De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.f   Personeel
4978-4979
`Ampten boek', aantekeningen betreffende door het departement van de equipage te begeven ambten
1750 - 1794
2 delen
4978
1750 - 1754
 
4979
1755 - 1794
 
4980
Plakkaat van de Heren XVII van 1660 tegen de ongeregeldheden veroorzaakt door gerepatrieerd scheepsvolk. Gedrukt
1686
1 stuk
4981
Reglement van de Heren XVII voor het aannemen van scheepsvolk en militairen. Gedrukt
1692
1 stuk
4982
Extract-artikelbrief betreffende het aannemen en beëdigen van personeel. Gedrukt
[na 1732]
1 stuk
4983
Verordening bevattende gedragsregels voor de scheepsofficieren, bootsgezellen en soldaten van schepen
1744
1 stuk
4984
Reglementen betreffende het compareren in de scheepsraad
1752 - 1785
1 deel
4985
Resoluties van de Heren XVII bevattende orders voor de scheepsofficieren van vertrekkende schepen. Gedrukt
1760 - 1786
1 band
4985 I
Resoluties van de Heren XVII betreffende officieren van VOC-schepen, Engelse loodsen, Engels scheepsvolk, zieken en verstekelingen aan boord van VOC-schepen
1760 - 1793
1 omslag
4985 II
Stukken betreffende scheepskleding voor matrozen en militairen
1761 - 1786
1 omslag
4986
`Comportementboekje', aantekeningen betreffende het gedrag van verschillende dienaren
1763 - 1792
1 deel
4987
`Reflectiën over de equipagie van de Nederlandsche Oost-Indische Maatschappij', memorie van Hendrik Meyer ter verbetering van de aanwerving van personeel
1776
1 stuk
4987 I
Reglement voor officieren van VOC-schepen liggend in het Nieuwe Veer te Texel ter voorkoming van desertie van het scheepsvolk
1781
1 katern
4988
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende de militaire oefeningen van zeevarenden en militairen
1788 dec. 8
1 stuk
4989
Instructie voor de predikanten en ziekentroosters. Gedrukt
1793
1 stuk
4990
Minuut-vrijgeleide voor Johan Joachim Wriege, belast met de werving van scheepsvolk en soldaten. Gedrukt
1794
1 stuk
---
Lijsten van opperstuurlieden, chirurgijns en anderen die hun diensten aan de VOC hebben aangeboden
1752 - 1753