De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.q   Gezondheidstoestand op de schepen
Zie ook onder de scheepsjournalen, inv. nrs. 5049-5142
5148
Instructies van de Heren XVII voor chirurgijns op schepen, varende van de Republiek naar Indië. Gedrukt
1696 - 1794
1 omslag
5149
Lijst van de medicijnen bestemd voor een schip van 200 man, varend van de Republiek naar Batavia. Gedrukt
1705
1 stuk
Het stuk is getekend door Mattheus Wecksteen, op het schip Concordia, 1706
5150
Instructie voor chirurgijns op de oorlogsschepen van het admiraliteitscollege in Amsterdam. Gedrukt
1725
1 stuk
5151
Rapport betreffende de middelen tot voorkoming van ziekten en sterfte op de uitgaande schepen
[na 1771]
1 stuk
5152
Lijst van de medicijnen, bestemd voor de opperchirurgijn van het schip Popkensburg, varend van Batavia naar de Republiek. Gedrukt
1773
1 stuk
5153
Extract-resoluties van de Heren XVII betreffende de ziekten op de schepen. Gedrukt
1774
2 stukken
5154
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende de gezondheidstoestand op de VOC-schepen. Gedrukt
1785
1 stuk
5155
Lijst van medicijnen bestemd voor een pakketboot, bemand met 24 koppen, varend van de Republiek naar Batavia en vice versa. Gedrukt
1789
1 stuk
Het stuk is getekend door de eerste ondermeester Hendrik Vollé, chirurgijn op het schip Vlijt
5156
Instructie van de gemachtigden van de Heren XVII aan de bevelhebbers van de schepen op weg naar Kaap de Goede Hoop betreffende de voorzorgen te nemen bij het uitbreken van pokken aan boord. Gedrukt
1789
2 stukken
In tweevoud
5157
Lijst van de instrumenten die chirurgijns-majoor in dienst van de Staten-Generaal en geattacheerd bij de troepen voor de koloniën moeten aankopen, met extract-resolutie van de Raad der Koloniën voor West-Indië. Gedrukt
1792
1 stuk
5158
Instructie van de Heren XVII voor de eerste gezagvoerders en chirurgijns op de schepen
1794
1 stuk
5159
Instructie voor de predikanten en ziekentroosters op de schepen. Gedrukt
1785
1 stuk
5160
Instructies voor de scheepsoverheden betreffende het debarkeren van zieken naar het hospitaal in Kaap de Goede Hoop
z.d
2 stukken
In tweevoud
5161
Aantekeningen naar aanleiding van een rapport over ziekten aan boord van de schepen
z.d
1 stuk
---
Lijst van de zieken aan boord van het schip Honkoop
[c. 18e eeuw]