De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.r   Verval van de VOC en voorstellen tot herstel
4744
Kopie-memorie van de bewindhebbers aan de Staten van Holland en West-Friesland ter weerlegging van bezwaren tegen de leiding van de VOC. Met bijlagen. Gedrukt
1740
2 stukken
In tweevoud
4745
Secrete memorie van een gecommitteerde bewindhebber aan de Staten-Generaal, betreffende misbruiken in het beheer van de VOC in de Republiek en Indië. Met bijlagen. Gedrukt
1741
1 stuk
4746
Aantekening betreffende de vermindering van het vermogen van de VOC in zowel de Republiek als Indië gedurende het gouverneur-generaalschap van Gustaaf Willem van Imhoff
1751
1 stuk
4747
`Bedenkingen over den intrinsiquen staat van de g'octroyeerde Nederlandsche O.I.C.', van gouverneur-generaal Jacob Mossel, met begeleidend schrijven aan de Heren XVII
1752
1 omslag
4748
Kopie-rapport van de gecommitteerden van het Haags Besogne over het verval van de VOC, uitgebracht op verzoek van de hoofdparticipanten, in verband met de memorie van gouverneur-generaal Jacob Mossel over het verval van de VOC
1754
1 stuk
4749
Preadvies van de hoofdparticipanten van de kamer Amsterdam over de zorgelijke staat van de VOC en de besognes gehouden over de memorie van gouverneur-generaal Jacob Mossel over het verval van de VOC
1754
1 stuk
4750
Kopie-missive van de Heren XVII van 1752 november 28 ter beantwoording van de memorie van gouverneur-generaal Jacob Mossel over het verval van de VOC
1754
1 stuk
4751
Kopie-missive van directeur-generaal Petrus Albertus van der Parra aan de Heren XVII over de memorie van gouverneur-generaal Jacob Mossel over het verval van de VOC
1755 okt. 15
1 stuk
4752
Kopie-adviezen van Reinier de Klerk, Jan Schreuder en Jan van Riemsdijk, raden van Indië, aan de Heren XVII over de memorie van gouverneur-generaal Jacob Mossel over het verval van de VOC
1755
1 omslag
4753
Missive bevattende een antwoord van gouverneur-generaal en raden aan de Heren XVII, naar aanleiding van de opmerkingen van de bewindhebbers over de memorie van gouverneur-generaal Jacob Mossel over het verval van de VOC
1755
1 omslag
4754
Aantekeningen gehouden op de extraordinaris vergaderingen van gouverneur-generaal en raden over de memorie van gouverneur-generaal Jacob Mossel over het verval van de VOC
1755
1 omslag
4755
Nota van gouverneur-generaal Jacob Mossel over enige financiële zaken, de textielhandel en de retourladingen voor de Republiek, met resoluties hierop genomen door de Raad van Indië. Gedrukt
1757
1 stuk
4756
Kopie-missive van de Heren XVII ter beantwoording van de missive van gouverneur-generaal en raden van 1755 oktober 15 betreffende de zorgelijke staat van de VOC
1758
1 omslag
4757
Memorie van de bewindhebber Cornelis van der Oudermeulen betreffende een onderzoek naar de toestand van de VOC, de oorzaken van haar verval en de middelen tot verbetering
1772
2 banden
4758
Memorie in de vorm van een samenspraak over het verval van de VOC en de middelen tot verbetering, door `een Oost Indische patriot'
1773
1 band
4759
Memorie bevattende een ontwerp voor een rechtstreekse handelsverbinding tussen de Republiek en Surat en Malabar. Met bijlagen
1773 - 1774
3 banden en 1 stuk
4760
Stukken betreffende geldelijke hulp van de Staten van Holland en West-Friesland aan de VOC en de plannen tot verbetering van de organisatie van de VOC. Gedeeltelijk gedrukt
1783 - 1794
1 pak
4760 I
Stukken betreffende plannen tot verbetering van de handel van de VOC
1784 - 1785
1 omslag
4761
Bijlagen behorende tot de geschriften van Cornelis van der Oudermeulen over de toestand van de VOC, met enige gegevens over de zeevaart van de Nederlanders in het algemeen, de walvisvaart, de bezittingen van de Westindische Compagnie en de handel van de Europese landen met Amerika en Azië in het algemeen,. Gedrukt
1785
1 stuk
4762
Extracten uit het werk van Cornelis van der Oudermeulen, `Iets dat tot voordeel der deelgenoten van de O.I.C. ... kan strekken'
1785
1 stuk
4763
Extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende de voorstellen tot verbetering van de organisatie van de VOC. Gedeeltelijk gedrukt
1786 - 1790
4 stukken
4764
Memorie van gecommitteerden uit de Heren XVII betreffende de achteruitgang van de VOC door de oorlog met Engeland en de middelen tot herstel. Met bijlagen
1788
1 band
4765
Advies van gecommitteerden uit de Heren XVII betreffende de aanmerkingen van de kamer Rotterdam, de bewindhebber Van der Hoop, de beëdigde hoofdparticipant Huydekoper van Maarsseveen over de memorie van de gecommitteerden ter verbetering van de vervallen toestand van de VOC. Met bijlage
1788
2 stukken
4766
Kopie-secreet rapport van gecommitteerden uit de bewindhebbers van de kamer Amsterdam aan de Staatscommissie van Holland en Zeeland tot de zaken der Oostindische Compagnie betreffende de toestand van de VOC. Met bijlagen
1790
1 band
4767
Extract-resolutie van gecommitteerden in het Haags Besogne betreffende de memorie van de bewindhebber Van der Hoop over het verval van de VOC en de middelen tot verbetering
1790
1 omslag
4768
Memorie van S.C. Nederburgh over de toestand van de VOC. Met bijlagen
1791
1 band
4768 I
Kopie-instructie van de prins van Oranje en de Heren XVII voor S.C. Nederburgh, S.H. Frijkenius, W.A. Alting en H. van Stokkum
1791 aug. 19
1 stuk
4769
Secrete bijlagen, behorend bij het nader rapport van de commissie uit de Staten van Holland en West-Friesland en van Zeeland betreffende de toestand van de VOC. Met bijlagen. Gedeeltelijk gedrukt
1791
2 banden
4769 I
Stukken betreffende de berekening van inkomsten en uitgaven van de VOC door S.C. Nederburgh en J. Siberg, commissarissen-generaal in Batavia, en Daniëls, secretaris van de commissie
1794 - 1795
1 band
4770
Kopie-memorie van O.W. Falck, E. Craeyvanger en J.P. Scholten van Aschat over het verval van de VOC en de middelen tot herstel. Met bijlagen
1795
2 banden
4771
Kopie-memorie van O.W. Falck, E. Craeyvanger en J.P. Scholten van Aschat over het verval van de VOC en in het bijzonder de invloed van de oorlogstoestand hierop. Met bijlagen
1795
1 band