Maandag den 1: Febr:ij 1779

'S voormiddags alle præsent.

In conformiteijt van het gearresteerde onder den 18 August:s des gepasseerden Jaars, en de hierop alomme geaffigeerde Billietten, op heeden getreeden Sijnde, tot de Publicque Verpagting der Leverantie van Versch Vleesch en leevendige Schaapen aan 'S Comp:s passeerende Scheepen, het Hospitaal ensz., omme met p:mo Maij aanstaande in te gaan, ende Sulx wederom op het voorbeeld van de laatste reijze, gelijk de Pagt-Conditiën dit nader dicteeren, te weeten, voor den tijd van Een, drie of Vijf Jaaren, om dus te mogen ondervinden, op welke van de drie gemelde tijden, die Leverantie ten minsten prijse en op de voordeeligste wijze voor D' E: Comp:ie zal kunnen aanbesteed werden; Soo is na behoorlijke klocke geklep en uijtroeping van den Boode, het laagste bod gevallen, voor den tijd van Vijf Jaaren, op Vier Swaare Duijten het pond geslagt, zoo Schaapen- als Beesten- Vleesch, en drie Schellingen ijder leevend Schaap, waarvoor die Leverantie in Vier bijzondere perceelen, bij de Burgers Johannes Smook, Dirk Gijsbert en Johannes Gijsbert van Reenen, is aangenomen geworden.

Maar dewijl, zowel door 'S Comp:s gecontracteerde als de Burger-Slagters, te meermaalen is geklaagd, dat zijl: met de prijs van 5: Rijxdaalders voor de Honderd Ponden Talk, niet kunnende uijtkomen, dierhalven buijten staat waaren, het zelve daarvoor, langer aan d' E: Comp:ie te kunnen leeveren, heeft men oversulx moeten besluijten, de prijs daarvan tegens 6 Rijxd:s de 100 lb te verhogen; en is den Heer Hoofd Administrateur Pieter Hacker, oversulx gequalificeerd, de quantiteijt der Talk, die, zo ter verzending naar't Vaderland, als tot voldoening van't g' eijschte voor Batavia, werd gerequireerd; tegens voorsz: Somma van 6: Rijxd:s te doen inkopen.

Waarna door de resp:ve Gemagtigdens der zig in dit Gouvernement bevindende Lutheraanen ingediend zijnde, het volgend' Schriftelijk berigt.

Aan den Wel Edelen Gestr: Heer M:r Joachim van Plettenberg Raad Extra Ordinaris van Nederlands India, mitsgaders Gouverneur en Directeur van Cabo de Goede Hoop en den ressorte van dien &:a &:a &:a beneevens den E: Agtb:re Raad van Politie.

Wel Edele Gestr: Heer en E: Agtb: Heeren!

D' Ondergeteekendens als Gemagtigdens van de gezamentlijke Leedemaaten der Augsburgse Confessie alhier, op derselver dientwegen aan Uwe Wel Edele Gestr: en E: Agtb:s bij Request gedaan verzoek, goedgunstig permissie hebbende geobtineerd, omme met malkanderen te mogen doen, eene Inteekeninge, tot het vermeerderen van't bereijds bij hun opgerigte Fonds, ten eijnde uijt dies revenuen, het onderhoud van eene Predikant en mindere Kerkelijke-Bediendens, te kunnen vinden, met bij gevoegd bevel, om, na dat de voorsz: Inteekeninge zoude zijn volbragt, daar van als dan aan Uwe Wel Edele Gestr: en E: Agtb:s te dienen van berigt; zoo zullen zij d' Eere hebben, Uwe Wel Edele Gestr: en E: Agtb:s ten deezen belange pligtschuldig te rapporteeren:

dat d' ondergeteekendens, om Sulx in goede ordre te bewerkstelligen, na hiertoe van hoogstged:e Edelen Heere Gouverneur behoorlijk Consent te hebben verkreegen, haare Geloofs-Genooten op den 22:ste der Jongst gepasseerde maand December, in derselver Kerk-Gebouw hebbende doen bij een komen, de voorsz: Inteekeninge door dezelve als doen, met alle bereijdvaardigheijd, nevens ons, is g' Effectueerd; belopende het getal der Inteekenaars op 303: Persoonen, en het bij hun vermeerderd fonds tot een Somma van Agt en Sestig duijzend, Vijf honderd Twee en Seventig Caabse Guldens, waarvan de meeste Inteekenaars hebben gepasseerd Verband-Schriften, met beding van Intrest tegens Ses prC:to p:r A:o; Terwijl d' overige hun aandeel opstonds in Contanten gelde zijn komen te fourneeren; invoegen het daarmeede allesints naar wensch, en verre boven onse verwagting is toegegaan.

