De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/E   INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIë

Deel I/E.1   Stukken betreffende de vroegste scheepstochten, 1602-1614

Deel I/E.1.d   Stukken betreffende de scheepstocht onder bevel van Paulus van Caerden, 1606-1610
473-479
Instructies voor en missiven aan Paulus van Caerden en opvarenden op de vloot onder diens bevel
1606 - 1608
14 stukken
473
Instructie voor Van Caerden, de vice-admiraal en de brede raad van de vloot van acht schepen
1606
1 stuk
Deze instructie is op 1608 augustus 3 door Van Caerden aan Arent Martsen, schipper op de Kleine Zon, overgeleverd. Het schip Kleine Zon was met de vloot van Cornelis Matelieff de Jonge naar Azië gekomen en daar gebleven
474
Kopie-instructie voor Van Caerden, de vice-admiraal en de brede raad van de vloot van acht schepen
[1606]
1 stuk
475
Instructie voor ieder schip van de vloot van acht schepen afzonderlijk betreffende de rechtspraak
[1606]
2 stukken
In tweevoud
476
Advies van Cornelis Matelieff de Jonge in Bantam voor Van Caerden betreffende een geheime instructie van de bewindhebbers en de toestand in Indië
1608
1 stuk
Gepubliceerd in: De Jonge, Opkomst III, 232-240
477
Kopie-instructie voor Van Caerden, de vice-admiraal en verdere officieren en commiezen op de vloot, betreffende de relaties van de VOC met de regeringen van de landen in Azië, vooral in verband met de onderhandelingen over vrede tussen de Republiek en Spanje. Met bijlagen
1608 apr. 10
6 stukken
In tweevoud
478
Memorie voor Van Caerden, de vice-admiraal, opper- en onderkooplieden van de vloot van acht schepen betreffende het met Spanje te sluiten bestand en de weerslag hiervan op de relaties van de VOC met de regeringen van de landen in Azië
1608 apr. 11 en 12
2 stukken
In tweevoud
479
Kopie-missive van de Heren XVII aan Van Caerden, de vice-admiraal en de brede raad van de vloot van acht schepen
1608 mrt. 29
1 stuk
480-481
Extract- en kopie-resoluties van Paulus van Caerden en raad
1608
2 stukken
480
Extract-resolutie van Van Caerden en de brede raad betreffende de voorgenomen aanslag in de Straat Singapore op vier Portugese kraken, komend uit China
1608 jan. 6
 
481
Kopie-resoluties van Van Caerden en de brede raad op de vloot liggend voor de VOC-forten op Ambon en Ternate en voor het Spaanse fort op Tidore
1608 mrt. 22 - juli 24
 
