De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.3   Departement van de commercie

Deel I/I.3.b   Personeel
6970
Minuut-memorie voor de bewindhebbers van de kamer Zeeland betreffende orders door de kamer Amsterdam opgesteld voor de pakhuizen
1619
1 stuk
6971
Extract-resoluties van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam betreffende de wacht op het Oostindisch Huis in Amsterdam, 1660-1677, met instructie voor de nachtwacht
1660
1 stuk
6972
Kopie-instructie van 1660 oktober 1 van de bewindhebbers in het departement van de commercie voor de nachtwacht aan de Oude Werf in Amsterdam
z.d
1 stuk
6973-6976
Registers bevattende aantekeningen betreffende de uitbetalingen van de extraordinaris daggelden aan de garbuleurs en andere personen werkzaam in de pakhuizen
1712 - 1777
4 delen
Garbuleurs droegen zorg voor het lossen en sorteren van de aangevoerde specerijen
6973
1712 - 1729
 
6974
1729 - 1747
 
6975
1748 - 1753
 
6976
1754 - 1777
 
6977
Register bevattende de akten van aanstelling van garbuleurs en de namen van hun borgen
1748 - 1794
1 deel
Met alfabetische index op voornamen. Voor betekenis van garbuleurs zie inv.nrs. 6973-6976
6978
Register bevattende de akten van aanstelling van de sjouwers en de namen van hun borgen
1766 - 1792
1 deel
Bevat ook de eed voor de arbeiders in de pakhuizen
6979
Instructie voor de oppasser in de corps de garde van het Oostindisch Binnenhuis
1770
1 stuk
6980
Plakkaat van de bewindhebbers betreffende het rookverbod van tabak in de magazijnen. Gedrukt
1791
1 stuk
6981
Reglement voor de arbeiders in het pakhuis
z.d
2 stukken
In tweevoud
6982
Instructie voor de peperwerkers en bepalingen over de sluiting van de buitenpoort van de werf
z.d
2 stukken
6983
Stukken afkomstig van de in arrest gestelde eerste boekhouder van het pakhuis, Hendrik Claus, betreffende de verkopingen van VOC-goederen en de scheepsladingen
1791 - 1792
1 pak