De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.4   Departement van de thesaurie (ontvang)

Deel II/K.4.i   Wisselverkeer
13681
Verklaring van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam, dat zij van de kamer Zeeland een wissel van 600.000 gulden hebben ontvangen, te betalen door de contractanten van VOC-peper. Met bijlagen
1623
2 stukken
13682
Stukken betreffende de wisselbank in Middelburg
1640 - 1644
2 stukken
13683
Akten van borgtocht opgemaakt door commissarissen van de wisselbank in Middelburg ten behoeve van de bewindhebbers van de kamer Zeeland
1682 - 1684
5 stukken
13684
Concept-kwitantie van bewindhebbers van de kamer Zeeland voor Johan van der Stringe, ontvanger-generaal van Zeeland, betreffende twee in het ongerede geraakte wissels uitgegeven op naam van Benjamin Raule
[c. 1688]
1 stuk
13685
Extract-resolutie van de kamer Zeeland dat het bankagio verhoogd zal worden tot 4%
1713
1 stuk
Bankagio is het opgeld boven de als normaal geschreven koers
13686
Stukken betreffende drie wissels door de directeuren van Bengalen getrokken ten laste van de VOC, buiten goedvinden van de Heren XVII
1759
3 stukken
13687
Memorie van de bewindhebber David Verwout Noiret over het failliete wisselkantoor van de weduwe Maertens en Zoon in Middelburg. Met bijlagen
1768
2 stukken
13688
Notitie betreffende in 1773-1774 op anticipatie verstrekte gelden
1776
1 stuk
13689
Plan om het trekken van wissels uit Indië op een voor de VOC voordeliger wijze te doen geschieden, met begeleidende missive van de advokaat F.W. Boers
1777
2 stukken
13690
Wissels getrokken in Londen tot de uitbetaling van sicca rupees in Bengalen. Kopieën
1780
1 stuk
13691
Wissels getrokken ten laste van de VOC in Indië en door de Heren XVII ter uitbetaling toegewezen aan de kamer Zeeland. Met bijlagen
1780 - 1793
1 band
Bevat aantekeningen over enige nog onbetaalde wissels uit de jaren 1756-1780, overgenomen uit een afgesloten wisselboek
13692
Stukken betreffende het geschil tussen de kamer Zeeland en de kassier A. van Citters over een ingekochte wisselbrief
1782
3 stukken
13693
Lijst van wissels getrokken door gouverneur-generaal en raden en door de kantoren Bengalen, Ceylon, Malabar en Kaap de Goede Hoop
1785
1 stuk
13694
Extract-resolutie van de Heren XVII waarbij een verzoek van Anthony Wilhelmus Senn van Bazel in Rotterdam om uitbetaling van een wissel ter waarde van 7200 gulden, in handen wordt gesteld van de kamer Zeeland
1789
1 stuk
13695
Extract uit de notulen van de kamer Zeeland betreffende de betaling van wissels uitgegeven door de kamer
1792 nov. 8
1 stuk
13696
Lijsten van wissels, getrokken ten laste van de VOC in de Republiek
1795
1 omslag
13697
Ontwerp-akte van overeenkomst betreffende het overmaken van geld naar Bengalen
z.d
1 stuk
13698
Ontwerp-akte van overeenkomst gesloten tussen de bewindhebbers van de kamer Zeeland en een niet met name genoemde koopman over de uitbetaling van wissels in Bengalen aan de directeur en raad van de factorij aldaar
z.d
1 stuk