De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.4   Departement van de thesaurie (ontvang)

Deel II/K.4.k   Beheer van de vaste goederen
13713
Stukken betreffende de verkoopcondities van een huis genaamd het Cleijn Suijckerriet en van een ander huis, beide in de Breestraat in Middelburg
1611
2 stukken
13714
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door de schippers Willem Dircsz. en Leunis Martensz., aan de kamer Zeeland, van een huis en erf gelegen aan het Dok, 1616. Met oudere transportakten en rentebrieven betreffende dit huis
1598 - 1613
1 omslag
13715
Rekest van de kamer Zeeland aan de stad Middelburg bevattende het verzoek om afstand van gronden gelegen aan het Dok voor de bouw van een pakhuis, met apostille en besluit van de raad van de stad
1620
3 stukken
13716
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door Dirck de Vriese, aan de kamer Zeeland, van een huis, genaamd het Nieuwe Huys van Bigge Kercke, gelegen aan de noordzijde van de Dam aldaar, benevens van een huis Crommenhoucke, gelegen in de Breestraat en aangrenzend achter het vorige huis, 1628. Met oudere transportakten van 1589 en kopie-insinuaties betreffende deze huizen
1628, 1631
1 omslag
13717
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door Benjamin Lesage en anderen, aan de kamer Amsterdam, van een huis, vroeger de Byle, en nu de Globe geheten, gelegen aan de Rotterdamse Kaai (noordzijde van de Dam), om als logement te dienen voor hun gedeputeerden, 1720. Met kopie-akte van servituut en oudere overdrachtsbrieven van dit huis
1652 - 1703
1 omslag
Servituut ofwel erfdienstbaarheid is de zakelijke last waarmee een erf bezwaard is tot het gebruik en ten nutte van een (ander) aangrenzend erf
13718
Extract-resolutie van de raad van Middelburg betreffende de benoeming van de bewindhebber Johan le Sage
1655
1 stuk
13719
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door de bewindhebbers van de kamer Zeeland van de Westindische Compagnie, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland van de VOC, van een pakhuis op de Werf naast de Oude Werf achter het Dok, 1655. Met bijlagen
1655 - 1657
1 omslag
13720
Extracten uit de `erfscheidrolle' van de stad Middelburg, betreffende een geschil tussen de eigenaar van het huis op de noordzijde van de Dam, Samuel Schorer, en de eigenares van een aangrenzend pand
1657 - 1666
1 omslag
13721
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door Maria en Johanna de Neve, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, van 3 gemeten en 184 roeden weiland gelegen even buiten de stad in de Zuyt Wateringe, ten noorden begrensd door de stadssingel, ten oosten door de Havendijk
1661
1 stuk
13722
Hypotheekakte gesloten ten overstaan van de schepenen van Arnemuiden door Pieter de Knuyt, aan de kamer Zeeland, van vijf zoutketen in Arnemuiden
1678
1 stuk
13723
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door Agatha Teresia Francke, weduwe van Franchois van Meurs, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, van een huis, genaamd den Grooten Hulck, gelegen aan de noordzijde van de Dam, 1693. Met kopie
1693
2 stukken
13724
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door Maria van der Merct, weduwe van Josias van de Blockery, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, van een pakhuis, genaamd het Suykervat, gelegen naast het huis den Grooten Hulck
1694
1 stuk
13725
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door Barent van Dalen, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, van een huis, genaamd het Hoeffijzer, gelegen in de Breestraat, 1721. Met oudere akte van transport van dit huis door Willem van IJsendoorn aan Barent van Dalen, garbuleur van de VOC
1710
2 stukken
Een garbuleur droeg zorg voor het lossen en sorteren van de aangevoerde specerijen
13726
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door David Grenier en anderen, aan de kamer Zeeland, van een pakhuis gelegen op de Havendijk bij het Slikpoortje, 1710. Met een decreetbrief van burgemeesters, schepenen en raden van Middelburg betreffende dit pakhuis
1710 en 1719
2 stukken
13727
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door Maria Remeeus, weduwe van Pieter de la Rue, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, van een stal gelegen in de Verwerijstraat, 1681. Met bijlagen
1671 - 1681
1 omslag
13727 I
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door Jacob Leydecker, gemachtigde van Anna Wasier, weduwe van Jacob Leunis van der Vliet, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, van een pakhuis gelegen in de Verwerijstraat, 1720. Met bijlagen
1720
1 omslag
13728
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door Benjamin le Sage, gemachtigde voor Maria Allaartz., aan de kamer Zeeland, van een pakhuis, genaamd de Eenhoorn, gelegen op de Korendijk, 1720 Met oudere akten van transport
1650 - 1698
1 omslag
13729
Akte van transport gesloten ten overstaan van Isaac Meeusen, notaris in Middelburg, door Jan den Exter, aan de VOC, van een huis genaamd de Witte Swaen in de Breestraat, 1720. Met de akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg, en oudere schepenbrieven, 1648-1692, benevens een akte van servituut betreffende een belendend huis
1721
1 omslag
Servituut ofwel erfdienstbaarheid is de zakelijke last waarmee een erf bezwaard is tot het gebruik en ten nutte van een (ander) aangrenzend erf
13730
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door Adriaantje van der Linde, gehuwd met Pieter van Hoorn, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, van een huis genaamd het Witte Hart, gelegen in de Breestraat