482-483
Missiven van Paulus van Caerden aan de bewindhebbers in Amsterdam
1608 - 1610
10 stukken
482
1608 januari 9-20. Met bijlage. Kopieën
Bevat ook een lijst van overleden personen op de schepen van de vloot onder bevel van Van Caerden van 1606 oktober 27 - 1608 januari 8. De missive van 1608 januari 9 is gedeeltelijk gepubliceerd in: De Jonge, Opkomst III, 255-259. De missive van 1608 januari 15 is gedeeltelijk gepubliceerd in: Ibidem, 259-260 en in extenso in: De Booy, Derde reis II, 127 en 138
483
1608 mei 8 - 1610 juni 17. Gedeeltelijk kopieën
De missiven van 1608 mei 8 en augustus 3 en 17 zijn gedeeltelijk gepubliceerd in: De Jonge, Opkomst III, 260-264. De missiven van 1608 mei 8 en augustus 3 en 17 en van 1610 juni 17 zijn gepubliceerd in: De Booy, Derde reis II, 142, 179, 201, 235 en 249
484-489
Missiven van Paulus van Caerden aan VOC-dienaren in Indië. Kopieën
1608 - 1610
11 stukken
484
Aan Hendrick Jansz. Craen en Jan Jansz. Mol, koopman en schipper op het schip Gelderland
1608 jan. 25
1 stuk
485
Aan Frederik de Houtman, gouverneur van Ambon, 1608 maart 18 en 20, en van De Houtman aan Van Caerden
1608 mrt. 19
2 stukken
486
Aan Hendrick van Berghel en Cornelis Pietersz. van der Meer, factors op Banda
1608 mrt. 19
1 stuk
Gepubliceerd in: De Booy, Derde reis II, 139
487
Aan Jacques l'Hermite de Jonge, opperkoopman in Bantam
1608 mei 9 - 1610 juni 18
4 stukken
488
Aan Jan Bruyn, koopman en schipper op het schip Banda, liggend voor Tidore
1608 juni 23 en 24
2 stukken
De missiven zijn grotendeels gelijkluidend; die van 1608 juni 24 heeft echter nog een naschrift. Deze missive is gepubliceerd in: De Booy, Derde reis II, 175
489
Aan Steven Doensen, opperkoopman in Gresik
1608 aug. 3
1 stuk
490-497
Ingekomen missiven bij Paulus van Caerden
1608
20 stukken
490
Van Cornelis Matelieff de Jonge in Bantam. Gedeeltelijk kopieën
1608 jan. 9 - 15
6 stukken
491
Van Jan Jacobsz., koopman op het schip Patania, liggend voor Makassar, Hitu en Moffagio
1608 feb. 13 - juli 10
5 stukken
492
Van Adriaan Maertsz., vice-admiraal op het schip Ter Veere op de rede van Banda en in Bantam
1608 apr. 3 (kopie) en nov. 14
2 stukken
493
Van Hendrick van Berghel en Cornelis Pietersz. van der Meer, factors op Banda. Kopie
1608 apr. 4
1 stuk
Volgens een aantekening in dorso zou bovendien een kopie-missive van vice-admiraal Adriaan Maertsz. uit Ternate aanwezig zijn geweest
494
Van Dirk van der Eertbruggen de Jonge in Luhu op Ceram
1608 apr. 8
1 stuk
495
Van Jan Bruyn, koopman en schipper op het schip Banda, liggend voor Maleyo (Ternate)
1608 juni 20
1 stuk
Gepubliceerd in: De Booy, Derde reis II, 174
496
Van Hendrik Brouwer, secretaris van de brede raad op het schip Banda
1608 juli 10 - 13
3 stukken
497
Van de brede raad op het schip Banda op de rede voor Maleyo (Ternate)
1608 aug. 16
1 stuk
De missive is ter ordonnantie van de raad getekend door Hendrik Brouwer. Gepubliceerd in: De Booy, Derde reis II, 195
498
Memorie betreffende de gevangenneming in 1608 van Paulus van Caerden door de Spaanse admiraal Pedro de Heredia op de kust van het eiland Morotai
[c. 1609]
2 stukken
In tweevoud. Gedeeltelijk gepubliceerd in: De Jonge, Opkomst III, 265-266
499-501
Missiven van Paulus van Caerden geschreven tijdens en kort na zijn Spaanse gevangenschap op Ternate
1610
4 stukken
499
Aan de brede raad van de vloot liggend voor Maleyo (Ternate)
1610 mrt. 8
1 stuk
Deze missive is in het Spaans geschreven
500
Aan de gouverneur en raad op Ambon, geschreven in fort Oranje op Ternate. Kopieën
1610 apr. 19
2 stukken
In tweevoud
501
Aan kapitein Adriaan Woutersz., in het fort Oranje op Ternate, die bij ontvangst van de missive in Makean was
1610 juni 24
1 stuk
502-503
Missiven van de brede raad van de vloot onder bevel van Paulus van Caerden geschreven tijdens diens gevangenschap
1608
2 stukken
502
Aan luitenant Anthony Ginits en raden in het fort Oranje op Ternate
1608 juni 25
 
