De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.2   Soldijkantoor

Deel I/I.2.c   Stukken betreffende uitbetalingen door de kamers Amsterdam en Delft
6846
Lijsten van tractementen, uitbetaald door de kamers Amsterdam en Delft
1723 - 1762
3 stukken
---
Akten, afgegeven om gelden van de VOC te ontvangen
1619 - 1729
 
---
Akten, afgegeven om gage in ontvangst te nemen, verschuldigd door de kamer Amsterdam
1650 - 1698
 
---
Volmacht door de kamer Delft verleend aan de kamer Amsterdam tot uitbetaling van een als gage verdiende geldsom
1654
 
6846 I
Missive van de weesmeesters in Batavia aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam betreffende een uitbetaling aan de weduwe van Adriaen van der Vaert
1662 dec. 16
1 stuk