De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/E   INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIë

Deel I/E.1   Stukken betreffende de vroegste scheepstochten, 1602-1614

Deel I/E.1.e   Stukken betreffende de scheepstocht onder bevel van admiraal Pieter Willemsz. Verhoeff, 1607-1612
534-543
Stukken betreffende de tocht tot het overlijden van Pieter Willemsz. Verhoeff
1607 - 1612
13 stukken en 1 omslag
534
Artikelbrief opgesteld door Verhoeff en de brede raad voor de officieren, soldaten en bootsgezellen van de vloot van dertien schepen, liggende voor Ilha de Maio
1608 feb. 6
2 stukken
In tweevoud
535
Resoluties van Verhoeff, vice-admiraal François Wittert en de brede raad van de vloot van dertien schepen
1608 feb. 6 - nov. 30
1 omslag
536
Kopie-verdrag gesloten tussen Verhoeff en de samorijn van Calicut
1608 okt. 13
1 stuk
Gepubliceerd in: Heeres, Corpus Diplomaticum I, 53-54 en in: De Jonge, Opkomst III, 278-279. Zie tevens inv. nr. 4778
537
Missive van Verhoeff, met zijn vloot liggende voor Goa, aan de factors in Coromandel met het verzoek tot afgifte van door hen opgekochte textiel aan Jacob de Bitter
1608 sep. 25
1 stuk
In september 1608 werden de jachten Arend en Valk, liggend voor Goa, onder bevel van De Bitter naar de kust van Coromandel en verder naar Bantam gezonden
538
Kopie-missive van Verhoeff aan de admiraal of andere VOC-dienaren van vloten komende voor Calicut, [1608]. Met kopie-verdrag gesloten tussen Verhoeff en de samorijn van Calicut
1608 okt. 13
2 stukken
539
Missive van Verhoeff aan Jacques l'Hermite de Jonge, opperkoopman in Bantam, en andere VOC-dienaren aldaar. Met 2 kopieën
1608 okt. 18
3 stukken
540
Kopie-missive van Verhoeff, met zijn schepen voor Malakka liggende, aan Abraham van den Broeck, koopman in Batu Sawar in Johor
1608 nov. 23
1 stuk
541
Kopie-missiven van Abraham van den Broeck, koopman in Batu Sawar in Johor, aan Verhoeff, 1608 december 6, en van Jan Melisz. aan Abraham van den Broeck
1608 dec. 26
1 stuk
542
Missive van Pieter Isaaksz. Eyloff en Jan van Wesick, kooplieden in Petapuli in Coromandel, aan Verhoeff
1608 nov. 14
1 stuk
543
Lijst van de door Verhoeff buitgemaakte goederen uit het veroverde schip Nossa Senhora del Pare
1608 dec. 12
1 stuk
544-548
Stukken afkomstig van het smaldeel onder bevel van Jacob de Bitter
1608 - 1609
5 stukken
In september 1608 werden de jachten Arend en Valk, liggend voor Goa, onder bevel van Jacob de Bitter naar de kust van Coromandel en verder naar Bantam gezonden
544
Kopie-missive van De Bitter aan de VOC-dienaren in Coromandel betreffende de vestiging van een factorij in Tengapatnam
1608 okt. 15
 
545
Kopie-missive van De Bitter aan de VOC-dienaren komende op de kust van Malabar betreffende de vestiging van een factorij in Cannanur
1608 okt. 18
 
546
Kopie-kaul (vrijgeleide of open brief) van de naik van Gingi betreffende de vestiging van een VOC-factorij in Tengapatnam
1608 nov. 30
 
Gepubliceerd in: Heeres, Corpus Diplomaticum I, 55 en in: De Jonge, Opkomst III 281-282
547
Kopie-memorie door De Bitter in Bantam achtergelaten over zijn verrichtingen in Coromandel en de stichting van de factorij in Tengapatnam
[1608]
 
Gepubliceerd in: De Jonge, Opkomst III, 280-281
548
Memorie van Lodewijck Isacksz. over de handel op de kust van Coromandel
[1608]
 
549, pro memorie
Stukken afkomstig van de schepen Rode Leeuw met Pijlen en Griffioen
1607 - 1610
1 omslag
---
Instructies, seinbrieven, monsterrollen, prijscouranten en andere stukken
---
Journaal gehouden op het schip Griffioen
1607 nov. 27 - 1610 feb. 14
 
Achterin bevindt zich een met andere hand geschreven journaal van een ongenoemd schip, gehouden op een tocht in de wateren van Ceylon en Atjeh, 1605 maart 1 - april 29. Dit schip is waarschijnlijk de Zeeland of de Enkhuizen, behorend tot de vloot onder bevel van Steven van der Haghen. Zie in het journaal het aangetekende op 1605 maart 31 en De Jonge, Opkomst III, 34
---
Resoluties van de brede raad van de schepen Griffioen en Rode Leeuw met Pijlen
1608 okt. 22 - 1609 dec. 19
 
