlijden van den Commandeur der Retour-Vloot is afbetaald, mitsg:s een Pakhuijs minder in huur is geweest, en minder Tractementen aan de uijt Indiën na herwaards gerelegeerdens uijt Cassa is voldaan, oversulx het eene het ander overtreft een meerderheijd vand:o 291:19:08:-:-:-:
Timmeragie en Reparatie, al meede meerder monteerende, komt hoofdzakelijk voort uijt het te koste gelegde ter verdere Constructie van drie nieuwe Wooningen der Officiers in't Casteel, zo meede dat de Gebouwen in't Gouvernement voor't grootste gedeelte zijn vernieuwd gewordend:o 3705:15:08:-:-:-:
Fortificatiën, nu minder in't vorige Boekjaar beloopende is sulx ten principale voortgevloeijd uijt hoofde der in A:o pass:o opgetimmerde Kruijt-Maguazijn aan Stellenbosch, als ook door de gedaane verstrecking van kruijt- deekens, mitsgad:s Touw-Werk, tot Stroppen om het Canon te ligten en Loopers, gelijk meede de meerder verstrekte Gereedschappen ten dienste der Vesting-Werkersd:o -:-:-:d:o 7812:15:08:
Onkosten van 'S Comp:s Lijf Eijgenen beloopen in dit Jaar meer als het voorgaande, uijt oorzaak van den in deesen Jaare meerder verstrekte Provisiën, aan een grooter aantal Slaaven, en om dat het maken der nodige winterkleederen voor dezelve /: mits ontstentenisse van Guarnisoens-kleedermakers aan particulieren, heeft moeten werden aanbesteed, invoegen deeze Reekening meer bedraagdd:o 6220:10:-:d:o -:-:-:
'T Hospitaal staat in dit Jaar ten agteren uijt hoofde dat de aangewende kosten tot de herstelling en geneezing der Zieken meerder rendeeren, als de verteerde heele Gagiën der daarin geleegen hebbende Impotenten, een montant vand:o 744:15:-:d:o -:-:-:
Reecq: van Condemnatie & Confiscatie dies meerder bedragen heeft zijn oorsponk door de meerder verstrekte provisiën en winter kleederen aan een ruijmer getal Gecondemneerdens op't Robben Eijlandd:o 328:06:-:d:o -:-:-:
Onkosten van Chaloupen en mindere vaartuijgen meede meerder rendeerende vloeijd voort door de opgebouwde nieuwe Landsboot, niet tegenstaande de gedaane verstrecking van Touw-werk en reparatie aan dezelve zo veel niet komen te monteeren, vertoond, zig egter een meerderheijd vand:o 2668:06:-:d:o -:-:-:
Scheeps Soldijen, het geringe meerder bedragen deezer reecq: is voortgekomen door de meer verstrekte goede Maanden, terwijl daarentegen de verteerde Guastos in't Hospitaal en 't belaste op reecq: van Soldijën wegens te kort gekomene goederen &:a in dit Jaar minder beloopen d:o 26:07:08:d:o -:-:-:
Soldijen aan Land, thans ook meerder als in't voorgaande Jaar, om reedenen dat op de reecq van Lands-Soldijen is belast, het kostende der monteering van't Guarnisoens-Volk ƒ23676:02:-:Waarvan egter moeten werden gedetraheerd, de volgende drie Posten, die in dit Jaar minder hebben gerendeerd, namentlijk.
de verteerde heele gagie der in't Hospitaal geleegen hebbende Impotentenƒ5623:06:08:
Item de verstrekte goede maanden aan de alhier Guarnisoen houdende Militairend:o 6512:-:-:
Mitsgad:s de betaalde Subsidie kostpenningend:o 1726:-:08:d:o 13861:07:-:
Makende het een en ander een meerderheijd vand:o 9814:15:-:d:o -:-:-:
Sommaƒ81298:10:-:ƒ8740:10:-:

Gelijk meede uijt het geciteerde Vertoog is komen te blijken, dat de Reekening van Winst en verlies, mitsgad:s die van 'S Lands-Inkomsten hebben gerendeerd, als volgd, te weeten.

A:o 1777/8A:o 1776/7
is gewonnenƒ32358:08:-:gewonnenƒ39111:03:-:
verlooren d:o 68699:08:08:verloorend:o 48959:18:-:
dus 't verlies grooter als de winstƒ36341:-:08:Is oversulx 't verlies groter als de winstƒ9848:15:-:
alzo aan Winstƒ-:-:-:Winstd:o -:-:-:
'S Lands Inkomsten'S Lands Inkomsten
d:o 174528:05:-:ƒ174528:05:-: d:o 209909:19:08:ƒ209909:19:08:

Invoegen voorsz: reecq: dit Boek-Jaar ƒ26492:9:-, meerder als het vorige ten agteren Staande, is Sulx veroorzaakt, ten deele, door de wijniger behaalde Advancen, op de Coopman Schappen; dewelke zo uijt de hand als p:r vendutie zijn verkogt, en anderendeels, door het meerder verlies op diversse gebroken en onbequaame, mitsgad:s te kort aangebragte Goederen; gelijk meede dat 'er een grooter getal Lijf Eijgenen der E: Comp:ie gestorven en meerder Beestiaal verrekt zijnde; den aanteel van't Vee dit Jaar ook zo groot niet als A:o pass:o is geweest.