D' Ondergeteekendens Uwer Wel Edele Gestr: en E: Agtb:s dus, den uijtslag van dien, eerbiediglijk onder het oog hebbende gebragt, agten zij het voorts van hunnen onvermijdelijken Pligte te zijn, omme ten opzigte van het geene dezelve, bij hun bovengemeld nedrig verzoek-Schrift, nopens het gefourneerde Capitaal haares Geloofs-Broederen zijn komen t' allegueeren, thans voor Uwe Wel Edele Gestr: en E: Agtb:s nader open te leggen, dat hetselve komt te bestaan, in als volgd, Namentlijk.

In't bedragen van't oude Capitaal dat volgens de Jongst geslotene Reekeninge, bevonden is groot te weesenƒ24019:-
d:o diversse verband Schriften en Contanten, bij de voorsz: gedane nieuwe Inteekeninge gepasseerd en ingekomen, belopende als hiervoren gezegd, opd:o 68572:-
In de waarde van't Kerk-Gebouw, het welk op verzoek der onderget:s door drie Timmer-en Metzelaars Baasen der E: Comp:ie gevisiteerd, en nevens het daar annexe Erf, getaxeerd geworden zijnde, na aanwijzinge van derselver, deezen bijgevoegd berigt, is geschat opd:o 45500:-
d:o het kostende van een Orgel, ingekogt voor Rijxd:s 750:- ofted:o 2250:-
d:o diversse Zilvere Ornamenten tot het bedienen van't H: Avondmaal, betaald metd:o 1231:-
d:o het bedragen der Sit-Stoelen en Banken, mitsg:s andere Effecten, dewelke gedeeltelijk ingekogt, en gedeeltelijk aan de Gemeente præsent zijn gedaan, alles gecalculeerd opd:o 1000:-
Sommeerd te Zamenƒ142572:-

En dewijl Uwe Wel Edele Gestr: en E: Agtb:s hier uijt /:bij geliefte:/ zullen komen t' ontwaaren, niet alleen de Waarde van het meermelde Kerk-Gebouw met het annexe Erf, en verdere Effecten, het geen der Ondergeteekendens Geloofs Broederen reets eijgendommelijk bezitten; maar ook in zonderheijd, dat uijt het thans voor handen zijnde Fonds, het Tractament van een Leeraar en verdere Kerken-Dienaaren, behoorlijk zal kunnen werden gevonden; neemen de Ondergeteekendens dierhalven de vrijheijd, Uwe Wel Edele Gestr: en E: Agtb:s nogmaals op het aller onderdanigst te verzoeken, haare Zaak door eene favorable voordragte aan onze Hoog Gebiedende Heeren Meesteren in't Vaderland, gantsch gracieuselijk t' ondersteunen.

Terwijl zij voor't overige d' Eere hebben, deezen te laaten dienen voor Ootmoedig berigt. /:onderstond:/ Cabo de Goede Hoop den 30: Jann:ij 1779. /:was geteekend:/ T: C: Rönnenkamp, J: F: W: Böttiger, J: F: Kirsten, Martin Melk, C: L: Neethling, I: A: Hitzman, S: V: Scheller, J:s F:k Dreijer.

Wij ondergeteekendens Petrus Jacobus Rademan, Philippus Diel en Johan Coenraad Hessenbosch, Timmer- en Metzelaars-Baasen in dienst der E: Comp:ie alhier, door de Heeren Gemagtigdens van de resp:ve Leedemaaten der Augsburgse Confessie, ten deezen Gouvernemente, expresselijk verzogt ende gecommitteerd geworden zijnde, omme het aan voorsz: Leedemaaten in Eijgendom toebehoorend Kerk-Gebouw, met ende beneevens het Erf daarannex, naar onse beste kennisse en Wetenschap te taxeeren, zo verklaaren wij Sulx verrigt, en na gedaane naauwkeurige visitatie van't gemelde Gebouw en Erf, bevonden te hebben, het een en ander waardig te weezen, de Somma van Vijf en Veertig duijzend en Vijf honderd Guldens Indische Valuatie.

/:onderstond:/

Cabo de Goede Hoop den 28 Jann:ij 1779 /:was geteekend:/ P: J: Rademan, J: C: Hessenbosch, Philipp Diehl.

