De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.6   Losse financiële stukken afkomstig van de Heren XVII en de kamer Amsterdam
7214
Ordonnantie van burgemeesters en raad van Amsterdam betreffende de betaling van de achtste penning door de VOC. Gedrukt
1666
1 stuk
7215
Instructie van gecommitteerden van het pakhuis voor Pieter van Rhijn, klerk, aangesteld voor de afrekening met debiteuren
1680
1 stuk
7215 I
Kwitantie wegens de honderdste en tweehonderdste penningen van de aandelen en obligaties van de kamer Amsterdam aan de bewindhebber Dirck van Domburgh
1694
1 stuk
7216
Aantekeningen betreffende de bij octrooiverlenging betaalde fooien
1696, 1743
2 stukken
7217
Extract-resoluties van de kamer Amsterdam en van de gecommitteerde raden van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende het ambtsgeld
1719 - 1737
1 band
7217 I
Missiven betreffende de verrekening van een schuld van de kamer Amsterdam aan de kamer Zeeland
1720
2 stukken
7218
Rekening van T. Johnson van aan de bewindhebbers geleverde boeken
1724 - 1725
1 stuk
7219
Memorie betreffende de schuld van Gualterus van der Beets aan de VOC
1763
1 stuk
7220
Offerte voor het innaaien, binden en liniëren van de boeken voor de verschillende kantoren
1770
1 stuk
7220 I
Generale staat en een vergelijkende staat van de verschillende kamers
1775
2 stukken
7221
Aantekening betreffende bedragen uit de credit- en debetrekeningen
1781
1 stuk
7222
Memorie betreffende de toekenning van beloningen aan het scheepsvolk bij de verovering van vijandelijke schepen en andere oorlogsdaden
1781
1 stuk
7223
Rekeningen van verstrekte goederen en gelden aan de Franse zeemacht in Indië. Met bijlagen
1781 - 1792
1 omslag
7223 I
Aantekeningen betreffende posten die in de maand februari 1786 betaald moeten worden
1786
1 omslag
7224
Minuut-maandstaten van ontvangsten en uitgaven
1791 feb. - 1796 feb.
1 pak
7225
Kwitanties betreffende ambtsgeld betaald door Daniel Deutz, boekhouder, en Jacob Visser, onderboekhouder
1792
2 stukken
7226
Kwitanties wegens betaalde tractementen en gratificaties aan dienaren
1793 - 1796
1 omslag
---
Akten van volmacht, rekeningen-courant en andere financiële stukken betreffende de VOC
[c. 17e en 18e eeuw]