De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.j   Verhouding tot de classis Walcheren
11160
Minuut-missiven van de classis Walcheren aan de kerkeraden in Indië, en kopie-missiven van de kerkeraden aan de classis
1690 - 1722
1 band
11161
Brief van ds. Le Boucq in Batavia aan de classis Walcheren
1711
1 stuk
11162
Stukken bestemd voor de classis Walcheren betreffende het geschil tussen ds. Le Boucq en de leden van de kerkeraad in Batavia over het toedienen van de doop met of zonder belijdenis aan pas bekeerde inheemsen en de bijwoning van het avondmaal van deze bekeerden
1730 - 1736
1 band
11163
Missiven van de kerkeraad in Batavia aan de classis Walcheren. Met bijlagen
1735 - 1754
1 pak
11164
Stukken betreffende het drukken van de bijbel in het Maleis
1737 - 1738
1 omslag
11165
Missiven van de kerkeraad in Colombo aan de classis Walcheren. Met bijlagen
1738 - 1755
1 omslag
11166
Stukken betreffende een geschil tussen de kerkeraden van de gereformeerde en de Lutherse gemeente in Batavia over de doop van een onwettig, door de vader geadopteerd kind
1754
1 omslag
11167
Minuut-missive van gedeputeerden tot de Oostindische zaken uit de classis Walcheren aan de kerkeraad in Batavia
1756
1 omslag