De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.2   Soldijkantoor

Deel I/I.2.d   Stukken betreffende nalatenschappen
Zie ook inv. nrs. 6956-6962
6847-6897
`Oostindische testamenten', kopie-testamenten, verleden voor notarissen in de VOC-vestigingen in Indië
1698 - 1807
51 banden
Alle testamenten zijn van een doorlopend nummer voorzien. De reeks is toegankelijk door de alfabetische index: zie inv. nr. 6898. Een klapper op de Oostindische testamenten is aanwezig in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief, toegangsnummer 1.04.14
6847
Nrs. 1-418
6848
Nrs. 419-712
6849
Nrs. 713-1064
6850
Nrs. 1065-1357
6851
Nrs. 1358-1605
6852
Nrs. 1606-2198
6853
Nrs. 2199-2463
6854
Nrs. 2464-2670
6855
Nrs. 2671-2890
6856
Nrs. 2891-3084
6857
Nrs. 3085-3261
6858
Nrs. 3262-3485
6859
Nrs. 3486-3664
6860
Nrs. 3665-3879
6861
Nrs. 3880-4091
6862
Nrs. 4092-4228
6863
Nrs. 4229-4341
6864
Nrs. 4342-4550
6865
Nrs. 4551-4778
6866
Nrs. 4779-4965
6867
Nrs. 4966-5119
6868
Nrs. 5120-5268
6869
Nrs. 5269-5422
6870
Nrs. 5423-5615
6871
Nrs. 5616-5739
6872
Nrs. 5740-5880
6873
Nrs. 5881-6037
6874
Nrs. 6038-6245
6875
Nrs. 6246-6470
6876
Nrs. 6471-6629a
6877
Nrs. 6630-6790
6878
Nrs. 6791-6955
6879
Nrs. 6956-7177
6880
Nrs. 7178-7391
6881
Nrs. 7392-7617
6882
Nrs. 7618-7830
6883
Nrs. 7831-8017
6884
Nrs. 8018-8202
6885
Nrs. 8203-8374
6886
Nrs. 8375-8537
6887
Nrs. 8538-8710
6888
Nrs. 8711-8889
6889
Nrs. 8890-9069
6890
Nrs. 9070-9218
6891
Nrs. 9219-9380
6892
Nrs. 9381-9530
6893
Nrs. 9531-9689
6894
Nrs. 9690-9879
6895
Nrs. 9880-10019
6896
Nrs. 10020-10189
6897
Nrs. 10190-10404
6898
Index op achternamen in de Oostindische testamenten
z.d
1 band
Alfabetisch gerangschikt
6899-6927
Testamenten van personen overleden in VOC-vestigingen in Indië. Gedeeltelijk kopieën
1718 - 1807
29 omslagen
Tenzij anders vermeld zijn de testamenten verleden in Batavia. Zij zijn buiten de serie `Oostindische testamenten' gebleven (inv. nrs. 6847-6897) en worden niet vermeld in de index (inv. nr. 6898)
6899
Christina Dorenkamp, weduwe van Willem Haak
1718
 
6900
Catharina Davidsz.
1726
 
6901
Mozes Roeland
1728
 
6902
Nicolaas Perera
1728
 
6903
Jan de Wit en Elisabeth Bloemendael
1730
 
6904
Jacob Sadelijn, weduwnaar van Anna Françoise Pelgrom. Hooghly
1731
 
6905
Hermanus Anthonisz.
1733
 
6906
Joan Aarnout Wichelhuysen, 1734; Johanna Macaré, weduwe van J.A. Wichelhuysen, 1737
1734 - 1737
 
6907
Jacob Wognum en Catharina Aveman
1735
 
6908
Jacob Wognum en Ida Maria Hink
1737
 
6909
Sybrand Hoomis en Deliana van der Gragt
1743
 
6910
Philip Kuvel
1744
 
6911
Nicolaas Ziegler en Maria Hoffman
1745
 
6912
Philip Piper
1750
 
6913
Christiaan Samuel Gusovius. Met bijlagen
1751
 
6914
Bartholomeus van Es
1751
 
6915
Deliana van der Gragt, weduwe van Sybrand Hoomis
1753
 
6916
Maximiliaan Jacobs en Cecilia Jans
1756
 
6917
Akte van opening van het testament van Jan Harris
1761
 
6918
Sem Albertusz.
1765
 
6919
Frederik Pietersz. en Lea Labans
1767
 
6920
Hendrik Bemer
1775
 
6921
Lea Labans, weduwe van Jonas Hanibalsz.
1776
 
6922
Willem Harris. Montpellier (Frankrijk)
1784
 
Willem Harris was geboren in Batavia
6923
Elisabeth van Rhijn, weduwe van Bernardus van Pleuren
1786
 
