De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.o   Verhouding tot Europese mogendheden

Deel I/H.1.o.1   Engeland
4718
Ratificatie door de Staten-Generaal van het concept-verdrag, op 1619 juni 11 opgemaakt in Londen, tussen enerzijds koning Jacobus I van Engeland en de commissarissen van de Engelse Oostindische Compagnie en anderzijds de commissarissen van de Staten-Generaal en van de VOC
1619 juni 28
1 charter
Het verbaal van de gecommitteerden tot de onderhandelingen bevindt zich in het archief van de Staten-Generaal, inv. nr. 12589.32. Het stuk is in het Frans opgesteld
4719
Ratificatie door de Engelse Oostindische Compagnie van het verdrag van 1619 juli 7 gesloten tussen enerzijds koning Jacobus I van Engeland en de commissarissen van de Engelse Oostindische Compagnie en anderzijds de commissarissen van de Staten-Generaal en van de VOC
1619 aug. 4
1 charter
Het stuk is in het Frans opgesteld
4720
Kopie-akte waarin gouverneur-generaal en raden protesteren tegen de Engelse gecommitteerden in Batavia betreffende de afzonderlijke onderhandelingen van de Engelsen met de koning van Bantam
1627
1 stuk
4721
Stukken betreffende de geschillen tussen de Engelse en de Nederlandse Oostindische compagnieën
1638
3 stukken
4722
Stukken betreffende de onderhandelingen over de wederzijdse schadeloosstellingen van de Engelse en Nederlandse Oostindische compagnieën, in aansluiting op het tussen de Republiek en Engeland gesloten vredesverdrag
1654
1 omslag
4723
Stukken betreffende de geschillen tussen de Engelse en Nederlandse Oostindische compagnieën
1654 - 1658
4 stukken
4724
Memorie van antwoord van de Heren XVII aan de Staten-Generaal op de klachten van de vertegenwoordigers van Engeland over de gebeurtenissen in Bantam. Gedrukt
1683
1 stuk
4725
Extract-missive van de Nederlandse ambassadeur (Arnout) van Citters betreffende de verovering van het Prinseneiland in Straat Sunda door de Engelsen
1685
1 stuk
4726
Memorie van de bewindhebbers aan de Staten-Generaal betreffende geschillen met de Engelsen over Bantam, Gamron, Malabar en Makassar. Gedrukt
1686
2 stukken
In tweevoud
4727
Pamfletten betreffende het opbrengen van Nederlandse koopvaardijschepen door Engelse oorlogsschepen en kapers. Gedrukt
1758 - 1759
1 omslag
4728
Stukken betreffende naar Engeland opgebrachte VOC-schepen
1796
1 omslag