De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/E   INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIë

Deel I/E.1   Stukken betreffende de vroegste scheepstochten, 1602-1614

Deel I/E.1.b   Stukken betreffende de scheepstocht onder bevel van Steven van der Haghen, 1602-1607
---
Journaal van een ongenoemd schip, gehouden op een tocht in de wateren van Ceylon en Atjeh
1605 mrt. 1 - apr. 29
 
Dit journaal is waarschijnlijk afkomstig van het schip Zeeland of Enkhuizen, behorend tot de vloot onder bevel van Steven van der Haghen. Zie in het journaal het aangetekende op 1605 maart 31 en De Jonge, Opkomst III, 34
454
Overeenkomst tussen de gecommitteerden van de Oostindische compagnieën betreffende het overbrengen van de restanten van de goederen van met name de Amsterdamse en Zeeuwse Compagnie die nog berusten in de loges van die compagnieën in Azië, door de VOC-vloot onder bevel van Steven van der Haghen. Kopieën
1602 jan. 23
2 stukken
In tweevoud
455
Instructie van de bewindhebbers voor admiraal Steven van der Haghen, de vice-admiraal en de raad van de vloot naar Indië
1603 okt. 29
1 stuk
Volgens aantekening van R. Bijlsma is het handschrift van deze instructie van Reynier Pauw. Gedeeltelijk gepubliceerd in: De Jonge, Opkomst III, 146-147
456
Kaarten van de scheepstocht naar Indië onder bevel van Steven van der Haghen
1604
1 omslag
Zie Bijlsma, `Oudste kaartboek'
457
Instructie voor het zeilen op de route van Bantam naar Pattani opgesteld door Willem Jansz. van Amsterdam
1602
1 stuk
Een Willem Jansz. was schipper op het jacht Duifje van de vloot onder bevel van Steven van der Haghen
458
Journaal gehouden op het schip Gelderland door de opperkoopman Hendrick Jansz. Craen, tijdens de reis van de vloot onder bevel van Steven van der Haghen
1603 nov. 25 - 1606 apr. 29
1 stuk
Gedeeltelijk gepubliceerd in: De Jonge, Opkomst III, 164-204
459
Monsterrol van het schip Delft, behorend tot de vloot onder bevel van Steven van der Haghen. Met aantekeningen betreffende onder andere bevorderingen, overplaatsingen en ziekten
1603 dec. 18 - 1607 apr. 29
1 katern
460
Akten van schuldbekentenis van een aantal schepelingen van het schip Amsterdam ten behoeve van de chirurgijn Pieter Haen voor verleende geneeskundige hulp buiten scheepsverband en voor geleend geld en gekochte goederen
1604 mrt. 21 - 1606 apr. 13
1 omslag
---
Journaal, vermoedelijk gehouden op de vloot onder bevel van Steven van der Haghen, met een beschrijving van Ambon
1604 nov. 21 - 1605 aug. 21