Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

1.   Stukken van algemeenen aard.
27
Klad-resolutieregister van Bewindhebberen der Oude O.I. Compagnie en van Bewindhebbers-Collegianten tot de aanneming van volk:
1598 november 9 - 1599 maart 31; 1599 juli 26 - 1599 november 29; 1600 januari 1 -1601 januari 31.
1 deel
N.B. Achter in het register staan op fol. 43 vlg. verschillende aanteekeningen betreffende zaken der Compagnie ingeschreven. Op folio 30v° en 31 zijn aanteekeningen van 1601 april 16 en 28 geschreven.
28
Net-resolutieregister van Bewindhebberen der Oude O.I. Compagnie.
15 juli 9 - 1600 jauari 17.
1 deel
N.B. Dit register, geschreven door den boekhouder Barent Lampe, is geen afschrift van de resolutiën van Bewindhebberen in het deel Inv. n°.27. In het register staat ingeschreven het onderteekende contract tusschen Bewindhebberen en Barent Lampe betreffende diens dienst tot het houden der rekeningen en boeken en het schrijven ten gedienste der Compagnie. [1]
29
Resolutieregister van "de 23 Bewindhebberen" betreffende de vloot, die in het najaar 1601 of voorjaar 1602 zal uitzeilen, 1601 october 2 - november 26; en betreffende de negotie van de vier schepen met specerijen, in het jaar 1601 uit Oost-Indië gekomen, 1601 october 2.
N.B. De bovenschriften en aanvangs-resolutiën op folio 2 en 10 zijn van de hand van bewindhebber Reynier Pauw. Op folio 4 is later bijgevoegd eene resolutie van 1602 april 11.
30
Lijsten met aanteekening van boeten wegens te laat komen ter vergadering, verbeurd door Bewindhebberen der Oude O.I. Compagnie en die der Eerste Vereenigde Compagnie, en lijsten van comparatiegelden voor de Generale Penningmeesteren.
1601-1602.
1 deel
N.B. Hierin eene doorgehaalde resolutie van 1601 november. De lijsten zijn later voortgezetdoor de Bewindhebberen der Vereenigde O.I. Compagnie, Kamer Amsterdam. Onder hun bewind zijn voorts nog ingeschreven: Copieën van stukken, aan de Admiraliteit te Amsterdam overgegeven, betreffende vrijdom van convoygelden, door de Compagnieën op Oost-Indië te Amsterdam verkregen van de Staten-Generaal in 1598 en 1599, met bijbehoorende memorie (na 1602 juni); Resolutiën van Bewindhebberen betreffende zaken der Oude Oost-Indische Compagnie. 1603 juni - september