De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.b   VOC-schepen - algemeen
11337
Lijsten van voor de VOC uitgevaren schepen
1603 - 1646
1 band
---
Consumptierekeningen van verscheidene VOC-schepen die in 1685 en 1686 zijn uitgelopen
11338-11339
Lijsten van de VOC-schepen in Indië
1721 en 1742
2 stukken
11338
1721
 
11339
1742
 
11340
Missive van de kamer Zeeland aan de gouverneur en raden van Kaap de Goede Hoop betreffende de zending van het schip Pallas, varend naar China en met een lading voor Kaap de Goede Hoop
1764
1 stuk
11341
Instructie van gouverneur-generaal en raden voor de retourschepen
1769
1 omslag
11342
Lijsten van voor de VOC uitgevaren schepen
1774
1 band
11343
Instructie voor de gezaghebbers van de schepen die voor de kamer Zeeland repatriëren. Gedeeltelijk gedrukt
1787
1 stuk
11344
Extract-resoluties van gouverneur-generaal en raden betreffende scheepsaangelegenheden. Gedrukt
1789 - 1793
1 omslag
11345
Lijsten van uit Batavia vertrokken retourschepen. Gedrukt
1790 - 1794
2 stukken
11346
Instructies, zeilaanwijzingen, artikelbrieven en andere stukken betreffende de equipage. Gedrukt
[c. 2e helft 17e eeuw]
1 band
11347
Instructies, zeilaanwijzingen, reglementen en artikelbrieven van de bewindhebbers van de kamer Zeeland aan de schepen die naar Indië vertrekken
[c. 17e en 18e eeuw]
2 banden