De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/E   INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIë

Deel I/E.1   Stukken betreffende de vroegste scheepstochten, 1602-1614

Deel I/E.1.f   Stukken betreffende de scheepstocht onder bevel van Pieter Both, 1610-1614
567-576
Stukken afkomstig van het vlootdeel onder bevel van Pieter Both
1610 - 1613
11 stukken en 3 omslagen
567
Instructie van de Heren XVII voor gouverneur-generaal Both, vastgesteld volgens de resolutie van 1610 augustus 30 en meegegeven aan de schepen naar Indië onder bevel van Hendrik Brouwer, met een aanvulling van de artikelbrief
[1610]
1 stuk
Vier maal werd gouverneur-generaal Pieter Both versterking toegezonden uit de Republiek: de eerste, met drie schepen, vertrok 1610 december 28 onder bevel van Hendrik Brouwer
568
Resoluties genomen door gouverneur-generaal Both en zijn brede raad
1610 feb. 5 - mrt. 1
3 stukken
569
Missiven van Both aan de bewindhebbers. Gedeeltelijk kopieën
1610 feb. 23 - 1612 juli 26
1 omslag
570
Memorie van Both aan de bewindhebbers over benodigdheden voor de Molukken en andere plaatsen in Indië en voor de in Indië blijvende schepen. Met 2 kopieën
1612 juli 21
3 stukken
571
Kopie-missive van Hendrick van Westrenen en Claes Outgersz. Smit, koopman en schipper op het schip Witte Leeuw, aan gouverneur-generaal Both
1610 juni 25
1 stuk
572
Briefwisseling tussen Both en Don Hironimo de Silva, Spaans gouverneur in Gamlamo op Ternate, 1612 maart 16 - juni 1; alsmede tussen Both en Paulus van Caerden. Kopieën
1612 mrt. 25
1 omslag
De briefwisseling tussen Both en De Silva is deels in het Spaans opgesteld, deels betreft het vertalingen. Bovendien zijn van de missiven van 1612 maart 16-27 dubbele kopieën aanwezig
573
Getuigenverklaringen afgelegd voor de gouverneur-generaal en brede raad en vonnis door dezen geveld tegen Dirck Gerritsz. Smient, schipper op het schip Ceylon. Kopie
1610 okt. 10 en 12
1 stuk
574
Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden
1612 feb. 16 - 1613 mei 23
1 stuk
575
Kopie-missiven van Mateo Coteels, opperkoopman in Bantam, aan Both
1612 feb. 26 - dec. 15
1 omslag
576
Kopieboek van de onkostenrekeningen van het admiraalsschip Wapen van Amsterdam
1610 dec. 20 - 1612 mrt. 20
1 stuk
577-580
Stukken afkomstig van het schip Witte Leeuw
1610 - 1612
4 stukken
577
Missive, geschreven door Hendrick van Boecholt, koopman op het schip Witte Leeuw, en achtergelaten op Mauritius voor daar komende VOC-dienaren
1610 aug. 8
 
578
Missive van Nicolaes Prins, kapitein op het schip Witte Leeuw, in Straat Sunda aan de bewindhebbers in Amsterdam
1610 nov. 15
 
579
Missive van Hendrick van Westrenen, opperkoopman op het schip Witte Leeuw, in Straat Sunda, aan de bewindhebbers in Amsterdam
1610 nov. 15
 
