De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.c   Verhouding tot de stadhouder
4646
Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland de VOC machtigen om aan de prins van Oranje 1/33 deel te schenken van alle uitdelingen die aan de participanten worden gedaan
1674
1 stuk
4647
Extract-resoluties van de Staten-Generaal en de Staten van Holland en West-Friesland betreffende de uitkering van 1/33 van de uitdelingen van de VOC aan de prins van Oranje
1747
2 stukken
4647 I
Missiven van gouverneur-generaal Gustaaf Willem van Imhoff aan de prins van Oranje betreffende de toestand in Indië. Met inhoudsopgave
1747 - 1750
1 omslag
4648
Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende de aanbieding aan prins Willem IV van het opperbewindhebberschap van de VOC. Gedrukt
1749
1 stuk
4649
Tweede gedeelte van een memorie van de prins van Oranje ter rechtvaardiging van zijn beleid als admiraal-generaal van de Unie. Met bijlagen. Gedrukt
1783
2 stukken