549
Resoluties van de brede raad van de schepen Rode Leeuw met Pijlen en Griffioen
1609 feb. 9 - 1610 juli 5
1 omslag
Deze resoluties en die in Aanwinsten, inv. nr. 1910 XV 3, zijn voor een deel gelijkluidend, voor een deel elkaar aanvullend, doordat de resoluties in het VOC-archief waarschijnlijk afkomstig zijn van de Rode Leeuw met Pijlen, het exemplaar in de Aanwinsten van de Griffioen. In januari 1610 lagen beide schepen voor Bantam, teruggekeerd van een tocht naar Japan. Alleen de Rode Leeuw met Pijlen keerde naar de Republiek terug, vanaf maart 1610 (in de Saldanhabaai) in gezelschap van het schip Banda uit de vloot onder bevel van Paulus van Caerden. Vanaf 1610 maart 19 heeft de scheepsoverheid van het schip Banda deel gehad aan het vaststellen van de resoluties
550-551
Stukken afkomstig van het smaldeel onder bevel van vice-admiraal François Wittert
1610
11 stukken
François Wittert werd in februari 1609 door Pieter Willemsz. Verhoeff, liggend voor Bantam, met vier schepen naar Makassar en de Molukken gezonden. In september zeilde hij van Ternate naar de Filipijnen
550
Missiven van Wittert aan Gijsbert Gijsbertsz. en Pieter Segersz., respectievelijk schipper en koopman op het schip Pauw
1610 feb. 20 - apr. 22
8 stukken
551
Kopie-missiven van Pieter Segersz. aan Wittert en Victor Sprinckel, hoofd van de factorij in Patani
1610 mrt. 25 - mei 18
3 stukken
552-559
Stukken afkomstig van het admiraalsschip Hollandia na het overlijden van Pieter Willemsz. Verhoeff
1609 - 1610
15 stukken
Na de moord op Verhoeff door de Bandanezen werd de afwezige François Wittert als admiraal erkend. Simon Jansz. Hoen, schipper op de Hollandia, werd vice-admiraal
552
Minuut-missive van Hoen aan de gevangen Nederlanders op Pulau Ai
1609 juni 7
1 stuk
De missive is gedateerd 1608. Zij moet echter geschreven zijn na de dood van Verhoeff, als een antwoord op een brief van de gevangenen van 1609 mei 29
553
Missive van Hoen aan Hendrick van Berghel, gouverneur van het fort Nassau op Banda, en zijn brede raad
1609 okt. 2
1 stuk
554
Missiven van Hoen aan Adriaan Woutersz., kapitein en opperkoopman in het fort Oranje op Ternate
1610 jan. 2 en 3
2 stukken
555
Missive van de koning van Batjan, aan boord van het schip Geünieerde Provinciën, aan vice-admiraal Hoen, op het schip Hollandia, liggende voor Tidore
1610 jan. 8
1 stuk
De missive is geschreven in het Nederlands en door de vorst eigenhandig ondertekend
556
Missiven van Jacob Scharlaken, opperkoopman op het schip Hollandia, aan Adriaan Woutersz., kapitein en opperkoopman in het fort Oranje op Ternate
1610 jan. 7 - 10
4 stukken
557
Missive van Jacob Scharlaken op het schip Delft aan Jan Dircksz., opperkoopman op het schip Geünieerde Provinciën, liggende voor Makean
1610 mrt. 10
1 stuk
558
Missiven van Jacob Scharlaken aan Jan Plouch, onderkoopman in Kambello (in Zuid-Ceram)
1610 sep. 26 en 28
2 stukken
559
Missiven van Pieter Pietersz. Heyn, schipper op het schip Hollandia, aan Jacob Scharlaken, opperkoopman op dit schip en tijdelijk in Hitu of in het kasteel op Ambon verblijvend
1610 nov. 5 - dec. 27
3 stukken
560-563
Stukken afkomstig van het schip Middelburg
1610
11 stukken
560
Missiven van Cornelis Leenaertsz. Crackeel, schipper op het schip Middelburg, aan vice-admiraal Simon Jansz. Hoen
1610 jan. 3 en 10
2 stukken
561
Missive van Cornelis Leenaertsz. Crackeel aan Simon Maertszen, schipper op het schip Delft, liggende voor Tidore
1610 jan. 21
1 stuk
562
Missiven van Cornelis Leenaertsz. Crackeel aan Adriaan Woutersz., kapitein in het fort Oranje op Ternate
1610 jan. 21 - okt. 18
7 stukken
563
Missive van Cornelis Leenaertsz. Crackeel aan de bewindhebbers in Amsterdam
1610 juni 15
1 stuk
564-565
Stukken afkomstig van het schip Hazewind
1610 - 1612
 
Het schip Hazewind werd eind 1609 naar Indië gezonden ter kennisgeving van het sluiten van het Twaalfjarig Bestand met Spanje
564
Missiven van Wemmer van Berchem, koopman op het schip Hazewind, aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam
1610 sep. 23 - nov. 23
3 stukken
565
Missive van Wemmer van Berchem in het schip Hazewind voor Bantam, aan Willem van der Voorde, gouverneur in het fort Nassau op Banda
1610 okt. 9
1 stuk
566
Kopie-missiven van W.J. Salvement in Banda en Bantam aan zijn ouders en zijn neef Jan Jacobsz. Mus in de Republiek
1609 mei 14 - 1610 sep. 4
1 omslag
W.J. Salvement was uitgevaren in de vloot onder bevel van Pieter Willemsz. Verhoeff