De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.b   Toestand van de VOC-bezittingen en -handel in Indië
11187
Kopie-memorie van 1610 december 24 van de bewindhebbers voor de gouverneur-generaal
1612
1 stuk
De memorie is gewaarmerkt door Hendrik Brouwer
11188
Register bevattende: - extract uit het `Verbael van eenige oorlogen van Indien' door Artus Gijsels, 1621; - kopieboek van missiven van Jacob van der Meersch, hoofd van het kantoor op Mauritius, 1644 juni 4 - 1648 mei 26; - memorie van de bewindhebbers betreffende het deel van de opbrengst van door de VOC genomen prijzen dat aan de Admiraliteitscolleges toekomt, 1691; - seinbrieven en stuurmansinstructies, 1680. Gedrukt
Het stuk van Gijsels is gepubliceerd in: Kroniek van het Genootschap 6e serie (1871) 497-576
11189
Kopie-reglement van gouverneur-generaal Jan Pietersz. Coen, overgegeven aan de Heren XVII, ter regeling van VOC-aangelegenheden, met kopie-consideraties van de Heren XVII daarop
1623
3 stukken
Gepubliceerd in: Colenbrander, Coen. Bescheiden IV, 610-623 en 626-641
11190
Concept-reglement van de Heren XVII betreffende het openstellen van de handel in Indië
1624
1 stuk
Gepubliceerd in: Colenbrander, Coen. Bescheiden IV, 646-654
11191
Generale staat van de VOC `getrocken uyt de Indische negotie boeken' bestemd voor de kamer Zeeland
1772 - 1773
1 katern
11192
Kopie-`secrete consideratiën en advysen van de Hooge Regeering nopens den omslag in India'. Met kopie-bijlagen
1774 apr. 7 - mei 10
1 stuk