De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/D   INGEKOMEN STUKKEN UIT EUROPA

Deel II/D.1   Ingekomen stukken direct aan de kamer Zeeland gericht
7315
Missiven van de Heren XVII, van de kamers Amsterdam en Rotterdam, en van VOC-dienaren aan de kamer Zeeland
1614 - 1793
1 omslag
7316-7320
`Diverse brieven uyt 's Hage', missiven van de gecommitteerden tot de Haagse Besognes en van verschillende regeringscolleges en personen in 's-Gravenhage aan de kamer Zeeland
1734 - 1796
5 delen
7316
1734 apr. 5 - 1749 mrt. 13
 
7317
1749 mrt. 28 - 1775 okt. 9
 
7318
1776 feb. 15 - 1785 dec. 21
 
7319
1786 feb. 17 - 1793 dec. 20
 
7320
1794 apr. 1 - 1796 feb. 17
 
7321-7325
Missiven van de kamer Amsterdam aan de kamer Zeeland
1614 - 1763
11 stukken
7321
Betreffende de verkoop van muskaatnoten en peper. Met bijlage
1614
2 stukken
7322
Betreffende een door de Duinkerkers gevangengenomen VOC-schipper
1633
1 stuk
7323
Betreffende Engelse en Sleeswijk-Holsteinse officieren die zich in militaire dienst hebben begeven van de sjah van Perzië in zijn oorlog tegen de Turken en aan wie de VOC de overtocht naar Perzië verhindert. Met bijlagen
1636
6 stukken
7324
Begeleidende missive bij enige nu niet meer aanwezige stukken
1759
1 stuk
7325
Betreffende het zenden van schepen en manschappen naar Ceylon en andere zaken
1763
1 stuk
7326
Missiven van de correspondenten in Madeira en Lissabon aan de kamer Zeeland
1726
1 omslag
7327-7331
Missiven en extract-resoluties van de Staten-Generaal aan de kamer Zeeland
1672 - 1721
5 stukken en 1 omslag
7327
Missive van gedeputeerden van de Staten-Generaal tot het opnemen van de zevende vierjaarlijkse rekening
1672
1 stuk
7328
Missiven van gecommitteerden van de Staten-Generaal tot het opnemen van de negende en tiende vierjaarlijkse rekening
1680, 1684
2 stukken
7329
Extract-resolutie van de Staten-Generaal met kopie-begeleidende missive betreffende de verlenging van het octrooi
1700
1 stuk
7330
Extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende het tegengaan van corruptie in het bestuur en betreffende het aannemen van steekpenningen
1715 - 1716
1 omslag
7331
Missive van de Staten-Generaal over geschillen met de keizer over genomen schepen
1721
1 stuk
7332-7334
Missive en extract-resoluties van de Staten van Zeeland aan de kamer Zeeland
1630 - 1784
4 stukken
7332
Missive van de gecommitteerden van de Staten van Zeeland over het uitvoeren van de uit Indië gekomen goederen uit de provincie
1630
1 stuk
7333
Extract-resolutie van de Staten van Zeeland over het door de VOC aan de stadhouder toegestane douceur, in aftrek te brengen van de afgiften aan de participanten, met begeleidende missive van de Staten aan de kamer Zeeland
1747
1 stuk
7334
Extract-resolutie van de Staten van Zeeland over het verzoek om geldelijke hulp van de VOC aan de Staten-Generaal en de Staten van de provincies, met begeleidende missive van de Staten van Zeeland aan de kamer Zeeland
1784
2 stukken
7335
Missive van het Hof van Holland aan de kamer Zeeland, met als bijlagen stukken betreffende het verzoek van Sophia 's-Heerenberg, weduwe van Hieronimus Valut, opperchirurgijn, om uitbetaling van de nagelaten gelden van haar overleden man
1761
1 omslag
7336
Missive van de regering van Vlissingen aan de kamer Zeeland, met concept-antwoord van de kamer betreffende het visiteren van goederen aan boord van de schepen
1774
1 stuk
7337
Missive van de gecommitteerden uit de diakonie van de armen in Middelburg aan de kamer Zeeland over het plan van de kamer om aan de heffing van 1/10% op de verkochte koopwaren ten bate van de armen een andere bestemming te geven
1769
1 stuk
7338
Missiven van diverse personen aan de kamer Zeeland
1606 - 1794
1 omslag
Het betreft missiven van de volgende personen: - Willem Bongardt, 1606. Met minuut-uitgaande missive van de kamer Zeeland; - Jacques van Neulighem in Amsterdam, 1616; - Guillaume Zoete de Houthain, 1628; - Christiaan Bosselaer, 1628; - Nicolaes van Pathuys, 1628; - Jeronymo de Haze, 1629; - Hans de Haze in Londen, 1630; - P. Boudaen Courten, 1665; - Anna Voordig, weduwe van C. van Akerlaken, 1678. Met bijlage; - Jacob Loudeyns, 1758; - A. Douglas (Doglas), 1780; - W. Jochems & Zn., 1793, 1794.
7339
Missiven van diverse personen aan verschillende bewindhebbers van de kamer Zeeland
1608 - 1628
1 omslag
Het betreft missiven van de volgende personen: - Jacques van Neulighem aan Jacob Boreel, 1608. Met minuut-uitgaande missive; - Hessel Gerritsz. aan Adriaen van Santvoort, 1622; - Cornelis Hansen aan Adriaen van Santvoort, 1622; - Jacob Maertsen aan Adriaen van Santvoort, 1628; - Joos de Smedt aan Adriaen van Santvoort, 1628
7340
Missive van de bewindhebber Jacob Boreel aan de kamer Zeeland ter aanbeveling van de goudsmid Mathijs Boreel
1621
1 stuk
7341
Rekesten van diverse personen aan de kamer Zeeland
1604 - 1786
1 omslag
Het betreft rekesten van de volgende personen: - Lennardt van Wormer, 1604; - Lucretia van Berge, 1620; - David Uytwas, [c. 1620]; - David Symons, [c. 1620]; - Nicolaes Hillebrants, [c. 1620]; - Hans Smijters, 1624; - Jan Steengracht, 1637. Met bijlagen; - boekhouders van de verschillende kamers, 1711. Met bijlage; - Jacobus en Johan Evertsen, ten behoeve van de op Ceylon gevangen Daniel Evertsen, 1733. Met bijlage; - Jan Cornelis Convert, 1743. Met bijlage; - Phoenix Hurgronje, 1747, 1751; - Cornelis Sluymer, 1747, 1749. Met bijlage; - Isaac Winckelman, 1747; - Isaac Parker, 1754; - Johan Carel Wetterijk en Hendrik Smith, 1776; - Wouter de Gelder, 1781; - Pierre François Gores, 1786. Met bijlagen