De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.21   Kaap de Goede Hoop
4911
Extract-missive van de gouverneur en raad van Kaap de Goede Hoop aan de Heren XVII, betreffende de koers van de aan de Kaap in omloop zijnde muntsoorten
1686
1 stuk
4912
Aantekening betreffende de titels van Louis van Assenburg, gouverneur van Kaap de Goede Hoop
[c. 1708]
1 stuk
4913
Memorie betreffende een protest van Jacobus van der Heiden en Adam Tas, als gemachtigden van een aantal inwoners van Kaap de Goede Hoop tegen gouverneur Willem Adriaan van der Stel. Gedrukt
1712
1 stuk
4914
Stukken betreffende de klachten van Engelse onderdanen van Kaap de Goede Hoop over de slechte behandeling door hen aldaar ondervonden
1721
3 stukken
4915
Extract-missiven van de gouverneur en raad van Kaap de Goede Hoop betreffende de expeditie naar Rio Delagoa en Natal
1721 - 1722
1 omslag
4916
Memories betreffende de gesteldheid van de Saldanhabaai en inspectie van de Valsbaai
1730
2 stukken
4917
Stukken betreffende de bouw van een nieuw hospitaal in Kaap de Goede Hoop
1765 - 1782
1 omslag
---
Relaas van de onderhandelingen gevoerd tussen de gecommitteerden van de kamers Amsterdam en Zeeland en de representant van de prins van Oranje over de benoeming van de chef van de militie in Kaap de Goede Hoop
1768
 
4918
Kopie-memorie van Jacobus van Rheenen en andere gecommitteerden van de vrijburgers in Kaap de Goede Hoop aan de Heren XVII, betreffende de slechte toestand van de burgers door de concurrentie van VOC-dienaren in de particuliere handel
1779
1 band
4919
Stukken betreffende de klachten van Jacobus van Rhenen en andere vrijburgers in Kaap de Goede Hoop, over de willekeur en verboden particuliere handel van verscheidene VOC-dienaren aan de Kaap
1779 - 1786
2 delen, 2 pakken en 2 omslagen
4920
Stukken betreffende de slechte behandeling van het schip Kasteel van Dansburg van de Deense Oostindische Compagnie door de overheden in Kaap de Goede Hoop. Gedrukt
1782
1 omslag
4921
Extracten uit de correspondentie tussen gouverneur-generaal en raden, de Heren XVII en het bestuur van Kaap de Goede Hoop, betreffende de kinderdoop in de Lutherse kerk in Batavia en aan de Kaap
1783, 1784
5 stukken
4922
Memorie van Cornelis Jacob van de Graaff, de nieuw benoemde gouverneur van Kaap de Goede Hoop, betreffende enige verbeteringen aan te brengen in de verdediging aldaar
1784
1 stuk
4922 I
Stukken door de Heren XVII aan de Staten-Generaal overgeleverd betreffende de toestand in Kaap de Goede Hoop. Gedrukt
1785 okt. 13
1 deel
4923
Extract-resoluties van de Heren XVII betreffende de ondeugdelijkheid van een kaart van de Tafelbaai, vervaardigd door J. Sels. Gedrukt
1785
1 stuk
4923 I
Rapport aan de gouverneur C.J. van de Graaff naar aanleiding van de inspectie van het geschut in Kaap de Goede Hoop. Met bijlagen. Kopie en origineel
1785 nov. 10
2 delen
4923 II
Stukken betreffende voorstellen van de gouverneur C.J. van de Graaff tot het bestellen van geschut voor de verdediging van Kaap de Goede Hoop
1786 - 1787
1 pak
4923 III
Stukken betreffende de benodigde oorlogsammunitie in Kaap de Goede Hoop, te weten: - rapport van luitenant G.F. Küchler aan de gouverneur C.J. van de Graaff, met een overzicht van de oorlogsammunitie per 1 januari 1786 en de wensen terzake; - rapport van een militaire commissie aan de gouverneur C.J. van de Graaff betreffende het rapport van Küchler; - eisen uit patria betreffende benodigde oorlogs- ammunitie. Kopie en origineel
1786
2 omslagen
In tweevoud
4924
Kopie-rekest van J. Roos en andere gecommitteerden van de vrijburgers van Kaap de Goede Hoop, aan de Staten-Generaal, met klachten over de VOC-dienaren aldaar. Met extract-resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland. Gedrukt
z.d. en 1786 mei 27
1 katern
4924 I
Rapport van een militaire commissie aan de gouverneur C.J. van de Graaff betreffende een voorstel tot het bestellen van oorlogsammunitie. Kopie en origineel
1787 jan. 22
2 omslagen
In tweevoud
4924 II
Memorie van de gouverneur C.J. van de Graaff aan de Heren XVII betreffende de defensie van Kaap de Goede Hoop, met begeleidend schrijven en een uittreksel uit de memorie
1787 sep. 23
1 deel en 1 omslag
4924 III
Lijst van vijftig vragen van de Heren XVII aan de gouverneur C.J. van de Graaff en zijn antwoorden hierop. Kopie
1792 apr. 12
1 pak
4924 IV
Lijst van antwoorden van de gouverneur C.J. van de Graaff op de vijftig vragen van de Heren XVII. Met bijlagen. Kopieën en origineel
1792 apr. 12
2 banden en 2 pakken
In tweevoud
4924 V
Rapport van de personele commissie van de Heren XVII naar aanleiding van de antwoorden van de gouverneur C.J. van de Graaff op de vijftig vragen van de Heren XVII. Kopie. Met bijlagen
1792 dec.
2 banden
4924 VI
Stukken bestemd voor de Heren XVII betreffende het gedwongen ontslag van Johannes Steyn als stalmeester in Kaap de Goede Hoop na zijn benoeming tot kapitein-luitenant
1787
1 omslag
4925
Stukken betreffende aan Kaap de Goede Hoop gevonden koper- en loodertsen
1793
2 stukken
4926
Korte beschrijving door de landmeter E.W. Cochius van het zuidelijkste gedeelte van Kaap de Goede Hoop, behorende bij een niet meer aanwezige kaart
[c. begin 18e eeuw]
1 stuk