Voorslaagen van Capitulatie [16 September 1795]

gedaan door den Commissaris en de Regeeringe van Kaap de goede hoop aan den Generaal Clarke als Commandeerende het Leger van zyne groot brittannische Majesteit. - en den vice Admiraal George Keith Elphinstone, Ridder van het Bath, Commandeerende de Vloot van hooggegemelde zyne Majesteit

Article 1Art:l 1.
The Capitulation being signed the Castle and the Town are to be Surrendered to a detachment of His Britannick Majesty's Troops at 11 0 Clock this dayDe Capitulatie geteekend Synde, sal het Casteel en de Stad worden overgegeeven aan een detachement Troupes van zyne groot brittannise Majesteit.
2.Art:l 2.
AgreedDe Militairen zullen met allen Krygseer onttrekken en buiten gemarcheerd Synde, haare Wapenen nederleggen, en Krygsgevangen Syn, dog de Officieren haare deegens behouden
3.Art:l 3
AgreedDie geene der Militaire Officieren, welke op hun woord van Eer, om niet tegen het Ryk van Engeland, geduurende deezen oorlog te zullen dienen, zullen verzoeken van hier te vertrekken zal 't zelve worden toegestaan zelfs met neutraale Scheepen, doch indien gevalle op haare eige kosten, met vryheid om haare Eigendommen te realiseeren en meede te neemen.
4Art:l 4.
AgreedDe Officieren welke verlangen alhier te blyven, zall zulks worden geaccoreerd, buiten eenige dienst
5.Art:l 5:
Agreed in it's fullest latitudeAlle onderafgeschreeve gagie gestelde en geligte Dienaaren der E Compagnie, zullen in deeze Colonie moogen verblyven.
6Art:l 6:
AgreedAlles wat aan de Compagnie behoord, zal ter goeder trouwe, worden overgegeven, onder Inventaris zonder achterhouding, doch de Eigendommen de Compagnies dienaaren Zo aan de penne, de Zeevaard als de militaire Stand, mitsgaders van alle Burgers, en Ingezeetenen zullen vry en onaangeroerd blyven. Zo wel als het geen toebehoord aan Godtshuizen, Weezen en publicque gestichten
7.Art:l 7
Agreedde Colonisten zullen, allen haare voorrechten welke thans genieten, blyven behouden, zo wel als den præsenten Godtsdienst, zonder eenige verandering.
8.Art:l 8:
The Answer to this Article is at the foot of the Capitulation.Zyne groot brittannische Majesteit zal tot voorkoming van de totaale ruine der Ingezeetenen de waarde van het papiere geld doen Standgrypen.
9.Art:l 9.
Agreed.Geene nieuwe belastingen zullen worden ingevoerd maar de tegenswoordige, uit aanmerking van het Verval der Colonie, zo veel moogelyk worden gemodificeerd.
10.Art:l 10.
AgreedDe Commissaris als Gouverneur krygsgevangen Synde, Sal naa overgaave van alles wat aan de Compagnie behoord, vryheid hebben om op zyn woord van eer te moogen vertrekken, zelfs des verkiezende met een neutraale Schip
11.Art:l 11:
AgreedHem zal toegestaan Syn, om alles wat hem toebehoord, volgens Syn verklaring zyn woord van Eer meede tevoeren of te realiseeren, zonder eenige belemmering.
12.Art:l 12:
AgreedOok zal hy, na dat alle Papiere, Plans &:a aan het Gouvernement behoorende ter goeder trouwe zal hebben overgeleverd, vryheid hebben, om alle die Papieren welke hem behooren, en tot verdeediging van Syn gedrag, gedurende den tyd van Syn Ministerie nodig heeft na zich en meede te neemen, zodanig als hy zulks zoude hebben moogen doen, was hy door Synen Souverain ontslaagen geworden.
13.Art:l 13
Agreed.Eindelyk zal niemand het zy Dienaaren van de Compagnie, Zeelieden, Militairen, Burgers ofte wie het weezen mogte, tot den dienst van zyne groot brittanische Majesteit worden gepresd, nog geëngageerd, als met zyn eige vrije wille.
Answer to Article 8.
It having been represented to us that the utmost Confusion must ensure in the Colony and that it would in all probability be attended with the entire ruin of it if the Paper Money now circulating in it were deprived of that security which can alone give any Effect to the 8:th Article - We therefore consent, that the Lands & Houses the property of the Dutch East India Company in this settlement shall continue the security of that part of the Money which is not already secured by Mortgages upon the Estates of Individuals by its having been lent to them. This is to be however without prejudice to the Government of Great Britain having the use of the Buildings & for public purposes - and we will further represent to His Majesty's Government the infinite importance of this Subject to the future prosperity of te Colony, and request that they will take it into Consideration in order to make such arrangements as may appear proper for its' further security if necessary or for its final liquidation if practicable.
Rustenberg 16:th September 1795Aldus Gedaan en Voorgeslaagen by den Ondergeteekende Commissaris mitsgaders de Leden van den Politicquen Raad, uitmaakende de Regeeringe van het Gouvernement van Kaap de goede hoop - in het Casteel de Goede hoop den Zestiende, dag der maand September van het Jaar Duizend zeeven honderd vyf en negentig.
Alured Clarke General G: K: Elphinstone Vice AdmiralA: J: Sluysken J: I: Rhenius R: J: Gordon J: J: Le Suëer O: G: de Wet C: Brandt W: S: V: Rijneveld E: Bergh

Capitulation 16 th September 1795

Advies van de Heer Van Oudtshoorn

Op de propisitie van den edelen Heer Commissaris om aan den Vyand een Stilstand van Wapenen voor acht- en- veertig uuren te verzoeken, heeft den ondergeteekende gedeclareerd, - dat hy niet en wist of de noodzaaklykheid zulks vorderde, uit hoofde dat hy onkundig was gelaaten van het defencieweezen deezer plaatse, - dat de edele Heer Commissaris zulks moest weeten, als het defensieweezen alleen aan hem toevertrouwd Zynde, dat hy intusschen als Commandant van de Pennisten met 120 Man in 't Casteel gemarcheerd Zynde, op 't Seinschot van alarm zich offereerde zich met Zyn Corps in het heetste van 't vuur te laaten emploïeeren, terwyl hy eindelyk als Lidt van den Raad betuigde van gevoelen te weezen, om deeze plaats nimmer aan de Engelschen over te geeven

In 't Casteel de goede hoop den 14 September 1795

W: F: V: Reede Van Oudtshoorn