Admiraliteitscolleges XXIX Verzameling Wolterbeek

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer
Afkomstig nagenoeg geheel van Constantijn Johan Wolterbeek, de vader van de hiernagenoemde schenkster, voor het overige van haar echtgenoot, de luitenant-ter-zee D.G. Muller en (haar zoon de adelborst C.J.D. Wolterbeek Muller?).
Geschonken door mevrouw de wed. D.G. Muller, geboren Wolterbeek, en haar kinderen in 1872, vgl. Inkomende brief 1872 nr. 110 en Uitgaande 1872 nr. 83.Uit het jaarverslag van 1872 blz. 82 blijkt, dat het Rijksarchief tenslotte ook heeft aanvaard de zich onder het aangebodene bevindende papieren, welke de toenmalige Rijksarchivaris eerst als "tot ten nieuweren tijd behoorende" beter op hun plaats had geacht in het archief van het Departement van Marine. Kennelijk had hij daarbij op het oog de papieren van D.G. Muller en (C.J.D. Wolterbeek Muller?) die ook in de hierachter volgende beschrijving zijn opgenomen