De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

Inhoud en structuur van het archief

HOOFDSTUK 3.AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE VOC-ARCHIEVEN

3. INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIE

I. Kamer Amsterdam

Overgekomen brieven en papieren

Algemene serie: overgekomen brieven en papieren uit Indië aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam, 1607-1794 (inv. nrs. 1053-3987)
Deze serie is in feite een conglomeraat van missiven van de gouverneur-generaal en raden aan de Heren Zeventien en de kamer Amsterdam, met bijlagen, te zamen met de stukken die uit vestigingen die rechtstreeks met patria correspondeerden, werden overgezonden. Deze serie bestaat uit jaarlijkse reeksen die uit de volgende bestanddelen zijn opgebouwd:
  • a. Generale missiven met bijlagen.
  • b. Stukken betreffende de bedrijfsvoering in Indië en vooral in Batavia, afkomstig van departementen van de Hoge Regering.
  • c. Stukken afkomstig van de Raad van Justitie.
  • d. Stukken, voornamelijk van kantoren in Perzië en enkele andere vestigingen in de Westerkwartieren, die via de 'landweg' over Basra en Aleppo naar de Republiek werden gestuurd. Zij zijn niet altijd aanwezig, doch meestal wel voor de periode tot ca. 1730.
  • e. Stukken van een aantal grote vestigingen die buiten Batavia om rechtstreeks met de Republiek correspondeerden (Bengalen, Coromandel, Ceylon en Malabar, soms ook van Surat): missiven, vaak vergezeld van dagregisters, resoluties en stukken betreffende de administratie van deze vestigingen. Dikwijls zijn deze verzamelingen van bescheiden zo omvangrijk dat in feite een duplicaat-archief van de vestiging is ontstaan.
  • f. Het 'Batavia's ingekomen brievenboek', afschriften van alle in Batavia van de vestigingen in Indië ingekomen missiven, vaak met uitvoerige bijlagen (resoluties, dagregisters, afschriften van briefwisseling en administratieve bescheiden), die soms evenals in serie e zo omvangrijk zijn dat zij een soort duplicaat-archief van de vestiging vormen. Deze afschriften zijn gebundeld naar vestiging. De serie wordt in de achttiendeeeuw gevolgd door een of meer bundels secrete brieven.