Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

I    Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam

A     Zeewezen in het algemeen

i    Oorlogen met Engeland, in Oost-Indië en met Frankrijk
Zie ook inv.nr. 107
40
Plakkaten van de Staten-Generaal inzake de oorlog met Engeland
1781-1783
1 omslag
41
Stukken betreffende het beramen van een gemeenschappelijk plan de campagne van de Nederlandse en Franse vloten tegen Engeland
1782
1 omslag
41A
Kopie-verslag aan N.N. van de schout-bij-nacht L. graaf van Bylandt omtrent het voorgevallene met het door hem gecommandeerde convooi sedert zijn uitzeilen uit Texel tot op de overgave aan de Engelsen in 1779, met bijlagen
1780 januari 4
1 omslag
42
Kopie-brieven aan Willem V van de kapitein-ter-zee P. Melvill en de luitenant-ter-zee J.A. Bloys van Treslong over de verovering van het door Melvill gecommandeerde Landsschip Castor ddor de Engelsen en de herneming van die bodem door de Fransen, resp. op 30 mei en 19 juni 1781
1781 juni 27
1 omslag
43
Kopie-verslag aan prins Willem V van de schout-bij-nacht J.A. Zoutman omtrent de slag bij Doggersbank
1781 augustus 7
1 omslag
Met een bericht betreffende de slag uit de 's-Gravenhaagsche Courant van 10 augustus 1781
43A
Kopie-verbalen overgegeven aan de Staten-Generaal door de vice-admiraal A. Hartsinck, tot rechtvaardiging van zijn beleid als bevelhebber van 's-Lands vloot in 1780-1782
1783 januari 13
1 stuk
44
"Cartels van uitwisseling van krijgsgevangenen en eenige weinige papieren, relatief tot de negotiatie met den Lord Wentworth in 1782
1780-1782
1 omslag
45
Extract-resoluties van de Staten-Generaal en andere stukken betreffende het fonds ter ondersteuning van Nederlandse krijgsgevangenen in Engeland en het beheer daarover door Van der Hoop gevoerd
1782-1792
1 omslag
46
Briefwisseling van Van der Hoop, als beheerder van het fond tot ondersteuning van Nederlandse krijgsgevangenen in Engeland, met R. Diggins te Chichester, als belast zijnde met het uitdelen van de gelden aan die gevangenen
1782 april 10 - 1792 november 10
1 pak
47
Stukken betreffende de expeditie van 's-Lands smaldeel naar Oost-Indië, onder bevel van de kapitein-ter-zee J.P. van Braam
1782
1 pak
48
Kopie-verslag aan N.N. van de luitenant-ter-zee H.A. Ruijsch omtrent de krijgsbedrijven tegen Riouw
1784 september 17
1 stuk
49
Kopie-verslag [van de kapitein D. van Hogendorp aan Gouverneur-generaal en Raden?] omtrent de verovering van Riouw op 29 oktober 1784
[1784]
1 stuk
50
Kopie-bericht aam [de griffier van de Staten-Generaal?] van de kapitein-ter-zee J.P. van Braam omtrent de verovering van Riouw en zijn verrichtingen aldaar
1785 januari 17
1 stuk
51
Kopie-voorschriften van de luitenant-admiraal J.H. van Kinsbergen voor de chefs der linie van defensie
1793 oktober 30
1 stuk