So is naar Lectuure van het gedagte berigt, verstaan, dat hetselve, mitsg:s het door voorsz: Gemagtigdens ter Vergadering van den 15: Decebr: laatstl: gepræsenteerd Request, beijde in Copia Authenticq aan de Hoog Gebiedende Heeren Meesteren in't Vaderland, zullende werden overgezonden; haar Edele Hoog Agtb:s daarbij op't eerbiedigst zal werden voorgedragen, dat, alhoewel ten opzigte van de vrije Godsdienst-oeffening der Lutheraanen alhier, wel zoude kunnen werden geobjicieerd, de Twisten en oneenigheeden, die in de Huijshoudingen zoude kunnen ontstaan, tusschen de Mans van voorsz: gezindheijd, dewelke met Vrouwen van de Gereformeerde Religie zijn gehuuwd, nopens den Godsdienst, waarin zijl: de reets bij elkanderen geprocreEerde ofte nog te verwekkene kinderen, zouden willen optrekken, men egter vermeend, hetselve niet te kunnen opgeeven als een reële en vast te voorziene Swarigheijd, die welgemelde Heeren Meesteren zouden noodzaaken, hoogst derselver g'Eerde dispositie in deezen, buijten effect te laten: Sullen de Haar Edele Hoog Agtb:s egter verzogt werden, om, ingevalle het dezelve zoude behagen, het meerm: verzoek der Lutheraanen dies volle beslag te doen erlangen, en mits dien ten dienste dier Gemeijnte, een Predikant herwaards te zenden, denselven als dan, niet alleen moge zijn een Perzoon in een der Provinciën onzer Republicq gebooren, maar inzonderheijd van een pacificq Naturel, van wien men dierhalven, niet zoude te dugten hebben, enige aanleijding tot voren aangehaalde Oneenigheeden in de Huijshoudingen te Zullen veroorzaaken, maar integendeel verwagten mogen het zijne, tot Conservatie der Rust en Vrede in dezelve te Contribueeren.

Aan den Coopman en Keldermeester d' E: M:r Jacobus Johannes Le Suëur, op desselfs hierom gedaan verzoek toegestaan zijnde, omme desselfs Zoontje Rijk Le Suëur genaamd, beneeden de Twaalf Jaaren Oud, onder betalinge der daartoe staande Transport-en kostpenningen, met het aanweezend Ceijlons Retour-Schip Amsterdam naar't Vaderland te zenden; is wijders, op de hiertoe bij Requesten gedaane verzoeken, nog het volgende geaccordeerd, als.

aan den met het voorleeden Jaarsse Ceijlons Retour-Schip Mars alhier aangelanden geweezen OpperChirurgijn te Souratte Pieter van der Sprenkel, om neevens zijne Huijsvrouw Efrosina Kellens en Twee Dogters in naamen Elizabeth Robertina en Maria Efrosina van der Sprenkel, met een der verwagt werdende Retour Scheepen deezes Jaars, naar Nederland te vertrecken mitsgaders ter oppassinge zijner geciteerde Huijsvrouw en Dogters, meede te voeren een Slavinne genaamd Samida van [.....] onder Conditie dat de daartoe staande Transport- en kost-penningen, te weeten voor desselfs Huijsvrouw en Twee Dogters /:waarvan d' eene beneeden de Twaalf en d' andere circa Twee Jaaren oud is:/ van hier naar Nederland, mitsg:s voor ged:e Slavinne, voor de heen en weder reijze, in 'S E: Comp:s Cassa alhier werde voldaan.

aan Ernst Fredrik van Kamptz van Mekelenburg in A:o pass:o met het voor de Camer Amsterdam uijtgevaren Schip Holland als Jong Mattroos, onder den Naam van Otto van Kamptz van Coningsbergen, ter deezer Plaatse aangeland en mits indispositie verbleeven, omme met meedeneeming zijner alhier getrouwde Huijsvrouw Anna Catharina Koekemoer, p:r een der het laatst in deezen Jaare van hier te vertrekken staande 'S E: Comp:s Scheepen naar het Vaderland te

retourneeren, mits betaalende voor Logies en Tractement in de Cajuijt, zoo voor zig als zijne Huijsvrouw het Transport-geld daartoe staande.

aan Elizabeth Grové als nog Huijsvrouw van Diederik Jacob Bleumer, om tot Voortzetting van het appél door haar g'interjecteerd op ende Jegens Zeekere Vonnis bij den Raad van Justitie deezes Gouvernements ten laste van haar en ten voordeele van derselver bovengem: Man geveld, met een van 'S E Comp:s uijtkomende Scheepen, onder betaling van d' ordinaire Transport-en kost-penningen, om in de Cajuijt te werden gelogeerd ende getracteerd, naar Batavia over te vaaren.

Ook is op het hierom in Scriptis gedaan Supplicq, door de Burgers Pieter van Breda en Jacobus Johannes Tesselaar, mitsgad:s den onder afgesz: Gagie gestelden Sergeant Willem Versfeld, aan dezelve gepermitteerd, hunl: Thuijnlanden, in deeze Tafelvalleij annex den anderen leggende, een ijder het zijne, tot wegneeminge en voorkominge van alle onderlinge disputen te mogen doen hermeeten; na welke te doene hermeeting, aan de Suppl:ten ijder een nieuwe Caart en Erfgrondbrief zal werden verleend.

