De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.5   Opperboekhouder

Deel I/I.5.b   Leningen
7128
Grootboek van de renten op obligaties van de kamer Amsterdam
1754 mei 31 - 1782 nov. 30
1 deel
7129
Journaal van de renten op obligaties van de kamer Amsterdam
1792 juni 30 - 1796 jan. 1
1 deel
7130
Memoriaal van opgenomen anticipatiepenningen en afgeschreven posten bij de verwisseling van ontvangstbewijzen
1763 - 1792
1 deel
7131-7133
Lijsten van houders van obligaties en anticipatiepenningen, met staten van hun tegoed ten laste van de VOC in het algemeen en de kamer Amsterdam en de Hollandse kamers in het bijzonder, onder garantie van de Staten van Holland en West-Friesland en de Staten-Generaal
1780 - 1796
3 delen
7131
1780 - 1784
 
7132
1790 - 1794
 
7133
1795 - 1796
 
7134
Verklaringen betreffende de intrekking van ontvangstbewijzen voor anticipatiepenningen en de afgifte van daartegen uitgegeven geconverteerde obligaties onder garantie van de Staten-Generaal
1784 - 1787
1 omslag
7135
Register van obligaties, uitgegeven onder garantie van de Staten van Holland en West-Friesland in de negotiatie van 8.000.000 gulden ten laste van de kamer Amsterdam
1784 - 1793
1 deel
7136
Lijst van obligaties ten laste van de verschillende kassiers
1791
1 stuk
7137
Extract-resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende de conversie van recepissen van anticipatiepenningen ten laste van de VOC
1791
1 stuk
7138
Kwitanties en missiven van gecommitteerden van de Staten van Holland en West-Friesland en van de prins van Oranje betreffende het door de kamer Amsterdam betaalde gedeelte in de `kapitale' lening aan de provincie Holland
1673 - 1674
1 omslag
7139
Rekeningen betreffende de betaling van de honderdste en tweehonderdste penning van aandelen en obligaties ten laste van de kamer Amsterdam, door deze kamer over de jaren 1699-1708 gedaan
1709
6 stukken
7140
Rekening betreffende de ontvangst van de honderdste en tweehonderdste penning van aandelen en obligaties ten laste van de kamer Amsterdam
1765 - 1766
1 stuk
7141
Missive van de kamer Enkhuizen aan een van de andere kamers wegens de schuld van de kamer Enkhuizen in de 12,5% afgifte aan de prins van Oranje
1775
1 stuk