De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.3   Departement van de koopmanschappen

Deel II/K.3.c   Aanvoer, inkoop en verkoop van produkten
13349
Akten van schuldbekentenis betreffende peper en zijde die van de kamer Zeeland zijn gekocht
1607 - 1609
6 stukken
13350
Stukken betreffende de nadelige gevolgen van het niet beschikken over geloofsbrieven van de bewindhebbers van de kamer Zeeland op de vergadering van de Heren XVII, voor de verkoop van de Indische goederen. Kopieën
1630
3 stukken
13351
Extract uit het register van de raad van Middelburg betreffende de verkoop van enige Indische goederen buiten tussenkomst van de stadsvendumeester
1641
1 stuk
13352
Extract uit de notulen van de raad van Middelburg betreffende de klachten van de Middelburgse gilden over leveranties aan de VOC door ingezetenen van Vlissingen en Veere
1698
1 stuk
13353
`Conditie Bouck', overzicht van de door de kamer Zeeland ter veiling aangeboden goederen
1669
1 band
13354
Aantekeningen betreffende de verkoop van Indische goederen door de kamer Zeeland, met vermelding van de hoeveelheden van de verkochte goederen en de namen van de kopers
1711 - 1716
1 band
13355
Opgaven van de toegestane afwijkingen van de vastgestelde gewichtseenheden bij het wegen van de uit Indië binnengekomen goederen. Gedrukt
1724 - 1753
2 stukken
13356
Bekendmaking van een veiling. Gedrukt
1736
1 stuk
13357
Voorwaarden waaraan de veiling van Indische goederen door de VOC moet voldoen. Gedrukt
z.d.
1 stuk
---
Veilinglijsten van de kamer Zeeland
1765 - 1769
 
13358
Rekest van de president en regenten van het wees- en gasthuis in Vlissingen betreffende hun aandeel in het surplus dat op de verkoopprijs van door de VOC verkochte goederen is gelegd en dat ten goede moet komen aan de armen
1771
1 stuk
13359
Concept-memorie betreffende door het handelshuis Penfold, Prevost en Co. gekochte maar nog niet betaalde goederen
1781
1 stuk
13360
`Kladboek behorend tot het rekenboek', register van geleverde VOC-goederen met aantekening betreffende de vooruitbetaalde of na verkoop betaalde gelden
1786 - 1791
1 band
13361
Aantekening betreffende de levering van muskaatnoten door de VOC
1608
1 stuk
13362
Kopie-akte van autorisatie van de Staten-Generaal voor de bewindhebbers van de VOC tot voortzetting van de verkoop van specerijen
1613
1 stuk
13363
Stukken betreffende de verkoop van kruidnagelen
1744 - 1777
6 stukken
13364
Declaratie van de kamer Zeeland aan de verschillende kamers wegens de geleverde nootmuskaat
1751 - 1752
1 stuk
13365
`Overslagboek', aantekeningen betreffende leveranties van door het departement van de koopmanschappen van de kamer Zeeland verkochte specerijen
1756 - 1795
1 band
13366
Reglement voor de `vrijluiden' en garbuleurs. Gedrukt
1778
1 stuk
Garbuleurs droegen zorg voor het lossen en sorteren van de aangevoerde specerijen
13367
Verslag van het verhoor van de garbuleurs Huybert van Loon en Leendert IJbaart
1786
1 stuk
Voor betekenis van garbuleurs zie inv. nr. 13367
13368
Notariële akte, waarbij door Willem Usselincx, koopman in Middelburg, verklaard wordt dat hij de makelaar Marcus le Maire niet heeft gebruikt bij aankoop van 5 1/2 balen zijde van de VOC
1612
1 stuk
13369
Inspectieverslagen van aangevoerde katoenen lijnwaden, zijden stoffen en Nankings linnen
1788 - 1795
1 band
13370
Extract-resolutie van de kamer Amsterdam betreffende de ontvangst van een kistje met parels
1694
1 stuk
13371
Verklaringen van de proefmeester betreffende de verkoop van salpeter
1780 - 1794
1 omslag
13372
Aantekening betreffende verkochte salpeter
1784 - 1794
1 band
---
Rapport aan Jeremias van Riemsdijk, directeur-generaal in Batavia, betreffende de verscheping van thee in het schip Admiraal de Ruyter voor de kamer Zeeland
1765
 
Betreft slechts een fragment
13373
Aantekening betreffende verkochte maar niet afgehaalde thee, liggend in de pakhuizen van de kamer Zeeland
1792 - 1796
1 band
13374
Verkoopboek van Bourbonse koffie
1794
1 band