Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

4.   Stukken betreffende de vierde voyage (uitreeding door de Oude Oost-Indische Compagnie in 1599 en 1600).

b.   Stukken ontvangen van de schepen op reis.
92
Brieven van Cornelis van Eemskerck aan Bewindhebberen.
(1600 tusschen november 27 en december 6.)
2 stukken
N.B. Een dezer brieven, bevattend het reisverhaal, is gedrukt bij: De Jonge. OpkomstII, p. 467-470. Bij het adres van den anderen brief heeft Van Eemskerck geschreven, dat de verzending er van geschiedt "per amys"; blijkens den inhoud van den brief is hiermede bedoeld het schip De Maan van de derde voyage.
93
Brief van Evert Theunisz., stuurman op de Amsterdam, aan zijne huisvrouw te Enkhuizen.
1600 december 4.
1 stuk
94
Brief van Jacob van Neck voor Bantam aan Bewindhebberen.
1601 april 2.
1 stuk
N.B. Blijkens den inhoud van den brief werd deze verzonden met het schip Delft (opperkoopman Jacob Jacobsz.). In dorso staat aangeteekend: ontfangen 26 december 1601. Gedrukt bij: De Jonge. Opkomst II, p. 476-477.
95
Brief van Cornelis van Eemskerck aan Bewindhebberen. Met als bijlagen: Copie-contract tusschen admiraal Cornelis van Eemskerck en Jan Dircxs. Sonnenbergh, kapitein van het kasteel genaamd Van Verre op Amboina, Betreffende vervoer van nagelen. ; Copie-certificaat van den gouveneur (kapitein) van Hitoe op Amboina betreffende hetgeen met admiraal Cornelis van Eemskerck overeen gekomen is. ; Copie-vertaling van den brief van den koning van Baliaan den "Coninck van Hollant".
1602 maart 1.
4 stukken
1601 juni 6.
4 stukken
1601 juni 9.
4 stukken
1601 juli 7.
4 stukken
N.B. Deze stukken, behalve het contract van 1601 juni 6, gedrukt bij: De Jonge. OpkomstII, p. 470-474 (de dateering van het certificaat aldaar niet juist overgenomen). Het copie-certificaat van 1601 juni 9 en de copie-brief van 1601 juli 7 zijn ook gedrukt bij: Heeres. Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum 1596-1650. I, p. 13-15.