De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.h   Bewapening
11371
Ontvangstbewijs voor Adriaen Bouwensz., ammunitiemeester van Zeeland, betreffende zes van de VOC terugontvangen gotelingen
1607
1 stuk
11372
Ontvangstbewijs voor Pieter Courten betreffende twee affuiten
1610
1 stuk
11373
Stukken betreffende een geschil tussen de Raad ter Admiraliteit in Zeeland en de kamer Zeeland over de levering van metalen kanonnen door de kamer aan de Admiraliteit
1738
2 stukken
11374
Overeenkomst gesloten tussen de bewindhebbers van de kamer Zeeland en Adriaan Crans, kanongieter in 's-Gravenhage, betreffende de levering van metalen stukken kanon
1739
1 stuk
11375
Aantekening betreffende verrekeningen tussen de kamer Zeeland en de Admiraliteit in Zeeland betreffende de levering van geschut en de huur van een oorlogsschip
1755
1 stuk
11376
Overeenkomst gesloten tussen Hendrik Broekman, koopman in Essen, en de kamer Zeeland betreffende de levering van een partij snaphaanlopen
1758
1 stuk
11377
Overeenkomst gesloten tussen Leonard Joseph Matoul, geweermaker in Middelburg, en de kamer Zeeland betreffende de levering van een partij snaphanen uit Essen
1760
1 stuk
11378
Overeenkomsten gesloten tussen Willem Desiron, geweermaker in Middelburg, en de kamer Zeeland betreffende de levering van een partij snaphaanlopen
1762 - 1763
2 stukken
11379
Extract-resolutie van de gecommitteerde raden van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende de levering van geschut aan de kamer Zeeland uit het Landsmagazijn in Delft
1763 mei 24
1 stuk
11380
Stukken betreffende twee stukken geschut die de kamer Zeeland verschuldigd is aan het college ter Admiraliteit in Zeeland te leveren
1763 - 1769
4 stukken
11381
Ontvangstbewijs voor Anthony Stolk, Pieter Monnet en Andries de Lely betreffende zestien houten tromvaten, geleend uit de wapenkamer van de kamer Zeeland
1766
1 stuk
11382
Extract-notulen van de Raad ter Admiraliteit in Zeeland, betreffende door de kamer Zeeland te leveren stukken geschut en manschappen voor de schepen die de Oostindische retourvloot moeten konvooieren
1773 - 1778
4 stukken
11383
Stukken betreffende de wapenkamer van de kamer Zeeland, met lijsten van de wapens die door verscheidene retourschepen zijn meegebracht
1780
1 omslag
11384
Stukken betreffende de wapenkamer van de kamer Zeeland
z.d
1 omslag
11385
Lijsten van wapens en ammunitie voor uitgaande en repatriërende schepen van de kamer Zeeland
1791
5 stukken
11386
Stukken betreffende de inbeslagneming van kisten met wapens bestemd voor het regiment De Meuron, op last van de Staten-Generaal
1793
3 stukken
11387
Verklaring van de bewindhebbers van de kamer Zeeland betreffende de betaling van het door hen gekochte schip Bonna Ventura
1793
1 stuk
11388
Offertes van te leveren goederen aan de wapenkamer van de kamer Zeeland
1793 - 1794
5 stukken