Beloopende 'S Lands-Inkomsten insgelijx minder een Somma van ƒ35381:14:8; het welk voornamentlijk is voortgekomen, door de minder ingekomene Contanten, voor recognitie van Veeplaatsen, en in Eijgendom uijt gegeevene Landerijen, als meede door de minder ontfangene Penningen voor 'S Heeren geregtigheijd van verkogte vaste Goederen, Item uijt het Land opgebragte Wijnen, Pagt penningen, Zeguls- Transport- en kost-gelden, mitsgaders dat 'er ook geen Cassen met Wijn en pijpen met Bier op vragt uijt 't Patria zijn aangebragt: Terwijl aan den anderen kant meerder Runder-Beesten voor agterstallige recognitie op Leenings-Plaatsen geleeverd, en 'er ook meerder Thiendens van opgebragte Graanen zijn ingekomen.

En is ten deezen belange voorts verstaan, op ged:e Heer Hoofd-Administrateur te qualificeeren, om met het Sluijten der Boeken te doen voortgaan.

Waarna geresumeerd weesende de Versoek-Schriften van d' E: E: Dispencier en Keldermeester, mitsgaders den Pakhuijsmeester, tendeerende om te mogen genieten, de ordinaire Jaarlijxe afschrijvingen op de Goederen dewelke door haarl: geduurende het voorl: Jaar zijn verstrekt geworden, welke Verzoek-Schriften aldus waaren luijdende.

Den Wel Edelen Gestr: Heere M:r Joachim van Plettenberg Raad Extra Ordinaris van Nederlands India, mitsg:s Gouverneur van Cabo de Goede Hoop en den ressorte van dien &:a &:a &:a beneevens den E: Agtb:re Raad van Politie, word eerbiedig verzogt dat aan den ondergeteekende Dispencier mag werden toegestaan, d' onderstaande Goederen dewelke door Spillagie, Leccagie, aanslaan der Muuren, als andersints, onvermijdelijk in Een Jaar komen t' ontstaan, Namentlijk.

467 7/8:Mudd: Tarwe op 20272 1/2 mudd: te weeten
187 1/2 mudd: op 6251 3/4 mudd: over 't Jaar geleegen hebbende à 3 prC:to.
280 3/8 d:o op 14020 3/4 mudd: binnen het Jaar à 2 prC:to.
3 1/8: Mudden Rog op 126: Mudd:, als
2: mudd: op 66: mudd: over't Jaar à 3 prC:to.
1 1/8 d:o d:o 60: d:o binnen't Jaar à 2 d:o.
31 7/8Mudd: Garst op 1839: mudd: te weeten:
17 3/4 mudd: op 892 1/2 Mudden over't Jaar à 2 prC:to.
14 1/8 d:o d:o 946: 1/2 d:o binnen't Jaar à 1 1/2 d:o.
1/2:Mudd: gemeene Gordt op 32 3/8 mudd: binnen't Jaar à 1 1/2 prC:to.
1 1/8d:o Fijne d:o d:o 79 3/8 d:o d:o d:o
43 5/8d:o Boonen op 874 3/8 Mudd: zijnde 5 prC:to
22 3/8d:o Erwten d:o 1122 7/8: d:o over't Jaar à 2 d:o
10717:lb Rijst op 357239: lb zijnde 3 prC:to.
971:d:o Beschuijt op 62956: lb, als
108: lb op 5418 lb over't Jaar à 2 prC:to.
863: d:o d:o 57538: d:o binnen 't Jaar d:o 1 1/2 d:o
480:lb Poeder Zuijker op 24023 lb zijnde
24:d:o Candij d:o d:o 1213: d:o zijnde 2 prC:to.
5:d:o Hop, op 564: lb: zijnde 1: prC:to
36 1/2d:o Peeper op 1640 3/4: lb te weeten
36 1/4 lb op 1617 1/4 lb over't Jaar à 2 1/4: prC:to.
1/4: d:o d:o 23: 1/2: d:o binnen't Jaar d:o 1 1/2 d:o
27 1/2:lb Gaarn Cattoene op 1995: 1/2 lb, als
15 1/4: lb op 772 3/4: lb over't Jaar à 2 prC:to.
12 1/4: d:o d:o 1222 3/4 d:o binnen't Jaar d:o 1 d:o
8:lb Waks op 273 lb over't Jaar à 3 prC:to.
59:d:o Wakskaarssen op 1987 lb
8:lb Zeep op 432 lb zijnde 2: prC:to
44 3/5Cann: Olijven Olij op 893 Cann: over't Jaar à 5 prC:to.
42 1/10d:o Clappus d:o d:o 984 1/2: d:o te weten
31 1/2 Cann: op 631 1/10 Cann: over't Jaar à 5 prC:to.
10 3/5 d:o d:o 353 2/5 d:o binnen't Jaar d:o 3: d:o
39 1/10Cann: Lijn Olij, op 1202 1/2 Cann:, als
7 7/10 Cann: op 154 1/5 Cann: over't Jaar à 5 prC:to.
31 2/5 d:o d:o 1048: 3/10 d:o binnen't Jaar d:o 3: d:o
132 1/10 Cann: Traan op 2642 1/2 Cann: over het Jaar à 5 prC:to.

