De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.2   Soldijkantoor

Deel I/I.2.e   Stukken afkomstig van Johannes Adami, boekhouder van het soldijkantoor
6940
Briefwisseling tussen Johannes Adami, boekhouder van het soldijkantoor, en de opperboekhouder van de kamer Amsterdam en de opperboekhouders van de andere kamers over hun recht op emolumenten bij de verlening van schuldbrieven aan naar de Republiek vertrekkende soldaten die in Indië verblijven. Met bijlagen
1781
1 .1 en omslag
6941
Extract-resoluties van de Heren XVII van 1669 mei 8 en 1682 oktober 1, en memorie betreffende de emolumenten van de boekhouders en klerken, in het bijzonder van de boekhouders van het soldijkantoor
[c. 18e eeuw]
3 stukken
6942
Aantekeningen van onder anderen J. Adami betreffende de papieren die in 1780, 1781 en 1782 uit Indië naar de Republiek zijn verzonden
1782
3 stukken
6943
Aantekeningen van J. Adami uit een originele generale missive betreffende verschillende zaken die gouverneur-generaal en raden op 1782 oktober 30 aan de Heren XVII hebben verstuurd
z.d
1 stuk
6944
Aantekeningen van J. Adami betreffende het verschil in waarde van de dukatons, overgemaakt naar en uitbetaald in Kaap de Goede Hoop of in de Republiek
[c. 18e eeuw]
2 stukken
6945
Staat van de financiën van de VOC in de Republiek en in Indië, opgemaakt volgens de balansen in Batavia en in Amsterdam
1780 - 1781
1 stuk
6946
Minuut- en kopie-memorie van J. Adami betreffende de achterstand van de kamer Amsterdam in tegenstelling tot de kamer Zeeland, en de middelen tot herstel
[c. eind 18e eeuw]
1 omslag
6947
Index op resoluties van de Heren XVII en de kamer Amsterdam betreffende het personeel en de loonadministratie
1602 - 1774
1 deel
Alfabetisch gerangschikt
6948
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende de uitbetaling van gages op transport- of schuldbrieven, en het stellen van borgtocht
1700
1 stuk
6949
Stukken betreffende de uitbetaling van gages, emolumenten en premies. Met aantekeningen van J. Adami
1737 - [c.1789]
1 omslag
6950
Kopieboek van uit de Republiek naar Indië verzonden onvolledige gegevens uit de soldijboeken van de kamer Amsterdam, die in Batavia moeten worden nagezien en aangevuld
1754 - 1794
1 deel
6951
Stukken betreffende de moeilijkheden over de uitbetaling van gages op transport- of schuldbrieven, waarin handel werd gedreven
1772 - 1788
1 omslag
6952
Aantekeningen van J. Adami betreffende een begroting van de in 1787 te betalen maandgelden
1785 - 1786
4 stukken
6953
Minuut-memorie van J. Adami betreffende de vervalste soldijrekening van Leendert Jacobus Bellingwout, in 1782 als matroos uitgevaren en in 1788 teruggekeerd. Met bijlagen
[c. 1788]
1 omslag
6954
Aantekening betreffende de verstrekking van een voorschot op de gages van het scheepsvolk van de pakketboten en betreffende het toegestane vervoer van scheepskisten
[c. eind 18e eeuw]
1 stuk
6955
Lijst met namen van de matrozen en andere opvarenden uit het Pruisisch schip Oostereem, die naar Emden zijn vertrokken in het schip Bijgeval
[c. eind 18e eeuw]
1 stuk
6956
Aantekeningen van J. Adami en anderen betreffende gelden uit insolvente boedels, waarop de desolate boedelkamer aanspraak maakt of waarover de VOC met haar heeft geprocedeerd
1745 - 1780
1 omslag
6957
Stukken betreffende nalatenschappen van verscheidene VOC-dienaren: Frederik Lambregt, Bening, Christiaan Dussen, C.G. Jager, Samuel de Jong, Johannes Lijnslager, Jan Christoffel Moolenhuys, Michiel Schmit, Bonifacius Christiaan Schumann van Lobenthal, Pieter Sinkfeyl, Adriaan Hendrik Smout, Jean Fexier, Hendrik Wagenaar, Philips Willem Wandelaar
[c. 1759 - 1786]
1 omslag
6958
Extract-missive van gouverneur-generaal en raden aan de Heren XVII betreffende het beheer van boedels door de weeskamer in Batavia bij weigering van de executeurs testamentair, ook al is de weeskamer bij testament uitgesloten
1773
1 omslag
6959
Memories van de soldijboekhouders van de kamers aan de Heren XVII over de slordige behandeling en verantwoording van de boedels in Indië en de middelen tot verbetering, met minuut-aantekeningen hierop door J. Adami
1774
1 omslag
6960
Memories en aantekeningen van J. Adami betreffende insolvente boedels van VOC-dienaren in de kamer Amsterdam die zijn opgegeven aan de desolate boedelkamer van de stad
1779 - 1787
1 omslag
6961
Aantekeningen van J. Adami betreffende de uitbetaling van door de weeskamer van Batavia aan de weeskamer van Amsterdam overgemaakte nalatenschappen. Met bijlagen
1785
3 stukken
6962
Extract uit de handvesten van de stad Amsterdam van 1635 februari 26 betreffende de verdeling van legaten door VOC-dienaren aan de armen vermaakt, tussen de gereformeerde diaconie en de huiszittende armen in Amsterdam
z.d
1 stuk