De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/A   OCTROOIEN
1
Octrooi verleend door de Staten-Generaal betreffende de alleenhandel ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat van Magallanes voor de duur van 21 jaar
1602
1 charter
Zie Van Dam, Beschryvinge I boek 1, 43. Gepubliceerd in: Van der Chijs, Geschiedenis van de stichting, 98
2
Octrooiverlenging verleend door de Staten-Generaal voor een periode van 21 jaar, met in het octrooi aangebrachte veranderingen
1622
1 charter
3
Ordonnantie van de Staten-Generaal betreffende een aanvulling op de verlenging van het octrooi in 1622
1623
1 stuk
4
Octrooiverlenging verleend door de Staten-Generaal voor een periode van 25 jaar
1647
1 charter
5
Octrooiverlenging verleend door de Staten-Generaal tot het jaar 1700
1665
1 charter
6
Octrooiverlenging verleend door de Staten-Generaal voor een periode van 40 jaar, ingaand in 1700
1696
1 charter
7
Octrooi verleend door de Staten-Generaal in 1602, met verlenging van 1696. Gedrukt
8
Plakkaat van de Staten-Generaal tegen inbreuken op het octrooi. Gedrukt
1717
1 stuk
9
Octrooiverlenging verleend door de Staten-Generaal. Concept. Gedrukt
1739
2 stukken
10
Extract-resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende het verzoek van de bewindhebbers om verlenging van het octrooi. Gedrukt
1740
1 stuk
11
Stukken betreffende de verlenging van het octrooi, opgesteld door de bewindhebbers en bestemd voor de Staten-Generaal. Gedrukt
1740
2 stukken
Gelijkluidend
12
Extract-resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende de verlenging van het octrooi. Gedrukt
1741
1 stuk
13
Octrooiverlenging verleend door de Staten-Generaal voor een periode van 12 jaar
1742
1 charter
14
Octrooi verleend door de Staten-Generaal, met de verlengingen van 1700, 1740, 1742 en 1743. Gedrukt
15
Octrooi verleend door de Staten-Generaal, met de verlengingen tot 1748. Gedrukt
1748
1 stuk
16
Octrooiverlenging verleend door de Staten-Generaal, ingaand 1755 januari 1
1748
1 charter
17
Octrooiverlenging verleend door de Staten-Generaal voor een periode van 20 jaar
1776
1 charter
18
Publikatie van de Staten-Generaal betreffende de verlenging van het octrooi. Gedrukt
1776
1 stuk
---
pro memorie - Octrooi verleend door de Staten-Generaal, 1602 maart 20; - octrooiverlenging, 1622 december 22; - aanvulling op het octrooi, 1623 maart 14; statuten van Batavia, gearresteerd door gouverneur-generaal en raden, 1642 juli 1; - aantekeningen betreffende in Indië gebruikelijke munten, maten en gewichten. Afschrift. Met inhoudsopgave: zie Aanwinsten, inv. nr. 1926 I 2
19
Octrooi verleend door de Staten-Generaal inzake de invoering van het intestaat erfrecht in de vestigingen van de VOC
1661
1 charter
20
Octrooi verleend door de Staten-Generaal inzake de aanstelling van curatoren over boedels van in dienst van de VOC in Indië overleden personen
1671
1 charter
21
Octrooi verleend door de Staten van Holland en West-Friesland waarin een verbod uitgevaardigd op het in beslag nemen van maandgelden van VOC-dienaren in Indië
1674
1 charter
22
Lijst van de in het archief aanwezige octrooien
[c. 1748]
1 stuk
In deze lijst wordt een niet meer aanwezig octrooi vermeld door de Staten-Generaal in 1619 aan de VOC verleend voor het alleenrecht van het drukken en uitgeven van journalen en kaarten betreffende de vaart naar Indië