1721
1 stuk
13731
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door Jacomijntje Pieters, weduwe van Cornelis van der Eyke, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, van een huis genaamd St. Lucas, gelegen in de Breestraat
1721
1 stuk
13732
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door Abraham Boudaen aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, van een pakhuis genaamd het Groot Pakhuys of Dokkum, gelegen bij de `Oosterse Kerk', 1735. Met bijlagen, 1715-1721
13733
Huurcontracten gesloten tussen de erfgenamen van Hendrik Trip en Johanna de Geer en de bewindhebbers van de kamer Zeeland van een huis aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam, 1711-1736. Met als bijlage een memorie van reparaties
1726
1 omslag
13734
Overeenkomst gesloten tussen de bewindhebbers van de kamer Zeeland en Hendrik Saingne betreffende metselwerk aan diens huis, genaamd de Rolijn en grenzend aan een pakhuis van de VOC
1737
1 stuk
13735
Huurcontract gesloten tussen Abraham van Limburg, gemachtigde van de eigenaars, en de bewindhebbers van de kamer Zeeland van het zogenoemde Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam, 1747, 1756. Met bijlage, 1746
13736
Memorie betreffende de meerdere onkosten die ten laste komen van aannemers die voor de kamer Zeeland werken, in vergelijking met die voor de kamer Amsterdam werken
1752
1 stuk
13737
Kopie-akten van procuratie tot de ontvangst van de huur van twee VOC-pakhuizen, genaamd de Grote en Kleine Glazekassen, in de Verwerijstraat in Middelburg
1753
2 stukken
13738
Akten van procuratie door de erfgenamen van Katharina de Mey, weduwe van Jacob Boudaen Courten, aan de kamer Zeeland, betreffende het verhuren van pakhuizen
1757 - 1765
3 stukken
13739
Lijsten van door het departement van de koopmanschappen van de kamer Zeeland gehuurde pakhuizen en zolders
1758 - 1786
1 omslag
13740
Huurcontract gesloten tussen Jan Mijnssen en Zoon, gemachtigden van de eigenaren en de kamer Zeeland van het zogenoemde Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam
1766
1 stuk
13741
Memorie van de stadskeurmeesters van Middelburg, beschuldigd van corruptie bij de keuringen van bakstenen, dakpannen, plavuizen, kalk en tras
1773
1 stuk
13742
Akte van erfscheiding betreffende een pakhuis van de VOC, gelegen bij de Ooster Kerk in Middelburg. Met bijlage
1774
2 stukken
13743
Huurcontracten gesloten tussen Jan Mijnssen en Zoon, gemachtigden van de eigenaren en de bewindhebbers van de kamer Zeeland van het zogenoemde Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam
1777 - 1779
2 stukken
13744
Akte van belening door de gecommitteerde raden van de Staten van Zeeland aan Bonifacius Mathias Pous, bewindhebber van de VOC, van een stuk land gelegen in de Hayman, in gebruik als lijnbaan van de kamer Zeeland
1778
1 stuk
13745
Huurcontracten van pakhuizen van de VOC in Middelburg, gelegen aan het Molenwater, achter het Commerciehuis en aan de Werf
1780 - 1790
5 stukken
13746
Huurcontract gesloten tussen Jan Mijnssen en Zoon, gemachtigden van de erfgenamen, en de bewindhebbers van de kamer Zeeland van het zogenoemde Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam
1783
1 stuk
13747
Huurcontract gesloten tussen het gasthuis in Vlissingen en de bewindhebbers van de kamer Zeeland van het voornoemde gasthuis in Vlissingen, die als kazerne gebruikt kan worden
1784
2 stukken
13748
Huurcontracten gesloten tussen Jan Mijnssen en Zoon, gemachtigden van de erfgenamen, en de bewindhebbers van de kamer Zeeland van het zogenoemde Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam
1784 - 1785
1 stuk
13749
Stukken betreffende de verandering van het Pesthuis en het schuttershof `de Edele Busse' in Vlissingen in een troependepot van de VOC
1784 - 1795
1 pak
13750
Huurcontract gesloten tussen het gasthuis in Vlissingen en de bewindhebbers van de kamer Zeeland van de zolder boven `de grote banjaart' in het gasthuis om er enige manschappen onder te brengen
1786
1 stuk
13751
Huurcontract gesloten tussen bewindhebbers van de Westindische Compagnie en de bewindhebbers van de kamer Zeeland van de VOC van de pakhuizen en zolders van de West-Indische Werf in Vlissingen
1787
1 stuk
13752
Huurcontract gesloten tussen het gasthuis in Vlissingen en de bewindhebbers van de kamer Zeeland van het Pesthuis en de zolder boven `de grote banjaart' in het gasthuis in Vlissingen
1787
1 stuk
13753
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door notaris Pieter de Maret, als gemachtigde van de leden van de schutterij `de Busse', aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, van de gebouwen van deze schutterij, gelegen over de Langevillebrug, 1788. Met bijlagen
1788 - 1789
1 omslag
13754
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg, door Aartje de Wijs aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, van een huis genaamd Domburg, gelegen aan de Verwerijstraat, 1793. Met bijlagen
1793
5 stukken
13755
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door Hendrik Leeuwe aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, van een huis genaamd Oostcappel, gelegen aan de Verwerijstraat, 1793. Met bijlagen, 1794
13756
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Middelburg door de bewindhebbers van de kamer Amsterdam aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, van een huis genaamd de Globe, aan de Rotterdamse Kaai, 1794. Met kopie-bijlagen, 1794
13757
Akte waarbij de bewindhebbers van de kamer Zeeland protesteren tegen de verbouwing van het militair depot, dat eigendom van de kamer is, tot hospitaal, op last van de regering van Middelburg
1795
1 stuk