De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.m   Kerkelijke zaken
4712
Kopie- en minuut-missive van gecommitteerde bewindhebbers aan gouverneur-generaal en raden en de hoofden in Ceylon, Malabar en Kaap de Goede Hoop, over de oprichting van een seminarie in de Republiek ten dienste van de Hervormde Kerk in Indië. Met bijlage
1792
1 omslag