580
Kopie-rekeningen van het schip Witte Leeuw betreffende de inkoop van levensmiddelen
1610 jan. 30 - 1612 mrt. 11
 
Deze rekeningen zijn gehouden door opperkoopman Hendrick van Westrenen en na zijn overlijden door onderkoopman Jan Gerritsz. Ruyl, door opperkoopman Jacob Scharlaken en na diens dood door schipper Claes Outgersz. Smit en onderkoopman Jan Thijssen
581-582
Stukken afkomstig van het schip Zwarte Leeuw
1610 - 1614
1 stuk en 1 omslag
581
Kopie-missiven van Steven Doensen, koopman op het schip Zwarte Leeuw, aan de bewindhebbers in Amsterdam
1610 juni 26 - nov. 24
1 stuk
582
Vonnissen, geveld door de scheepsraad van het schip Zwarte Leeuw, met lijst van de gestrafte personen en de door hen ondergane straffen. Met alfabetische index
1610 feb. 25 - 1614 juli 6
1 omslag
583-590
Stukken afkomstig van de schepen Ceylon en Ter Goes (op Mauritius)
1609 - 1612
11 stukken
Het schip Erasmus, uitgevaren in de vloot onder bevel van Cornelis Matelieff de Jonge en in Indië achtergebleven, was in gezelschap van vier schepen van de vloot onder bevel van Paulus van Caerden op 1608 november 15 van Bantam naar de Republiek vertrokken. Op 1609 januari 25 werd een lek bemerkt, waarop het schip de vloot verliet, naar Mauritius koers zette en daar zijn lading en bemanning borg. De bemanning werd grotendeels verlost door het schip Gelderland, dat op 9 juli 1609 op de terugreis naar de Republiek Mauritius aandeed. De Gelderland vertrok daar op 12 november 1609. Het schip Brak van de vloot onder bevel van Pieter Both kwam op 3 augustus 1610 op Mauritius, gevolgd door de schepen Ceylon en Ter Goes. De Ceylon keerde met de lading van de Erasmus naar de Republiek terug, de Ter Goes zette de reis voort naar Coromandel
583
Aantekeningen van Claes Symonsz. van Venhuysen, opperkoopman op het schip Ceylon, over door schepelingen op dit schip gepleegde misdaden
1610 jan. 7 - sep. 6
2 stukken
584
Missive van Dirk van der Eertbruggen de Jonge, opperkoopman op het schip Erasmus, aan de bewindhebbers in Amsterdam
[1609 nov.]
1 stuk
Deze missive is geschreven bij het vertrek van het schip Gelderland van Mauritius naar de Republiek
585
Missive, geschreven door Dirk van der Eertbruggen de Jonge en achtergelaten op Mauritius voor aldaar komende VOC-schepen
1610 aug. 8
1 stuk
586
Kopie-missiven, achtergelaten op het eiland Mauritius, van Steven Coteels en Cornelis Reyersz., opperkoopman en schipper op het schip Ter Goes, aan de gecommitteerden van de bewindhebbers
1610 aug. 19 en 20, en z.d
2 stukken
587
Missive van Steven Coteels aan Dirk van der Eertbruggen de Jonge, opperkoopman op het schip Ceylon op Mauritius
1610 nov. 15
1 stuk
Met bijschrift door Samuel Blommaert
588
Missiven van Steven Coteels en zijn brede raad aan Dirk van der Eertbruggen de Jonge, en aan deze en Claes Symonsz. van Venhuysen
1610 nov. 15 en dec. 6
2 stukken
589
Kopie-missive van Dirk van der Eertbruggen de Jonge en de brede raad van het schip Ceylon, aan de gecommitteerden
1610 dec. 13
1 stuk
590
Missive van Wemmer van Berchem, opperkoopman in Coromandel, met het schip Ter Goes in Masulipatnam zijnde, aan Adolf Thomasz., koopman in Pulicat, 1612 juli 15, en kopie - missiven, 1612 juni 20 en juli 11
1612
1 stuk
591
Monsterrol van het schip Banda, behorende tot de vloot onder bevel van Laurens Reael
[c. 1613]
1 stuk
592-594
Stukken afkomstig van de schepen onder bevel van Adriaen Block Martensz.
1612 - 1613
3 stukken en 1 omslag
592
Resoluties van de scheepsraad van het schip Zon
1612 jan. 3 - dec. 9
1 omslag
593
Kopie-proclamatie van de commandeur Adriaen Block Martensz. ter verhindering van het verraden van Compagniesgeheimen aan de Engelsen door VOC-dienaren
1612 mrt. 8
1 stuk
594
Missiven van Adriaen Block Martensz. aan de bewindhebbers in Amsterdam
1612 mrt. 26 en dec. 6
2 stukken
595
Missive van Jan Pietersz. Coen en de brede raad op het schip Geünieerde Provinciën aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam
[ c. 1612]
1 stuk
596
Kopie-missive van Samuel Kindt, op het schip Rotterdam, liggende in de Tafelbaai van Kaap de Goede Hoop, op weg naar Indië
1612 mei 18
1 stuk