De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/E   INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIë

Deel I/E.1   Stukken betreffende de vroegste scheepstochten, 1602-1614

Deel I/E.1.i   Facturen van scheepsladingen, rekeningen van inkomsten en uitgaven; rekeningen, opgemaakt op verscheidene VOC-vestigingen in Indië, 1608-1613
602-607
Facturen en rekening uit Bantam
1608 - 1612
9 stukken
602
Rekening van de levensbenodigdheden bestemd voor het schip Erasmus, gaande van Bantam naar de Republiek
1608 sep. 2
1 stuk
603
Facturen van de lading van het schip Bantam, gaande van Bantam naar de Republiek
1608
2 stukken
604
Factuur van de lading van het schip Grote Zon, gaande van Bantam naar de Republiek
1608
1 stuk
605
Factuur van de lading van het schip Rotterdam, gaande van Bantam naar de Republiek
1610 sep. 1
1 stuk
606
Factuur van een partij diamanten en enige andere goederen geladen in de sloep Kleyn ter Veer (gaande van Bantam naar Mauritius) en bestemd voor de schepen Hollandia en Middelburg, en factuur van goederen geladen in het schip Ternate, gaande van Bantam naar Banda
1611 nov. 28
1 stuk
De goederen waren geconsigneerd aan Pieter Bahuet, koopman in Banda
607
Facturen van de ladingen van de schepen Wapen van Amsterdam, Vlissingen en Witte Leeuw, gaande van Bantam naar de Republiek
1612 dec. 5
3 stukken
De facturen van de Vlissingen en de Witte Leeuw zijn in tweevoud aanwezig
608-616
Facturen en andere rekeningen uit Ambon, Banda, de Molukken en Makassar
1608 - 1612
13 stukken
608
Facturen van de ladingen van het schip Gelderland, met bestemming Makassar, Ambon en Ternate
1608 jan. 3
3 stukken
609
Factuur van de lading van het schip Erasmus, gaande van Bantam naar Banda
1608 feb. 4
1 stuk
610
Facturen van de ladingen van het schip Grote Zon, gaande van Bantam naar Ternate, Ambon en Banda
1608
3 stukken
611
Factuur van de lading van het schip Griffioen, gaande van Bantam naar Ambon en Banda
1610 feb. 3
1 stuk
612
Factuur van de lading van het schip Griffioen, gaande van Bantam naar de Molukken
1610 okt. 23
1 stuk
613
Factuur van de lading van het schip Kleine Zon, gaande van Bantam naar Ambon en Banda
1610 nov. 4
1 stuk
De goederen waren geconsigneerd aan Jasper Jansz. de Jonge, gouverneur in Ambon
614
Factuur van textiel uit Atjeh en Coromandel, geladen in het schip Oranje, gaande naar de Molukken
1612 dec. 29
1 stuk
De goederen waren door Abraham Theunemans geconsigneerd aan Hans de Haze, hoofd van de factorijen in de Molukken
615
Rekening van gedane schenkingen en andere onkosten gemaakt op Banda in de jaren 1609 en 1610
1610
1 katern
616
Rekening van inkomsten en uitgaven, opgemaakt in het kantoor op Ternate
1612 aug. 31 - 1613 apr. 11
1 stuk
617-624
Facturen en rekening van inkomsten en uitgaven uit Sukadana (Borneo)
1608 - 1610
11 stukken
617
Factuur van diamanten door Samuel Blommaert ontvangen van Pieter Aertsz., koopman in Sukadana
1608 okt. 11
1 stuk
618
Rekening van inkomsten en uitgaven, opgemaakt in Sukadana
1608 okt. 20
1 stuk
Deze rekening is blijkbaar opgemaakt bij de overgave van het beheer van het kantoor door Pieter Aertsz. aan Samuel Blommaert
619
Factuur van de lading van het schip Vliegende Draak, gaande van Bantam naar Sukadana
1608 nov. 18
1 stuk
620
Facturen van diamanten door Samuel Blommaert naar Bantam gezonden met het schip Vliegende Draak
1609 - 1610
2 stukken
In tweevoud
621
Factuur van de goederen door Samuel Blommaert aan de koopman Pieter Aertsz. in Sambas gezonden met het schip Vliegende Draak
1610 jan. 8
1 stuk
622
Facturen van de goederen door Samuel Blommaert in Sukadana overgegeven aan Jacob van der Meer
1610 mrt. 22 - aug. 5
2 stukken
623
Factuur van de goederen door Samuel Blommaert in Sukadana overgegeven aan Pieter Aertsz.
1610 aug. 5
1 stuk
624
Facturen van aan Jacques l'Hermite de Jonge, opperkoopman in Bantam, overgeleverde diamanten
1610 aug. 26
2 stukken
625-636
Facturen, rekeningen en andere stukken uit Arakan, Johor, Pattani en Japan
1608 - 1612
21 stukken
625
Rekening van de onkosten gemaakt door schipper Jacob Dirricx voor de aanbouw van het schip Groene Papegaai in Arakan
1612 jan. 8 - mrt. 8
1 stuk
626
Rekeningen van onkosten gemaakt door koopman Abraham van den Broeck in Batu Sawar in Johor
1608 jan. 1 - 1609 feb. 2
3 stukken
627
Factuur van de goederen, geladen in het schip Gouda in Batu Sawar (Johor)
1608 juli 20
1 stuk
628
Facturen van de lading van het schip Hazewind, gaande van Bantam naar Johor, Pattani en Japan
1612 mrt. 20
2 stukken
De goederen waren geconsigneerd aan Hendrick van Boecholt, koopman in Johor, aan Heyndrick Janssen, koopman in Pattani, en aan Jacques Specx, koopman in Japan
629
Factuur van de goederen, geladen in het schip Bantam, vertrekkend van Johor
1612 nov. 25 - 29
1 stuk
630
Facturen van de goederen van Pattani naar Siam gezonden
1608 feb. 4 - 1610 jan.
