Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

I    Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam

B   Admiraliteit te Amsterdam

b   Leden, ministers, beambten
103
Inhoudstafel van een "recueil" bevattende instructies en commissies voor de leden en beambten van de Admiraliteit te Amsterdam
1597-1787
1 stuk
104
Register van de "tractementen en emolumenten van alle de hooge en laage bedieninge van het Edelmogend collegie ter admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, mitsgaders de dagloonen der werklieden op 's-Lands magazijne, timmerwerff, lijnbaan en geschutwerff, zoals deselve sig bevonden ultimo december 1781
1781 december
1 deel
105
Stukken betreffende het voorstel van de equipagemeester van de Admiraliteit te Amsterdam tot oprichting van "een permanente kweekschool onder de benaming van het Departement der scheepsconstructeuren"
1788-1792
1 omslag
106
Reglementen en verordeningen voor de dienst van de admiraliteitsjachten te Amsterdam, Middelburg en Harlingen, opgaven omtrent het personeel en hun bezoldiging, de jaarlijkse kosten enz.
1757-1789
1 stuk