De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.e   Bewindhebbers en participanten
4655
Pamfletten betreffende het conflict tussen bewindhebbers en participanten over de weigering van de bewindhebbers om rekening van hun administratie te doen
1624
2 stukken
4656
Memorie van gecommitteerden uit de Heren XVII aan de regering van Delft over het geschil tussen de kamers Delft en Rotterdam betreffende de toelating van de gecommitteerde van de stad Dordrecht, Van der Burgh, tot de bewindhebbers
z.d
1 stuk
4657
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende de presentiegelden van de gecommitteerden tot de Haagse Besognes
1731
1 stuk
4658
Convocatie voor de participanten in de kamer Amsterdam ter aanwijzing van een drietal hoofdparticipanten, waaruit een bewindhebber van de kamer zal worden gekozen. Gedrukt
1757
1 stuk
4659
Bezwaarschrift van Jan Bouwens, hoofdparticipant in de kamer Delft, tegen de benoeming van Franc van der Burch tot bewindhebber in die kamer uit hoofde van zijn verwantschap met een van de andere bewindhebbers. Met bijlagen
1765
1 omslag
4660
Convocatie voor de participanten tot het opstellen van een lijst van een drietal personen, waaruit een bewindhebber zal worden gekozen. Gedrukt
1766
1 stuk
4661
Kopie-missive van de advocaten van de VOC aan de Staten-Generaal ter kennisgeving van de benoeming van Hendrik Adriaan Wilhem van Rouwenoort tot Lange in plaats van Willem Albert van Lidt de Jeude tot bewindhebber voor de provincie Gelderland
1779
1 stuk
4662
Reglement van de Heren XVII van 1723 maart 2, met aanvullingen tot 1792 mei 14 betreffende de reis- en verblijfkosten van gecommitteerden uit de bewindhebbers op de jachten van de VOC. Gedrukt
1792
1 stuk
4663
Aantekening betreffende de uitnodigingen tot de maaltijden van de Heren XVII en de door hen tijdens die maaltijden in te stellen dronken
[c. 18e eeuw]
1 stuk
---
Stukken betreffende bewindhebbers, schepen en handel
1682 - 1735
 
Bevat: - aantekeningen over de wijze van benoeming van de bewindhebbers; - naamlijsten van bewindhebbers in de kamer Amsterdam en van advocaten tot 1735; - lijsten van uit- en binnengelopen VOC-schepen over 1690-1734, 1707-1735 en 1707-1734, met opgaven betreffende hun charter, de kosten van aanbouw, het getal van de bemanning en de waarde van de retourladingen; - staten van de in- en verkoopprijzen van specerijen en andere aantekeningen betreffende de handel, 1682-1735