503
Aan Frederik de Houtman, gouverneur van Ambon. Kopie
1608 dec. 27
 
504-507
Briefwisseling tussen factorijen in Azië
1608
4 stukken
504
Aantekeningen van Paulus van Caerden naar aanleiding van een brief gemaakt in de factorij in Bantam
1608 aug. 3
 
505
Missive van Dirk van der Eertbruggen de Jonge, opperkoopman op Ambon, aan Hendrick van Berghel, koopman op Banda
1608 jan. 4
 
506
Missive van Dirk van der Eertbruggen de Jonge en Jaspar Jansz. in Ambon aan Gerrit Gerritsz. van der Buys, gouverneur in het fort Oranje op Ternate
1608 mei 10
 
Gepubliceerd in: De Booy, Derde reis II, 167
507
Missive van Dirk van der Eertbruggen de Jonge in Ambon aan Gerrit Gerritsz. van der Buys in het fort Oranje op Ternate
1608 mei 12
 
Gepubliceerd in: De Booy, Derde reis II, 169
508-514
Stukken betreffende het schip Gelderland
1606 - 1610
12 stukken
508
Journaal gehouden op het schip Gelderland door opperkoopman Hendrick Jansz. Craen
1606 dec. 13 - 1610 juni 18
1 stuk
Craen was op 1606 december 13 uitgevaren. Voor de Engelse kust kwam het schip in moeilijkheden. Men keerde naar de Republiek terug, waar het schip werd vervangen door een ander met dezelfde naam. Het journaal is gepubliceerd in: De Booy, Derde reis II, 6-111. Als bijlagen tot deze uitgave zijn eveneens (gedeeltelijk) gedrukt de inv. nrs. 482, 483, 486, 506, 507, 509, 510, 512, 518 en 522
509
Kopie-secrete instructie van 1607 maart 22 van de Heren XVII voor het schip Gelderland
1608
1 stuk
Gepubliceerd in: De Booy, Derde reis II, 121
510
Missiven van Hendrick Jansz. Craen aan de bewindhebbers in Amsterdam
1608 jan. 4 - 1610 mei 20
2 stukken
Gepubliceerd in: De Booy, Derde reis II, 126, 231
511
Missiven van Hendrick Jansz. Craen aan Jacques l'Hermite de Jonge, opperkoopman in Bantam
1608 mrt. 16 en nov. 10
2 stukken
512
Missive van Hendrick Jansz. Craen aan kapitein Gerrit Gerritsz. van der Buys in Gilolo of Sabugu
1608 mei 16
1 stuk
Gepubliceerd in: De Booy, Derde reis II, 170
513
Aantekeningen betreffende de mutaties in de bemanning van het schip Gelderland
1607 apr. 26 - 1610 juni 29
3 stukken
514
Lijsten van de dienaren van het schip Gelderland, overgeplaatst op het fort Oranje op Ternate en op het schip Banda, en monsterrol van de bemanning van het schip Gelderland na deze mutaties
1608 juli 27
2 stukken
515
Resolutie van de scheepsraad van het jacht Duifje tot berging van het VOC-schip voor Gamlamo op Ternate
1608 juni 8
1 stuk
516-523
Stukken betreffende de schepen Grote en Kleine Zon
1608 - 1610
12 stukken en 1 band
Beide schepen waren uitgevaren in de vloot onder bevel van Cornelis Matelieff de Jonge, maar bleven bij diens vertrek naar de Republiek in Azië achter en kwamen onder bevel van Paulus van Caerden
516
Verslag van een bezoek van het schip Grote Zon aan Gilolo en Sabugu
1608 mrt. 1 - 10
1 stuk
517
Missive van een van de overheden van het schip Grote Zon, liggend voor Sampopo op Celebes. Kopie of minuut
1608 juni 11
1 stuk
518
Resolutie van gouverneur en raad in het fort Oranje op Ternate betreffende het schip Grote Zon
1608 mrt. 25
1 stuk
Gepubliceerd in: De Booy, Derde reis II, 141
519
Missive van Pieter Warkijn op het schip Grote Zon, liggend voor Lampung in Straat Sunda, aan de bewindhebbers in Amsterdam. Met gelijktijdige kopie
1608 dec. 6
2 stukken
520
Verklaring van gehoorzaamheid van officieren en bootsgezellen op het schip Grote Zon, aan opperkoopman Pieter Warkijn en schipper Cornelis Lauwerens,
1608 nov. 29
1 stuk
521
Kopieboek van uitgaande en ingekomen missiven van en aan de overheden van het schip Kleine Zon
1608 nov. 23 - 1610 juni 8
1 band
Niet geheel compleet. De missiven van 1608 december 4 en 5 zijn gepubliceerd in: De Booy, Derde reis II, 215, 222
522
Verslagen van verhoren, afgenomen door de scheepsraad van het schip Kleine Zon over op dit schip door bemanningsleden gepleegde muiterij. Met gelijktijdige kopieën
1608 mei 15 - 22
5 stukken
Het verhoor van 1608 mei 20 is gepubliceerd in: De Booy, Derde reis II, 172
523
Kopie-lijst van de bemanningsleden van het verongelukte schip Walcheren die zijn overgegaan op het schip Kleine Zon
1608 aug. 3
1 stuk
524
Missiven van Adriaan Maertsz., vice-admiraal op de vloot onder bevel van Paulus van Caerden en gezaghebber op het schip Ter Veere, aan Jacques l'Hermite de Jonge, opperkoopman in Bantam
1608 nov. 17 - 1608 dec. 8
4 stukken
525-526
Stukken betreffende het schip Banda
1608
2 stukken
525
Missive van Cornelis Jolijt op het schip Banda op de rede voor Maleyo op Ternate, aan Jacques l'Hermite de Jonge, opperkoopman in Bantam
1608 aug. 18
 