6924
Njey Noressa, weduwe van Mochamat Miera Liebe
1789
 
6925
Intje Jahara Binti Codja Hoesien, weduwe van Machmoed Nina Achmad
1800
 
6926
Geertruida Cornelia de Lopes, weduwe van Coenraad Boode
1800
 
6927
Johanna Schaub
1807
 
6927 I
Boedelinventarissen, vendurollen en boedelrekeningen van de soldaat Jan Bensing van Deventer in Semarang en de vaandrager Claas Dierensz. in Surabaya
1719
2 stukken
6928-6929
Protocollen van testamenten, verleden voor notarissen in Batavia
1728, 1732
2 banden
6928
Testamenten, akten van schenking en boedelinventarissen, opgemaakt voor notaris Frans Robbé in Batavia
1728 jan. 6 - dec. 27
 
6929
Testamenten, codicillen, akten van schenking en boedelinventarissen, opgemaakt voor notaris Joan de Brouwer in Batavia
1732 aug. 4 - sep. 29
 
6930
Kopie-octrooien, waarbij de Staten van Holland en West-Friesland en van Utrecht aan verschillende godshuizen het recht van successie toekennen op de nalatenschap van voormalige gealimenteerden die zonder kinderen komen te overlijden
1605 - 1780
1 band
Deze stukken zijn bijeengebracht in verband met de nalatenschappen van VOC-dienaren, uitgevaren in dienst van de kamer Amsterdam
---
Akten van erfgenaamschap en andere stukken, overgelegd tot het in ontvangst nemen van gage, verschuldigd door de kamer Amsterdam
1648 - 1698
 
---
Missive van burgemeesters en raden van Enkhuizen aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam, 1620 september 1, en enige verklaringen omtrent nalatenschappen van VOC-dienaren
1620 - 1750
 
6931
Wisselbrieven, uitgegeven in Batavia ten gunste van erfgenamen van VOC-dienaren in de Republiek, met begeleidende missive aan bewindhebbers van de kamer Amsterdam
1674
4 stukken
6932
Stukken betreffende de nalatenschap van Bartholomeus Weeseman en Anna Mensink
1708 - 1738
1 omslag
6933
Notariële verklaring van een viertal personen in Moorsveen betreffende de ouders van Ary Ariensz. Bruyn, in 1707 voor de kamer Amsterdam uitgevaren en in 1709 in Indië overleden, met machtiging van de bewindhebber N. Witsen aan het soldijkantoor om het tegoed van genoemde Bruyn aan zijn ouders uit te betalen
1712
1 stuk
6934
Inventarissen van goederen van overleden VOC-militairen en -zeelieden
1718 - 1719, 1743 - 1744
2 stukken
6935
Kopie-akte, verleden voor notaris Pieter Jacob Bert in Batavia, waarbij Adriana Gobius, weduwe van Arend van Broyel, en Iman Willem Falck door Jacob Gobius worden aangesteld als voogden over zijn kinderen
1759 aug. 13
1 stuk
6936
Akten verleden voor de commissaris van huwelijkse zaken in Batavia, waarin toestemming wordt gegeven voor het huwelijk van Jan van Onkelen en Johanna Catharina Polsdorp, 1756 september 8, en van Carel Pieters en Helena Magdalena Goedhart
1775 feb. 8
2 stukken
6937
Extract uit het `Inlands' doopboek van 1749 juni 27 en extract uit het Portugese doopboek van 1776 augustus 30
1774, 1778
2 stukken
6937 I
Stukken betreffende de nalatenschappen van Cornelis van der Veurt en Leonard Weyer en Deliana Blesius, met als curatoren Jolle Jolles en Johannes Rietveld
1775, 1784
1 omslag
6938
Kopie-akte van huwelijkse voorwaarden, verleden voor notaris Diderik Schook van Bree in Haarlem, voor Jan Carel van der Schaaff en Anna Margaretha Luessink
1797 nov. 13
2 stukken
6939
Stukken betreffende de nalatenschap van Friedrich Christian Wentel en Johanna Magdalena Schwalbin
1806 - 1811
1 omslag