4 stukken
De factuur van 1608 februari 4 is in minuut en in origineel aanwezig. De goederen waren geconsigneerd aan Lambert Jacobsen Heyn, koopman in Siam
631
Lijst van de geschenken die door het schip Gouda zijn aangebracht en door de VOC-dienaren in Pattani aan de koningin en de groten aldaar zijn aangeboden
1608 aug. 5
1 stuk
632
Rekening van Victor Sprinckel, opperhoofd in Pattani, voor het kantoor in Bantam, betreffende met het schip Gouda naar Bantam gezonden goederen
1608 sep. 20
2 stukken
633
Factuur van de lading van het schip Gouda, gaande van Pattani naar de Republiek
1608 sep. 25
1 stuk
634
Memorie voor de Chinezen die van Pattani naar China gaan, bevattende een opgave van goederen die de Chinezen bij hun terugkeer voor de Nederlanders in Pattani meebrengen, en een opgave van Victor Sprinckel van de textiel die in Pattani werd gevraagd
[1608]
2 stukken
In tweevoud
635
Factuur van de lading van het schip Hazewind, gaande van Pattani naar Japan
1612 juli 12
2 stukken
In tweevoud. De goederen waren geconsigneerd aan Jacques Specx
636
Rekening van gedane uitgaven op het kantoor in Hirado in Japan
1610 juni 10 - 1611 juli 8
1 stuk
637-654
Facturen, rekeningen en andere stukken uit Coromandel en Atjeh
1607 - 1612
20 stukken
637
Factuur van textiel en staal door Lodewijck Isacksz. in Masulipatnam ingekocht en naar Bantam verzonden
1607 juni 19 - 1608 mei 26
1 stuk
638
Factuur van textiel, Ceylonese kaneel en staal, door Dirck van Leeuwen in Petapuli geladen in het schip Grote Zon, gaande naar Bantam
[c. 1607]
1 stuk
639
Factuur van textiel en staal, door Dirck van Leeuwen in Petapuli ingekocht en geladen in het schip Eendracht, gaande naar Bantam
1608 mei
1 stuk
640
Factuur van textiel, door Lucas Jansz. in Petapuli ingekocht en geladen in het schip Eendracht, gaande naar Bantam
1608 mei 26
1 stuk
641
Factuur van katoenen stoffen, uit Masulipatnam met het schip Eendracht naar Bantam gezonden
[c. 1608]
1 stuk
642
Facturen van textiel en katoenen garen uit Coromandel, door Jan van Wesick, koopman in Masulipatnam, voor rekening van de overleden Pieter Isaaksz. Eyloff gescheept in het schip Kleine Zon, gaande naar Bantam
1610 juni 20
2 stukken
643
Factuur van pakken textiel, door Pieter Gerritsz. Borgonie in Tengapatnam ingekocht en in Bantam ontvangen door Jacques l'Hermite de Jonge
1610 okt. 4
1 stuk
644
Factuur van de lading van het schip Ter Goes, gaande van Bantam naar Atjeh en Coromandel
1611 sep. 30
1 stuk
De goederen waren geconsigneerd aan Jan van Wesick, directeur van Coromandel
645
Factuur van de lading van de schepen Ter Goes en Duifje, gaande van Bantam naar Atjeh en Coromandel
1612
1 stuk
De goederen van beide schepen waren geconsigneerd aan Wemmer van Berchem, opperhoofd in Coromandel
646
Factuur van textiel en indigo, door Pieter Gillisz. van Ravesteijn, koopman in Petapuli, met het schip Ter Goes naar Bantam gezonden
1612 mei 26
1 stuk
647
Factuur van textiel en indigo uit Coromandel, door Jan de Labestraet, opperkoopman in Masulipatnam, op order van de directeur Jan van Wesick geladen in het schip Ter Goes, gaande naar Bantam
1612 juli 8
1 stuk
648
Rekening van onkosten gemaakt door Jacob Dircksz. Cortenhoeff voor het schip Arakan, liggende voor Masulipatnam
1612 juli 14
1 stuk
649
Memorie van Wemmer van Berchem over de koopwaren uit Bantam naar Coromandel te zenden en aldaar te verkopen
[c. 1612]
1 stuk
650
Rekening van de aankoop in Golconda van twee paarden bestemd voor de koning van Atjeh, en van hun transport
1612 sep. 2
1 stuk
651
Prijslijsten van goederen uit de Republiek en China en van specerijen en enige andere waren, naar Masulipatnam te zenden, met opgave van de hoeveelheden die daar verkocht kunnen worden
z.d
2 stukken
652
Factuur van de lading van de schepen Eendracht en Kleine Zon, gaande van Bantam naar Atjeh en Coromandel
z.d
1 stuk
653
Factuur van Gujaratse textiel door Pieter Isaaksz. Eyloff in Atjeh ingekocht
1608
1 stuk
654
Factuur van de goederen geladen in de schepen Kleine Zon en Ternate, vertrekkende van Atjeh
[1610]
1 stuk