De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/E   INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIë

Deel I/E.1   Stukken betreffende de vroegste scheepstochten, 1602-1614

Deel I/E.1.a   Stukken betreffende de scheepstocht onder bevel van Wybrand van Warwyck en Sebald de Weert, 1602-1605
Deze scheepstocht was de laatste die door de zogenoemde voorcompagnieën was uitgerust, in samenwerking met enkele latere kamers van de VOC. De stukken maken deel uit van het VOC-archief, omdat de administratie van deze scheepsonderneming door de VOC werd gevoerd ten behoeve van de participanten van de oorspronkelijke compagnieën
437-446
Stukken afkomstig van admiraal Wybrand van Warwyck en raad
1602 - 1604
13 stukken
437
Instructie betreffende de zeilroute van de vloot van veertien schepen met vermelding van de namen van de schepen en schippers en van de tonnage
1602 apr. 16
 
438
Instructie voor de admiraal, vice-admiraal en brede raad van de veertien schepen met belofte van gehoorzaamheid van een aantal van de gekozen raden
1602 apr. 23
 
439
Notariële akte van de Staten-Generaal van 9 mei 1602 waarbij op de vloot van veertien schepen voor criminele zaken de brede raad wordt ingesteld. Kopie
1602 mei 13
 
440
Aantekening voor de apothekers en chirurgijns op de vloot van veertien schepen betreffende het verzamelen of natekenen van vreemde planten en dieren
[1602]
 
441
Resoluties en ordonnanties van de scheepsraad van de vloot van veertien schepen, bijeengeroepen door Van Warwyck
1602 juni 26 - 1603 okt. 22
 
442
Minuut-resoluties en -ordonnanties van Van Warwyck en de scheepsraad
1602 okt. 13 - 1603 apr. 15
3 stukken
443
Minuut-instructie van Van Warwyck en de scheepsraad voor de opper- en onderkoopman op het schip Zon, gaande naar Ternate
1604 feb.
 
Gedeeltelijk onleesbaar
444
Kopie-missiven van Van Warwyck aan de bewindhebbers
1602 juli 2 en 10 en aug. 20
2 stukken
445
Missiven van Van Warwyck aan de bewindhebbers
1602 aug. 20 en sep. 27
 
Beide missiven hebben een zegel van Van Warwyck in rode lak
446
Kopie-missive van 20 november 1602 van de bewindhebbers aan Van Warwyck, opperkooplieden en anderen op de vloot van veertien schepen betreffende de liquidatie van de zaken van deze vloot en de overname van bezittingen en koopwaren door de VOC
z.d
 
Het origineel van deze missive was meegegeven aan de vloot onder bevel van Steven van der Haghen
447-448
Stukken afkomstig van vice-admiraal Sebald de Weert en raad
1603
2 stukken
447
Kopie-resolutie van De Weert en raad in het schip Zierikzee liggend voor Batticaloa op Ceylon, over de overlast die het scheepsvolk de inwoners van het land aandoet
1603 mei 9
 
448
Kopie-missive van De Weert, liggend met zijn schip voor Atjeh, aan Wybrand van Warwyck
1603 apr. 1
 
De kopie vermeldt onjuist: 1602 april 1
449-450
Stukken afkomstig van het schip Hollandia behorende tot de vloot onder bevel van Wybrand van Warwyck
1602 - 1603
3 stukken
449
Journaal gehouden door Jan Jacob Rycx op het schip Hollandia
1602 mrt. 4 - 1603 aug. 26
1 stuk
450
Missiven van Melchior de Vogelaer, koopman op de Hollandia, aan de bewindhebbers
1602 aug. 20 en dec. 14
2 stukken
451
Missive van François Wittert op het schip Rotterdam aan Jacob Groenewege of degene, die aan de Kaap Lopez deze missive zou vinden
1602 sep. 27
1 stuk
452-453
Balansen betreffende de scheepstocht van Wybrand van Warwyck en Sebald de Weert
1605 en z.d
4 stukken
452
Balansen getrokken uit de boeken, bijgehouden door Jan Decker, Jacques van Raey en een onbekende, betreffende schulden en baten van de vloot van veertien schepen in Indië
1605 juni 4, sep. 18 en z.d
3 stukken
453
Algemene balans betreffende de scheepstocht onder bevel van Van Warwyck
z.d
1 stuk
Het betreft hier een fragment