526
Kopie-missive van Cornelis Jolijt en de brede raad op het schip Banda aan de gouverneur van Ambon
1608 dec. 27
 
527
Rekening van de levensmiddelen en andere benodigdheden voor het schip Ceylon op de reis van Ambon via Banda, Gresik en Jakatra naar Bantam, over de periode 1608 maart - 1609 maart
[c. 1609]
1 stuk
528-533
Stukken betreffende de bemanning van de vloot onder bevel van Paulus van Caerden
1608
11 stukken
528
Kopie-monsterrol van de dienaren uit de vloot onder bevel van Van Caerden die in het fort op Ambon zijn achtergelaten, en van de dienaren die uit het fort mogen terugkeren
1608 apr. 11
1 stuk
529
Akten waarin eden worden afgelegd voor Frederik van Houten, gouverneur van de Nederlandse factorij op Ambon, door de VOC-dienaren uit de vloot onder bevel van Van Caerden die aldaar zijn achtergelaten. Kopieën
1608 apr. 11
3 stukken
530
Kopie-monsterrol van de VOC-dienaren uit de vloot onder bevel van Van Caerden die in Tafasoho op het eiland Makean zijn achtergelaten, met belofte van gehoorzaamheid afgelegd voor kapitein Apollonius Schotte
1608 juli 18
1 stuk
531
Kopie-monsterrollen van de VOC-dienaren uit de vloot onder bevel van Van Caerden die in het fort Oranje op Ternate zijn achtergelaten, met belofte van gehoorzaamheid afgelegd voor kapitein Adriaan Woutersz.
1608 juli 28
4 stukken
Gedeeltelijk gelijkluidende exemplaren
532
Akte waarin een eed van gehoorzaamheid wordt afgelegd voor de gouverneur van de Nederlandse factorij op Ambon door de VOC-dienaren uit de vloot onder bevel van Van Caerden die in het fort op Ambon zijn achtergelaten. Kopie
1608 apr.
1 stuk
533
Memorie betreffende de rantsoenen verstrekt op de vloot onder bevel van Van Caerden
1608
1 stuk
Gepubliceerd in: De Booy, Derde reis II, 257