De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.c   Bouw en huur van de schepen
4944
Stukken betreffende verbetering van de bouw van schepen
1727, 1775 en z.d
3 stukken
4945
Kwitantie van Thomas Hall in Middlesex voor de verkoop van het schip Prinses van Oranje aan de VOC
1747
1 charter
Perkament. Het zegel is uitgesneden
4946
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende de indienstneming van scheepstimmerlieden. Gedrukt
1766 okt. 13
1 stuk
4947
Verordening voor het geval van brand op de scheepstimmerwerf van de kamer Amsterdam. Gedrukt
1768
1 stuk
4948
Verklaring van eigendom van bewindhebbers van de kamer Amsterdam voor het schip Huis te Bijweg
1772
1 stuk
4949
Reglement voor de wachters van de scheepstimmerwerf
1776
2 stukken
4950
Stukken betreffende de zending van J. Ypelaar, VOC-boekhouder, naar Bordeaux voor het huren van schepen bestemd voor Batavia, Kaap de Goede Hoop en Ceylon
1795
1 omslag
4951
Stukken betreffende de bouw van een nieuwe timmerwerf
z.d
2 stukken