De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.e   Bevoorrading van de schepen
4967
Aantekeningen betreffende het bevoorraden van de schepen
1610 - 1615
1 stuk
4967 I
. Lijsten van victualiën en order op de rantsoenen voor de schepen, met extract-resoluties en -missive van de Heren XVII en de kamer Zeeland
1680 - 1781
1 omslag
4968
Lijsten van victualiën, provisie en order op de rantsoenen voor de schepen. Gedrukt
1695, 1791
3 stukken
4969
Stukken betreffende het distilleren van zout tot zoet water op de schepen. Gedeeltelijk gedrukt
1695 - 1768
1 omslag
Bevat ook een tekening van een distilleermachine
4969 I
Aantekening betreffende de verschillen tussen de oude en nieuwe lijsten van victualiën en orders op de rantsoenen voor de schepen
1755
1 stuk
4970
Lijst van het verse vlees dat door het provisiemagazijn in Kaap de Goede Hoop is verstrekt aan met name de passerende VOC-schepen en het hospitaal. Kopie
1763
1 deel
4971
Instructie voor het houden van het consumptieboek op de schepen. Gedrukt
1763
1 stuk
4972
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende het controleren van de provisies voor de schepen. Gedrukt
1770 sep. 25
1 stuk
4973
Stukken betreffende het gebruik van `anti-pestilentiele' of luchtverversende azijn
1786
2 stukken
4974
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende een betere voorziening van vaatwerk en fusten op de schepen. Gedrukt
1792 nov. 16
1 stuk
4975
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende het verstrekken van drinkwater aan de scheepsbemanning
1793
3 stukken
In tweevoud
4976
Lijst van de aan de schepen mee te geven medicijnen,. Gedrukt
1794
1 stuk
4977
Instructie aan de bewindhebbers in het departement van de equipage, bevattende een alfabetische lijst van de goederen die door het departement van de equipage worden ingekocht, met vermelding in welke maat- of gewichtseenheid deze goederen in het tweewekelijkse verslag moeten worden opgegeven
[c. 2e helft 18e eeuw]
1 stuk