De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.b   VOC-dienaren van de kamer Zeeland - algemeen
11050
Memorie voor de kooplieden en andere VOC-dienaren, met voorschriften voor het opstellen van hun rapporten en de zaken die daarin moeten worden behandeld. Gedrukt
1649
1 stuk
11051
Eedboek van bewindhebbers en dienaren van de kamer Zeeland tegen het aannemen en geven van verboden giften of geschenken volgens het plakkaat van de Staten-Generaal van 1715 december 10
1716
1 band
De ondertekeningen beslaan de periode 1716-1793
11052
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende de rangorde van militaire VOC-officieren
1717
1 stuk
11053
Akte van bevestiging van het afleggen van de eed door de verschillende beambten van de kamer Zeeland voor de schepenen van Middelburg
1723
1 stuk
11054
Lijst van onbeëdigde dienaren van de kamer Zeeland
1723
1 stuk
11055
Verklaring over de eed van zuivering en een ambtseed afgelegd ten overstaan van de schepenen van Middelburg door verschillende dienaren van de kamer Zeeland
1742 jan. 11
1 stuk
11056
Kopie-missive van de bewindhebbers van de VOC aan de Staten-Generaal betreffende frauduleuze VOC-dienaren die zich aan hun competente rechter in Indië onttrekken. Gedrukt
1758 mei 6
1 stuk
11057
Akten van eedsaflegging door de ambachtslieden en andere VOC-dienaren ten overstaan van de schepenen van Middelburg en de gecommitteerde van de bewindhebbers van de kamer Zeeland
1759
2 stukken
11058
Extract-resoluties van de Heren XVII betreffende de toepasselijkheid van bepalingen betreffende bankroetiers
1765 - 1767
2 stukken
11059
Plakkaat van de baljuw, burgemeesters, schepenen en raden van Middelburg tegen misbruiken bij het aanwerven van volk voor de VOC. Gedrukt
1767 apr. 4
1 stuk
11060
Extract-reglement van de Heren XVII van 1676 oktober 16 tot wering van de particuliere handel. Gedrukt
1771
1 stuk
11061
Aantekeningen betreffende de levering van hemden en broeken aan de kamer Zeeland, bestemd voor het personeel van de kamer
[c. 1787]
1 stuk
11062
Reglement van de Heren XVII van 1676 oktober 16 tot wering van de particuliere handel. Gedrukt
1790
1 stuk
11063
Verklaring van verscheidene dienaren van de kamer Zeeland, belast met het leveren van goederen aan de VOC, betreffende het weigeren van steekpenningen
1793
1 stuk
11064
Verklaring van dienaren van de kamer Zeeland dat door hen geen steekpenningen zijn aangenomen bij de leveranties aan de VOC
1794
1 stuk