De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.c   Afzonderlijke VOC-dienaren van de kamer Zeeland
11065
Stukken betreffende de behandeling die Reynier Carstensz., vice-admiraal op het schip Zierikzee, heeft gekregen van de brede raad van de vloot die bij het eiland St. Helena ligt
1605
1 omslag
11066
Kopie-verklaring van gecommitteerde raden van Zeeland betreffende het proces tussen kapitein Henderick van den Broucke en zijn luitenant Henderick Willemsen van Vechel
1606
1 stuk
11067
Stukken betreffende Marten van Domburgh, onderkoopman, in 1604 op het schip Zeelandia uitgevaren onder bevel van admiraal Steven van der Haghen, en zijn gevangenschap bij de Portugezen na schipbreuk op de Maldiven
1612 - 1613
1 omslag
11068
Secrete missive van gouverneur-generaal en raden aan de Heren XVII betreffende de boedel van Adriaan Valkenier. Met bijlage
1658
3 stukken
11069
Overeenkomst gesloten tussen Jan Merveilliout en de bewindhebbers van de kamer Zeeland ten overstaan van notaris Abraham Gleinsen in Middelburg, waarbij aan eerstgenoemde tegen betaling van een zekere geldsom vrije handelingsbevoegdheid wordt toegestaan en waarbij de akte van condemnatie en ballingschap die tegen hem en Jacob Raule was uitgesproken, buiten werking wordt gesteld
1678
1 stuk
11070
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende de malversaties van Aegidius Lacher en Cornelis Sluymer
1681
1 stuk
11071
Missive van Pieter Pauw, waterfiscaal, aan de Heren XVII, betreffende zijn benoeming tot raad extraordinaris
1688 dec. 16
1 stuk
11072
Stukken betreffende het proces tussen de kamer Zeeland en schipper David Cleman over de inbeslagneming van door hem uit Indië meegebrachte goederen. Kopieën
1726 - 1738
1 pak
11073
Missive van J. Versluys in Batavia aan de Heren XVII
1733 feb. 8
1 band
11074
Kopie-sententiën van de Hoge Zeekrijgsraad tegen Evert Jacobsz., Benjamin van Willenswaert, Jan Kalbrant en Hermanus Meyer, opvarenden van het schip Hartekamp, die zijn beschuldigd van dienstweigering. Met beschikking van de prins van Oranje
1750
4 stukken
11075
Kopie-missive van gouverneur-generaal Jacob Mossel aan de Heren XVII, met verzoek om ontslag uit VOC-dienst
1756 nov. 30
1 stuk
11076
Memorie van de bewindhebbers J. van der Mandere, J.G. van der Poort en D. Radermacher tegen de aanstelling van Cornelis van Hoorn, tweede boekhouder van de kamer Zeeland, tot ontvanger van het familiegeld van het ressort Middelburg, omdat de beide ambten onverenigbaar zouden zijn. Met bijlage
1766
2 stukken
11077
Akte waarin Frederik Hendrik Hoffman, benoemd tot commandeur over de soldaten in dienst van de kamer Zeeland, Michiel Mounier machtigt om voor hem de vereiste eden af te leggen
1768
1 stuk
11078
Extract-resolutie van de Raad van State betreffende een schuldvordering op Jan Crans, opperhoofd in Japan, welke schuld is gemaakt door diens vader en oom, de geschutgieters Crans
1769 nov. 2
1 stuk
11079
Getuigschrift van Johann Christian Friedrich Schmid, generaal-majoor van het Graubünder regiment in dienst van de Staten-Generaal, voor David Georg Anosy, oud-kadet bij dit regiment
1781
1 stuk
Het betreft hier een vertaling
11080
Verklaring van A. van Solingen, arts in Middelburg, betreffende de gezondheidstoestand van Isaac de Meuron, oud-VOC-dienaar, met diens korte staat van dienst
1794
2 stukken