Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III.   De Oost-Indische Compagnie te Delft (1601).
Inleiding. 
Blijkens het resolutieregister van Bewindhebberen werd de Compagnie, te Delft in 1601 opgericht, aangeduid als "De oost-Indische Compagnie te Delft". De het eerst ingeschreven resolutie (van 10 October 1601) maakt melding van het equipeeren van het schip de Haey; het is evenwel niet tot eene zelfstandige uitreeding gekomen, daar het Delftsche schip onder den naam van "de Eendracht" (schipper Adriaen Cornelisz. Haey) opgenomen werd in de voyage der 14 schepen voor rekening der Vereenigde O.I. Compagnie.
Geschiedenis van het archief 
Het bewaard gebleven resolutieregister staat vermeld op den Inventaris der stukken van het kantoor der voormalige O.I. Compagnie te Delft, in 1807 overgenomen door het kantoor Rotterdam p. 37.
Het register is geraadpleegd door mr. J.A. van der Chijs voor de samenstelling van zijn in 1856 verschenen Geschiedenis der stichting van de Vereenigde O.I. Compagnie; blijkens eene aanteekening op p. 83 berustte het deel destijds op het Indische archief, d.w.z. het Koloniaal archief te Amsterdam (waarheen de archieven van de Kamers Rotterdam en Delft der vereenigde O.I. Compagnie niet zijn overgebracht geweest).
Uit de mededeelingen bij De Jonge, Opkomst I, p. 129, blijkt, dat het Delftsche register met het Koloniaal archief van Amsterdam naar het Rijksarchief te 's-Gravenhage moet zijn gekomen.
175
Resolutieregister van Bewindhebberen.
1601 October 1 - 1602 Mei 15.
1 deel
N.B. Het aan de Staten-Generaal over te leveren 2 December 1601 vastgestelde stuk, in dit register ingeschreven, getiteld "Middelen, geraempt bij den Bewinthebberen van de oost-Indische Comp. tot Delff tot vereninghe van alle d'Oost-Indische Comps." is (met enkele onnauwkeurigheden) gedrukt bij: Van der Chijs, Geschiedenis der stichting van de Vereenigde O.I. Compagnie, 1e druk, p. 84-85, 2e druk, p. 98-99.