/:onderstond:/ In't Casteel de Goede Hoop Ult:o Augustus 1778. /:was geteekend:/ A: V: Schoor.

Aan den Wel Edelen Gestr: Heer M:r Joachim van Plettenberg Raad Extra Ordinaris van Nederlands India, mitsgaders Gouverneur van Cabo de Goede Hoop en den ressorte van dien &:a &:a &:a beneevens den E: Agtb:re Raad van Politie.

Wel Edele Gestr: Heer en E: Agtb: Heeren!

Den ondergeteekende Keldermeester verzoekt zeer eerbiedig aan Uwe Wel Edele Gestr: en E: Agtb:s dat aan hem mag valideeren, de hier onder gespecificeerde afschrijving, te weeten.

2604 1/2Cann: Arak op 26045: Cann: die onder dato deezes restant Verblijven à 10 prC:to.
42081:d:o Caabse Wijn op 420813 1/2 Cann: die onder dato deezes meede restant verblijven à 10 prC:to.
3735:d:o Caabse brandewijn op 37353 1/2 Cann: die onder dato deeses Insgelijx restant verblijven à 10 prC:to.
13:Cannen Wijn Tint, op 132 1/2 Cann:, dewelke al meede, onder dato deezes restant verblijven à 10 prC:to.

/:onderstond:/

In't Casteel de Goede Hoop Ult:o Augustus 1778. /:was geteekend:/ J: J: Le Suëur.

Aan den Wel Edelen Gestr: Heere M:r Joachim van Plettenberg Raad Extra Ordinaris van Nederlands India mitsgad:s Gouverneur van Cabo de Goede Hoop en den ressorte van dien &:a &:a &:a beneevens den E: Agtb:re Raad van Politie.

Wel Edele Gestr: Heer en E: Agtb: Heeren!

Den Onderget:de Pakhuijsmeester verzoekt zeer eerbiedig, dat aan hem mag werden gevalideerd, d' ordinaire afschrijving op de hieronder genoemde Goederen, geduurende dit Boek-Jaar onvermijdelijk gevallen, als.

Cramerijen, over
23:lb: Alluijn op 764: lb over't Jaar geleegen hebbende à 3 prC:to.
14:d:o Lijm op 286: lb} à 5 prC:to.
10 1/2d:o Stijfsel d:o 216 d:o
Loot.
8 3/8:lb: Plat op 6778 lb} à 1/8 d:o
2 3/8:d:o Schuijt d:o 1901 d:o
Coper
4 1/2lb op 3638: lb à 1/8 prC:to
Ijzer
2535 lb:als
1555 lb op 103677: lb over't Jaar geleegen hebbende à 1 1/2 prC:to.
980 d:o d:o 98085 d:o binnen't Jaar aangebragt à 1 1/2 prC:to.
Staal.
26 1/2lb, als
24:lb op 1624 1/2 lb over't Jaar geleegen hebbende à 1 1/2 prC:to.
2 1/2d:o d:o 281 1/2 binnen't Jaar aangebragt à 1 prC:to.
Spijkers.
293:lb ges: op 19540 over't Jaar geleegen hebbende à 1 1/2 prC:to.
Verwen.
58:lb ges: grove op 1948 lb à 3 prC:to.
Tabak.
36 1/2:lb op 1223: lb à 3 prC:to.
Specerijen.
1:lb: Nooten op 109 1/2 lb } à 1 prC:to.
3/4:d:o Nagelen d:o 84: d:o
1 3/4:d:o Foulij d:o 176: 1/4 d:o
1 1/4:d:o Canneel d:o 125 d:o

/:onderstond:/

In't Casteel de Goede Hoop Ult:o Aug:s 1778. /:was geteekend:/

P: L: Le Suëur.

Is daarop beslooten, dat de daarbij aangehaalde minderheeden, als niet excedeerende bij de voorsz Negotie-Boeken, zullen werden afgeschreeven.


Aldus Geresolveerd ende Gearresteerd In't Casteel de Goede Hoop ten dage en Jaare voorsz:
J: V: Plettenberg
P: Hacker
W: C: Boers
H V Prehn
O M Bergh
R:t en Secret:s
A: V: Schoor
J: J: Le Suëur
D: H: Staring