De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.j   Scheepsladingen
5001
Extract-missiven van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en raden betreffende de retourladingen, de handel en het bestuur in Indië, en de verhouding tot de Engelse Oostindische Compagnie
1619 - 1625
1 katern
5002
Kopie-memorie betreffende de in Batavia ontvangen ladingen van de schepen Schiedam en Leiden
1626
1 stuk
5003
Ladinglijst van een in de Republiek gearriveerde vloot van zes VOC-schepen. Gedrukt
1635
1 stuk
Deze ladinglijst is in het Italiaans opgesteld en in Amsterdam gedrukt
5004
Ladinglijsten van binnengekomen retourschepen
1670 - 1678
1 stuk
5005
Instructie voor de gecommitteerden van de bewindhebbers betreffende het lossen van de retourschepen, met aanvullingen van 1714
1697
1 stuk
5006
Aanvulling op een resolutie van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam van 1703 augustus 27 betreffende het lossen van de retourschepen door de garbuleurs
1714
1 stuk
Garbuleurs droegen zorg voor het lossen en sorteren van de aangevoerde specerijen
5007
Stukken betreffende het toegestane onderwicht van de verschillende produkten bij vervoer op de schepen. Gedrukt
1752 - 1756
1 stuk
5007 I
Instructie voor de scheepsleggers op de uitgaande schepen van de kamer Amsterdam. Met bijlage. Gedrukt
1792
2 stukken
De scheepsleggers controleerden de lading van de uitgaande schepen