Waarna door den Heer Secunde en Hoofd Administrateur Pieter Hacker, nopens d' uijtleevering der aracq per d' ondergen:de Retour-Scheepen van Batavia ontfangen, wierd overgeleeverd zeekere Memorie, luijdende als volgd.

Memorie van de nabeschreevene Aracq p:r de volgende Retour-Scheepen van Batavia voor dit Gouvernement aangebragt, bij pijling minder bevonden, gelijk blijkt bij de verklaring van Gecommitt:s hier annex; Namentlijk.

Uijt Behemoth.
290:Cann: Aracq op 10: Leggers, bij pijling minder als zijnde 3: van 4: en 7: van 5 d:m wan; zijnde 7 1/2 prC:to Schaars
Uijt Zeeduijn
335 1/2Cann: Aracq op 10 Leggers bij pijling minder als zijnde 6: van 4:, 1: van 5:, 2: van 6: en 1: v:n 9 d:m wan; zijnde 8 5/8 prC:to ruijm
Uijt de Jonge Hugo.
238:Cann: Aracq op 8: Leggers, bij pijling minder als zijnde 3 van 4:, 4: van 5 en 1: van 6 d:m wan, zijnde 7 11/16 prC:to Schaars.
Uijt de Silvere Leeuw.
312:Cann: Aracq op 8 Leggers, bij pijling minder, als zijnde 7: van 4:, en 1: van 14 d:m wan, zijnde 10 1/16 prC:to Sch:s.
Uijt Ritthem.
206:Cann: Aracq op 8: Leggers, bij pijling minder, als zijnde 5 van 4:, en 3: van 5 d:m wan, zijnde 6 5/8 prC:to ruijm.
Uijt de Vriendschap.
216:Cann: Aracq op 8: Leggers bij pijling minder als zijnde 4: van 4: en 4: van 5 d:m wan, zijnde 6 15/16 prC:to ruijm.

/:onderstond:/

In't Casteel de Goede Hoop den 27: Januarij 1779. /:was geteekend:/

P: Hacker.

Naar welkers resumptie goedgevonden is, dat het geene daarvan minder als de gepermitteerde afschrijvinge dicteerd, is te kort gekomen, aan de resp:ve Scheeps-Overheeden in India's geld, mitsg:s tegens uijtskoops prijs, zal werden vergoed, in deezer voegen, namentlijk.

die van de Behemoth.
98: Cannen Aracq, Zijnde 2 1/2 prC:to ruijm
der Commandeur der retour-vloot voor 2/3 ƒ34:05:08
d:o Opperstuurman d:o 1/3d:o 17:03:-ƒ51:08:08
die van Zeeduijn.
52: 1/2 : Cann: Aracq, Sijnde 1 3/8 prC:to Sch:s
den Schipper voor 2/3 ƒ18:07:08
den Opperstuurman d:o 1/3 d:o 9:03:08d:o 27:11:-
die van de Jonge Hugo.
72: Cannen Aracq, zijnde 2 5/16 prC:to ruijm
den Schipper voor 2/3 ƒ25:03:08
den opperstuurman d:o 1/3 d:o 12:12:-ƒ37:15:08
die van Ritthem.
104: Cannen Aracq, zijnde 3 3/8 prC:to Sch:s
den Schipper voor 2/3 ƒ36:07:08
den opperstuurman d:o 1/3 d:o 18:04:-d:o 54:11:08
die van de Vriendschap.
94: Cannen Aracq, zijnde 3 1/16 prC:to Sch:s
den Schipper voor 2/3 ƒ32:17:08
d:n opperstuurman d:o 1/3 d:o 16:09:-ƒ49:06:08
Waarentegens d' opperhoofden van 't Schip de Silvere Leeuw wegens het geene Zijlieden meerder als bij het Reglement is bepaald, zijn te kort geschooten, op de volgende wijze zullen moeten werden belast, als
2: Cannen Aracq zijnde 1/16 prC:to Sch:s.
zijnde voor den Schipper 2/3 ƒ-:18:-
d:o d:o d:o Opperstuurman 1/3 d:o -:09:-ƒ1:07:-

Aldus Geresolveerd ende Gearresteerd In't Casteel de Goede Hoop ten dage en Jaare voorsz:
J: V: Plettenberg
P: Hacker
W: C: Boers
H V Prehn
O M Bergh
R:t en Secret:s A: V: Schoor
J: J: Le Suëur
D: H: Staring