De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.16   Coromandel
---
Resoluties, verordeningen en extract-missiven van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en raden betreffende Coromandel
1652 - 1733
 
Bevat ook instructies betreffende andere nederzettingen in Indië
4886
Extract-missiven, rapporten, verdragen en andere stukken betreffende de VOC-handel op de kust van Coromandel
1682
1 deel
4887
Ordonnantie van de Perzische divan Mahomed Shaffi betreffende de VOC-handel in Masulipatnam
1690
1 stuk
Het betreft hier een Portugese vertaling
4888
Missive van G. Ploos van Amstel, independent-fiscaal van Coromandel, aan de Heren XVII. Met bijlage
1690
2 stukken
4889
Aantekeningen betreffende muntzaken in Negapatnam
1695 - 1696
1 omslag
4890
Extract-resolutie van gouverneur-generaal en raden betreffende de benoeming van Pieter Haksteen tot gouverneur van Coromandel
1765
1 stuk
4891
Kopie-rekesten van de oud-secretaris en -kassier in Negapatnam aan bewindhebbers, om teruggave van een ten onrechte in beslag genomen som geld, 1768. Met kopie-bijlagen
1765 - 1769
1 katern
4892
Stukken betreffende het proces van de VOC tegen Johannes Haselkamp, oud-onderkoopman in Coromandel
1780
1 omslag